⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

7.2 Juridisk

Videreføring av Friområdeprosjektet

Juridisk avdeling har prosjektlederansvar for Friområdeprosjektet. Dette skal gi befolkningen tilgang til friområder i kommunen. I 2017 har avdelingen primært arbeidet med tilrettelegging og realisering av tursti langs Gauselstranden.

Grunnerverv til gang- og sykkelvei

Juridisk avdeling bistår Plan- og anleggsavdelingen med grunnerverv til opparbeidelse av offentlige veiarealer. Prioriterte prosjekter i 2017 har vært gang- og sykkelvei i Krossbergveien og langs Gamleveien.

Salg og innleie av eiendommer

Det har blitt arbeidet med en rekke salg og innleie av eiendommer i 2017. Dette gjelder blant annet:

Ivareta kommunens interesser og utvikling i Stavanger Forum

Stavanger kommune eier flere bygninger i Stavanger forum-området. Kommunen har interesse i at bygningene brukes i henhold til formålet, som er messe, konferanse og idrett. Kommunen har også en interesse i at de ubebygde delene av området driftes og vedlikeholdes etter en helhetlig plan. Juridisk avdeling har bistått med å revidere og utarbeide nye avtaler i området.

Tilrettelegging for utvikling av hotelltomt i Bjergsted

Hotelltomten i Bjergsted er i dag et sameie mellom Stavanger kommune og Stavangerregionen Havn IKS. Det har vært enighet om at Stavanger kommune skal være avtalepart overfor Base Property, som skal utvikle et hotell i området. Juridisk avdeling har ansvar for å erverve grunn og rettigheter fra Stavangerregionen Havn. Det er arbeidet med å tilrettelegge et grunnlag for en eventuell forlengelse av foreliggende opsjonsavtale med Base Property.

Videreføring av kommunens engasjement i Urban Sjøfront

Urban sjøfront er det første store sentrumsnære transformasjonsområdet i Stavanger. Tidligere var det et industriområde som nå er erstattet av boliger og næring. Stavanger kommune har tatt et overordnet ansvar for infrastrukturutbyggingen, mot at grunneierne betaler økonomiske bidrag til dette. Juridisk avdeling har arbeidet med inngåelse av utbyggingsavtaler i 2017.

Viking stadion

Det har over en lengre periode vært en dialog med Viking om alternativene omkring kjøp av Viking stadion, tilbakeleie til Viking, omlegging til kunstgress og leie av treningstid for andre lag på Viking stadion og treningsbanen. Juridisk avdeling har arbeidet med å tilrettelegge grunnlaget for en leieavtale med Viking om treningstid for andre lag på Viking stadion og treningsbanen.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 2,4 mill. av en netto budsjettramme på kr 11,9 mill. Forbruksprosenten utgjør 79,9 %. Mindreforbruket skyldes en ubesatt stilling som skal lyses ut i 2018, lavere driftsutgifter og merinntekter fra parkeringsplassutleie som ikke var budsjettert.