⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

3.1.6 Driftsregnskapet

Driftsregnskapet for 2017 viser et regnskapsmessig resultat på kr 178,1 mill. Resultatet for 2016 var på kr 159,4 mill.

Driftsinntektene i 2017 ble høyere enn driftskostnadene og bidrar dermed til et brutto driftsresultat på kr 87,1 mill. Tilsvarende resultat for 2016 var på kr 334,5 mill.

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat er differansen mellom brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter. Brutto driftsresultat korrigert for finanstransaksjoner gir netto driftsresultat.

Regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk

Når netto driftsresultat korrigeres for budsjetterte overføringer til investeringsregnskap, avsetning til og bruk av fond, samt bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk, får en et regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk.

Netto driftsresultat ble positivt i 2017 med kr 443,2 mill. og er i underkant av tilsvarende resultat i 2016 på kr 484,3 mill. Resultatene framkommer i tabell 3.3.

Hovedoversikt driftRegnskap 2017Justert budsjett 2017Regnskap 2016
Sum driftsinntekter-10 071 787-9 666 275-9 771 579
Sum driftsutgifter9 984 7229 805 9119 437 042
Brutto driftsresultat -87 065139 636-334 538
Resultat eksterne finanstransaksjoner127 238156 509191 811
Motpost avskrivninger-483 378-393 177-341 607
Netto driftsresultat -443 205-97 032-484 334
Netto avsetninger, fond85 390-82 483119 073
Overført til investeringsregnskapet179 667179 515205 874
Årsresultat, regnskapsmessig mindreforbruk-178 1480-159 387
Tabell 3.3 Sammendrag av hovedoversikt drift 2017. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)