⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

2.3 Velferd og folkehelse

Folkehelsesatsing og intensjonsavtale med staten

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler. Det er også arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Stavanger kommune har i 2017 videreført folkehelsesatsingen i tråd med Det gode liv i Stavanger. Plan for folkehelsearbeidet 2013-2029. Kommunen har i 2017 inngått en intensjonsavtale med staten om et langsiktig samarbeid fram til 2024 om områderettet innsats i de nordøstlige delene av Storhaug bydel. Innsatsområdene er inkludering gjennom tidlig innsats i oppveksttjenestene, gode bo- og nærmiljøer og sosialt entreprenørskap – nye veier til arbeid og velferd.

Barns levekår

Barns levekår og omgivelser i oppveksten påvirker blant annet utdanningsløp og yrkesmuligheter senere i livet, som igjen påvirker helsen. Utdanningsnivå er identifisert som en av de viktigste bakenforliggende faktorene for helseatferd. Stavanger kommune har fortsatt å prioritere tidlig innsats blant barn og unge for å sikre innbyggernes velferd og folkehelse.

Barnefattigdommen i Stavanger har økt de siste årene. Siste statistikk fra SSB viser at nesten 3 000 barn, det vil si over 10 prosent av barna i Stavanger levde i husholdninger med vedvarende lav inntekt1. Det er viktig å iverksette både tiltak for å støtte barna og tiltak for å få foreldrene i jobb. Gjennom oppfølging av tiltaksplanen «Barn vil være med!»2  har Stavanger kommune iverksatt en rekke kompenserende tiltak som skal gi barn i en vanskelig livssituasjon bedre muligheter til å delta og bidra i fellesskapet på lik linje med andre barn.

Leve HELE LIVET

Arbeidet med nye og endrede tjenester, nye løsninger og andre måter å jobbe på – gjennom satsingen på Leve HELE LIVET, fortsatte. Det har vært en økning antall brukere som mottar tiltak og tjenester som skal bidra til selvstendighet og mestring. Det har vært en positiv utvikling der flere får hverdagsrehabilitering som første innsats. I tillegg var det flere som klarte seg uten hjelp seks måneder etter ulike opptreningstiltak. På denne måten jobber kommunen målrettet for å redusere behovet for institusjonsplasser.

Det velferdsteknologiske området er et felt i rask utvikling, med utprøving og pilotering av ulike hjelpemidler og utstyr. I løpet av 2017 ble medisindispensere, kameratilsyn og mobile trygghetsalarmer tatt i bruk. Alle de analoge trygghetsalarmene ble byttet med en ny generasjon digitale løsninger.

Indikatorer for måloppnåelse

Kommunen er kommet langt i arbeidet med å nå målet om å ruste barn og unge til å bli aktive og skapende deltakere i samfunns- og arbeidsliv. Resultatene er ganske nær målene om gjennomsnitt på nasjonale prøver, og flere enn målsetningen gjennomfører første året på videregående skole.

Når det gjelder egenmestring og god helse gjennom hele livet, viser resultatene at kommunen er på rett vei for de eldste innbyggerne.

De sosiale ulikhetene har økt. Særlig bekymringsverdig er det at barn i familier med vedvarende lav inntekt har økt. Stavanger kommune iverksatte en rekke kompenserende tiltak som skal gi barn i en vanskelig livssituasjon bedre muligheter til å delta og bidra i fellesskapet på lik linje med andre barn.

Brukerundersøkelser innenfor hjemmetjenestene, sykehjem og bofellesskap for mennesker med funksjonshemming viser at brukerne er fornøyde med tjenestene som kommunen yter.

Målsetningene innenfor inkludering og god integrering av flyktninger oppnås ikke. Blant annet er andel sysselsatte etter gjennomført introduksjonsprogram lavere både rett etter gjennomføringen av programmet og ett år senere.

