⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

2.5 Verdibevaring

Bygningsmassen

I 2017 ble det foretatt en ny kartlegging av den tekniske tilstandsgraden på formålsbyggene og resultatet viste en bedring i samlet vektet tilstandsgrad. Forbedringen skyldes at Stavanger kommune har satset på økt vedlikehold, samtidig som nybygg/rivning/salg og statens tiltakspakke også har bidratt positivt.

Framtidens arbeidsplasser

Kommunale bygg må kunne gi rom for framtidens arbeidsplasser. Hovedarbeidsmiljøutvalget har 30. mai behandlet sak 17/17 om veileder for utforming av kontorer i Stavanger kommunes administrasjonsbygg, som skal legges til grunn i nybygg, rehabiliteringsprosjekter og flytteprosesser i kommunen. Veilederen skal bidra til kontorløsninger som bygger opp under et godt arbeidsmiljø og økt arbeidsglede.

Utearealer og veier

Vedlikehold av utearealer ved barnehager, skoler og andre formålsbygg er gjennomført innenfor gjeldende rammer og konsentrert om å løse de mest prekære utfordringene. Volumet på asfaltering av kommunale veier ble nær på doblet ved hjelp av statlige sysselsettingsmidler i 2017.

Vann og avløp

Stavanger har betydelige verdier knyttet til vann- og avløpssystemene. For å sikre en bærekraftig forvaltning må det foretas tilstrekkelig fornyelse av disse anleggene. I dag vurderes behovet for fornyelse til å være 1 prosent av ledningsanleggene pr år, som tilsvarer en forventet levetid på 100 år. I 2017 ble 0,56 prosent av vannledningene og 0,83 prosent av avløpsledningene skiftet ut.

Det er utarbeidet en temaplan for lekkasjereduksjon-vann. Hovedtiltakene for å redusere vannforbruk er soneinndeling, økt innsats på soneovervåking, lekkasjelytting og rask utbedring av lekkasjer. Dette har gitt gode resultater, og vannforbruket i 2017 var det laveste på over 50 år.

Historiske bygg og eiendommer

Det er satt i gang arbeid med kartlegging av bygningsmassen for historiske bygg og eiendommer. Det er også gjennomført full rehabilitering av Engøyholmen Nottørke og Arbeidsskolen for gutter, samt utvendig rehabilitering av Kongsgaten 47-49 som alle tilhører denne kategorien bygg.

Indikatorer for måloppnåelse

Indikatorene for god teknisk standard målt ved tilstandsgrad viser gode resultat. Økt satsing på vedlikehold samt statens tiltakspakke har bidratt til å muliggjøre gjennomføringen av en rekke vedlikeholdstiltak – alt fra renovering av gamle bad på sykehjemmene til en ekstra innsats på asfaltering. Fornyelsesgraden for vann- og avløpsnettet er imidlertid lavere enn målsetningen.

Mål: God teknisk standard på kommunale bygg og anlegg  
IndikatorMålsetningResultat 2017
Registrert tilstandsgrad barnehageGjennomsnitt: Tilstandsgrad 11,0
Registrert tilstandsgrad skoleGjennomsnitt: Tilstandsgrad 11,1
Registrert tilstandsgrad institusjonerGjennomsnitt: Tilstandsgrad 11,4
Vedlikeholdsetterslepet0 prosentvis vekst i vedlikeholds-etterslepet10 % reduksjon
Fornyelsestakt vann- og avløpsnettet> 1 % per år0,56 % av vannledningene og 0,83 % av avløpsledningene ble skiftet ut
   
Mål: Langsiktig forvaltning  
IndikatorMålsetningResultat 2017
Middels Holte-sats barnehage100 % av alle bygg i formålskategorien*
Middels Holte-sats skole100 % av alle bygg i formålskategorien*
Middels Holte-sats institusjoner100 % av alle bygg i formålskategorien*
*  
*Data er ikke tilgjengelig.  
   
Mål: Tilstrekkelig dokumentasjon av tilstanden til kommunens bygg og anlegg   
IndikatorMålsetning Resultat 2017
Tilstandsvurderte bygg per år> 140 tilstandsvurderte bygg per år776 bygg er tilstandskartlagt (Multimap-kartlegging)
   
Mål: Smarte løsninger for å minimalisere vedlikeholdsbehovet på kommunens bygg og anlegg  
IndikatorMålsetning Resultat 2017
Vannforbruk< 17 mill. m3 i 202217,1 mill. m3
Last ned tabelldata (Excel)
Forlaring av mål og indikator

Mål: God teknisk standard på kommunale bygg og anlegg

Registrert tilstand formålsbygg

Tilstandsgrad er en objektiv vurdering av tilstanden til formålsbyggene. Indikatoren viser gjennomsnittlig tilstand for hver gruppe av formålsbygg. Skalaen går fra 0 til 3.

Målsetningen til Stavanger kommune er at alle formålsbygg som et minimum, skal ha tilstandsgrad 1.

Vedlikeholdsetterslep

Vedlikeholdsetterslepet er avviket mellom ønsket og faktisk tilstand på bygg og anlegg. Økonomisk handlingsrom og helhetlig prioritering avgjør rekkefølge og omfang på gjennomføring av vedlikehold og hvor raskt det bygningsmessige vedlikeholdsetterslepet kan reduseres.

Målsetningen for vedlikeholdsetterslepet i Stavanger er 0 % vekst.

Fornyelsestakt vann- og avløpsnett

Stavanger kommunes mål er at vann- og avløpsnettet skal fornyes med minimum 1% per år.

Mål: Langsiktig forvaltning

Middels Holte-sats 

Forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader (FDV-kostnader) tilsvarende Middels Holte-sats gir rom for verdibevarende vedlikehold og god teknisk standard. Indikatoren viser hvor stor gjennomsnittlig andel av middel Holte-sats som er allokert til den kategorien formålsbygg.

Stavanger kommunes ambisjon er at alle bygg skal ha FDV-kostnader tilsvarende middels Holte-sats.

Mål: Tilstrekkelig dokumentasjon av tilstanden til kommunens bygg og anlegg

Tilstandsvurderte bygninger per år

Indikatoren viser hvor mange bygg som er blitt tilstandsvurdert av Stavanger Eiendom per år.Stavanger kommune har som målsetning å gjennomføre minimum 140 tilstandsvurderinger av bygg hvert år.

Mål: Smarte løsninger for å minimalisere vedlikeholdsbehovet på nye bygg og anlegg

Vannforbruk

Redusert vannforbruk indikerer mindre lekkasje og behov for vedlikehold på VA-infrastruktur.

Stavanger kommune har som mål at vannforbruket skal være maksimum 17 millioner kubikkmeter per år i 2020.