⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

5.5.7 Bo og aktivitet Nord (BOA Nord) og Bo og aktivitet Sør (BOA Sør)

Ny organisering av bofellesskapene

Bofellesskapene for personer med utviklingshemming ble fra 1. januar 2017 skilt ut fra hjemmebaserte tjenester og organisert i to virksomheter; Bo og aktivitet Nord og Bo og aktivitet Sør (BOA Nord og Sør). Formålet med ny organisering var å gi et bedre tjenestetilbud til brukerne. Det skal oppnås gjennom faglig utvikling, effektiv ressursutnyttelse, styrket samarbeid med andre kommunale tjenesteområder og spesialisthelsetjenesten, samt ved helhetlig styring og ledelse. I tillegg til BOA Nord og Sør ble Bo og aktivitet Psykisk helse organisert som egen virksomhet.

BOA Nord og Sør har i 2017 lagt vekt på å etablere driften av de nye virksomhetene og å legge til rette for å nå målsettingene med ny organisering. Blant annet har samkjøring av rutiner ført til et mer helhetlig tilbud.

Stab- og støttefunksjonene i alle de tre virksomhetene ble samlokalisert. Dette har styrket det faglige grunnlaget for arbeidet med bofellesskapene i kommunen. Det er arrangert flere felles fagdager, blant annet om samarbeid med pårørende, terapeutisk mestring av aggresjon, relasjonsskapende arbeid og felles HMS-dager. Omorganiseringen har gitt økt faglig oppmerksomhet og forståelse.

Samarbeidet med spesialisthelsetjenesten er blitt styrket. Bofellesskapene er blitt mer synlige, noe som gjør virksomhetene mer tilgjengelige. Det har blitt arrangert møter mellom BOA-ene og flere instanser fra spesialisthelsetjenesten. Den nye organiseringen har også lagt til rette for et tett samarbeid med politiet, inkludert veiledning fra politiet med tanke på overgrepsproblematikk rundt en sårbar brukergruppe. Samarbeidet med Dagsenter og avlastning og helse- og sosialkontorene har også blitt tettere.

Ny finansieringsmodell for alle bofellesskapene

Ny finansieringsmodell for bofellesskapene ble innført 1. januar 2017. I tillegg til forenkling og mindre detaljstyrt tildeling, gir finansieringsmodellen større økonomisk forutsigbarhet og mindre administrasjon. Modellen har to elementer som til sammen skal sikre riktig og god faglig standard på tjenestene. De to elementene er grunnfinansiering og ekstraressurser som trer inn ved særlig store behov hos definerte brukere. Modellen har vært i full drift ett år, og vurderingen så langt er at modellen har fungert bra det første året. Modellen skal evalueres i løpet av 2018.

Sentral koordinator

Fra 1. juli 2017 startet Stavanger kommune med sentral koordinator for tildeling av plasser i bofellesskapene. Sentral koordinator skal også tildele ekstraressurser etter den nye finansieringsmodellen. Et viktig mål med opprettelse av prosjektstillingen sentral koordinator var å få en bedre oversikt over søkere på venteliste, og beboersammensetningen samt pleietyngde/ekstraressurser i bofellesskapene. Videre er ett av målene med prosjektstillingen å få en mer ensartet brukersammensetning i boligene.

I løpet av andre halvår 2017 har sentral koordinator fått en helhetlig oversikt over beboersammensetningen i bofellesskapene. Det gir mulighet for å se på spesialisering av enkelte bofellesskap. Sentral koordinator har i tillegg jobbet med premissene som skal ligge til grunn for tildeling av ekstraressurser.

Sentral koordinator for bofellesskap er et prosjekt, og i løpet av 2018 skal det tas stilling til eventuell videreføring av ordningen.

Kompetanseheving

Brukergruppen har vært i gradvis endring de senere årene. For å møte utfordringene dette medfører, har det vært viktig for virksomhetene med kompetanseheving. BOA Nord og Sør hadde, blant annet i samarbeid med veiledningsteamet hos Dagsenter og avlastning, ansvar for planlegging og gjennomføring av Motivasjonsseminaret 2017 med i underkant av 200 deltakere. Ansatte i virksomhetene har startet på utdanningsløpet Mitt livs ABC, som er et nasjonalt kompetansetiltak i tjenester til personer med utviklingshemming.

Ved samlokalisering har lederne blitt mer samkjørt, og alle tre BOA-ene har hatt felles lederopplæring i løpet av 2017.

Selveide boliger

Arbeidet med å etablere et privat botiltak for personer med utviklingshemming, basert på en modell der kommunen bygger boligene, etablerer et borettslag og selger andeler til brukerne i målgruppen, har fortsatt i 2017. Målgruppen er personer med utviklingshemming som har behov for et botilbud med heldøgns tjenester. Kommunen skal bygge og eie en personalenhet i tilknytning til boligene. Kommunen har i 2017 inngått en intensjonsavtale om å overta en tomt på Solborg. Regulering av tomten ble påbegynt i 2017.

De to virksomhetene har til sammen 22 bofellesskap med 159 boenheter. Ved utgangen av 2017 stod ca. 70 personer på venteliste for å få plass i bofellesskap for mennesker med utviklingshemming.

Økonomi

BOA Nord, BOA Sør og BOA Psykisk helse har et samlet merforbruk på kr 0,8 mill. av en budsjettramme på kr 418,6 mill., inkludert aktivitetsbaserte inntekter. Dette utgjør en samlet forbruksprosent som er marginalt større enn 100 %. Det er noe variasjon mellom de tre virksomhetene. BOA Nord og Sør har et merforbruk på kr 4,1 mill., mens BOA Psykisk helse har et mindreforbruk på kr 3,3 mill.