Mål: Ruste barn og unge til å bli aktive og skapende deltakere i samfunns-og arbeidsliv  
IndikatorMålsetningResultat 2017
Gjennomsnitt nasjonale prøver 5.trinn>52,5 poeng51,5 poeng
Gjennomsnitt nasjonale prøver 8.trinn>52,5 poeng51,9 poeng
Gjennomføringsandel VG1> 85 %86,6 %
   
Mål: Egenmestring og god helse gjennom hele livet  
IndikatorMålsetningResultat 2017
Andel innbyggere over 80 år uten hjemme- og institusjonstjenesterØkning med 0,5-1 prosentpoeng per år *Økt med 1,1 prosentpoeng
Andel av ressursene i hjemmebaserte tjenester til opplæring og rehabiliteringØkning med 1-2 prosentpoeng per år **Økt med 0,5 prosentpoeng
Dekningsgrad helsesøstre300 elever per 100 % stilling i barneskolen 559 elever per 100 % stilling i barneskolen
 550 elever per 100 % stilling i ungdomsskolen590 elever per 100 % stilling i ungdomsskolen
*  
*Opprinnelig målsetning var: Økning med 0,5-1 prosentpoeng
per år fra 40,9 % pr 31.12.2015.
  
**Opprinnelig målsetning var: Økning med 1-2 prosentpoeng
per år fra 7,5 % pr 31.12.2015.
  
   
Mål: Redusere sosiale ulikheter  
IndikatorMålsetningResultat 2017
Inntektsulikhet i Stavanger sammenlignet med landet for øvrigReduksjon med 0,05 per år fra dagens nivå
i Stavanger (3,3)
3,4
 Nasjonalt nivå 2,72,8
Barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt< 9,4 %10,2 %
Nye sosialhjelpsmottakere mellom 18-30 år som ikke mottar sosialhjelp 3 mnd. etter første utbetaling> 70 %56 %*
*  
*Usikre tall  
   
Mål: Gode tjenester til personer med behov for bistand og oppfølging  
IndikatorMålsetningResultat 2017
Helhetlig tilfredshet i brukerundersøkelser på levekårsområdet> 80 poeng på brukerundersøkelsene knyttet til hjemmesykepleie, sykehjem og bofellesskap for
mennesker med utviklingshemming
83 poeng (hjemmesykepleie)
  96 poeng (dagsenter for eldre)
Ventelister i bofellesskap med stasjonær bemanning10 % reduksjon per år10,5 % reduksjon
   
Mål: Inkludering og god integrering av flyktninger  
IndikatorMålsetningResultat 2017
Andelen minoritetsspråklige barn i barnehage sammenlignet med innvandrerbarn> 89 %69,1 %
Andel sysselsatte etter gjennomført introduksjonsprogram> 55 % etter introduksjons-program og 52 % etter introduksjonsprogram og
 > 70 % ett år etterpå53 % ett år etterpå
Andel bosatte flyktninger100 % ved utgangen av året98 %
Last ned tabelldata (Excel)
Forklaring av mål og indikator

Mål: Ruste barn og unge til å bli aktive og skapende deltakere i samfunns- og arbeidsliv

Utdanning er viktig for å ruste barn og unge til å bli aktive og skapende deltakere i samfunns- og arbeidsliv.

 

Gjennomsnitt nasjonale prøver 5. og 8. trinn

Resultatene fra nasjonale prøver på 5. og 8. trinn gir kunnskap om hvordan elevene gjør det i lesing, regning og engelsk. Resultatene hjelper kommunen i arbeidet med å gi alle elevene god undervisning.

 

Gjennomføringsandel VG1

Indikatoren gir kunnskap om i hvor stor grad Stavanger-skolen har lykkes i å gi elevene grunnlag for å gjennomføre videregående opplæring. Ungdom som ikke gjennomfører VG1 har en større risiko for å oppleve sosiale problemer . Målsetningene reflekterer at Stavanger kommune ønsker å være bedre enn gjennomsnittet både på nasjonale prøver for 5. og 8. trinn samt gjennomføringsgrad VG1.

Mål: Egenmestring og god helse gjennom hele livet

Gjennom satsingen på Leve HELE LIVET jobber Stavanger kommune med å utsette behovet for hjemme- og institusjonstjenester.

 

Andel innbyggere over 80 år uten hjemme- og institusjonstjenester

Målsetningen for denne indikatoren er en økning med 0,5 – 1 prosentpoeng per år. Målsetningen er fastsatt med utgangspunkt i en helhetlig vurdering.

 

Andelen av ressursene i hjemmebaserte tjenester til opplæring og rehabilitering

Det er et satsingsområde å styrke ressursandelen til hjemmebaserte tjenester knyttet til opplæring og rehabilitering med 1-2 prosentpoeng per år.

Målet er at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv best mulig. Opplæring og rehabilitering bidrar til at flere kan mestre egen hverdag. Målsetningen for indikatoren er basert på en helhetlig vurdering.

 

Dekningsgrad helsesøstre

Stavanger kommune skal gjennom satsningen Tidlig innsats identifisere og følge opp barn og unge med behov for hjelp. Indikatoren viser dekningsgrad av helsesøstre, fordelt på barnetrinnet og ungdomstrinnet.

Mål: Redusere sosiale ulikheter

Inntektsulikhet i Stavanger sammenlignet med landet for øvrig

Inntekt er en indikator for levekår, fordi inntekt blant annet vil ha betydning for deltakelse i boligmarkedet, utdanning og fritidsaktiviteter.

En målsetning om årlig reduksjon på 0,05 per år er vurdert som realistisk.

 

Barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt

Stavanger kommune har som målsetning at andel barn i familier med vedvarende lav inntekt skal være lavere enn den nasjonale andelen.

 

Nye sosialhjelpsmottakere i alderen 18-30 år uten behov for stønad 3 måneder etter første utbetaling

Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-30 år som fremdeles mottar stønad 3 måneder etter første utbetaling, har en vesentlig høyere risiko for å forbli sosialhjelpsmottakere. Stavanger kommune arbeider aktivt med å redusere enkeltindividers behov for stønad og det er et langsiktig mål at flere enn 70 % av nye sosialhjelpsmottakere i alderen 18-30 år ikke har behov for stønad 3 måneder etter første utbetaling.

Økonomisk sosialhjelp skal være en midlertidig ytelse. Unge sosialhjelpsmottakere er en prioritert gruppe, og kommunen skal intensivere oppfølgingen av denne gruppen. 70 prosent er et ambisiøst mål.

Mål: Gode tjenester til personer med behov for bistand og oppfølging

Helhetlig tilfredshet i brukerundersøkelser på levekårsområdet

Brukerundersøkelser bidrar til å kartlegge kvaliteten på tjenestene som leveres. På levekårsområdet er det valgt å trekke inn svar på helhetlig tilfredshet fra brukerundersøkelsene på sykehjem (korttids- og rehabiliteringsplasser), hjemmesykepleie og pårørendeundersøkelse i bofelleskap for mennesker med utviklingshemming.

De valgte bruker- og pårørendeundersøkelsene dekker store tjenesteområder innen levekårsområdet. Levekår skal gjennomføre store omstillings- og omorganiseringsprosesser i planperioden. Kommunen har et høyt ambisjonsnivå for tilfredsheten på tjenestene som leveres. Målsettingen er fastsatt til 80 poeng i alle bruker- og pårørendeundersøkelsene på levekårsområdet.

 

Ventelister i bofelleskap med stasjonær bemanning

Stavanger kommune har venteliste på plass i bofellesskap med stasjonær bemanning, og framskrivinger viser at kommunen kan regne med en økning i antall personer med behov for et botilbud. Kommunen arbeider aktivt med å tilpasse botilbudet til brukernes behov.

Målsetningen for indikatoren er basert på en helhetlig vurdering.

Mål: Inkludering og god integrering av flyktninger

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage sammenlignet med innvandrerbarn

Barnehage er vurdert som en av de mest effektive arenaene for integrering av innvandrerbarn.

Målsetningen er basert på at Stavanger kommune har som ambisjon å øke andelen hvert år.

 

Andel sysselsatte etter gjennomført introduksjonsprogram

Sysselsetting er et effektivt virkemiddel for integrering, og bidrar i tillegg til å redusere sosiale ulikheter.

Nasjonale måltall for sysselsetting og/eller aktivitet er satt til at minst 55 % av deltakerne i introduksjonsprogrammet skal starte direkte i arbeid eller utdanning etter endt program og at 70 % skal være i arbeid eller utdanning innen ett år etter endt introduksjonsprogram. Stavanger kommune følger de nasjonale måltallene.