⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

5.5.4 Hjemmebaserte tjenester

Leve HELE LIVET

I 2017 fikk ca. 560 brukere opplæring av hjemmesykepleien i å klare hverdagsaktiviteter selv.  Lengden på oppfølging fra hjemmesykepleien har endret seg siden oppstarten av hverdagsmestring. Flere får kortere perioder med oppfølging og avsluttes uten hjelp sammenlignet med 2014. Andelen brukere som får hverdagsrehabilitering som første kommunale innsats, har økt fra 2015 til 2017 (2015 var første år med full drift). I tillegg økte andelen som klarer seg uten hjemmesykepleie seks måneder etter hverdagsrehabilitering, fra 50 prosent i 2015 til 55 prosent i 2017.

Å styrke kompetanse om hverdagsmestring i hjemmebaserte tjenester tar tid, og er en pågående prosess i virksomhetene. Som en del av dette benyttes kompetansepakkene som leveres av avdeling for hverdagsrehabilitering i fagmøter hos de hjemmebaserte tjenestene. I 2017 ble det utarbeidet en ny pakke som er en kortversjon av informasjonen fra alle pakkene samlet i en. I tillegg ble det gjennomført en Leve HELE LIVET-samling for ansatte i hjemmebaserte tjenester, helse- og sosialkontor, Fysio- og ergoterapitjenesten og sykehjem. Motivasjon og pårørendesamarbeid var tema for denne samlingen.

Arbeidet med å utvikle et e-læringskurs om hverdagsmestring startet opp i 2017 og vil bli ferdigstilt i 2018.

I 2017 ble Tjensvoll og Eiganes inkludert i prosjektet Felles bruker – felles innsats.  Samarbeidsprosjektet mellom hjemmebaserte tjenester og Fysio- og ergoterapitjenesten har vært pilotert og ble utvidet i 2017. Den tverrfaglige tilnærmingen som Felles bruker – felles innsats legger til rette for, bidrar til at brukerens potensial kommer bedre fram. Det ble gjennomført kick-off ved oppstart i begge områdene. 50 brukere fikk tilbud gjennom Felles bruker – felles innsats i 2017. Dette er en økning på 50 prosent sammenlignet med 2016.

Gode tilbakemeldinger fra brukerne

I november-desember 2016 gjennomførte kommunen en brukerundersøkelse blant alle dem som mottar hjemmesykepleie fra kommunen, og resultatene forelå tidlig i 2017. Brukerne er gjennomgående meget godt fornøyde med tjenesten som gis av hjemmesykepleien. Helhetlig vurdering har fått en skår på 83 poeng.

Nytt omstillingsprosjekt

Fase 1 i omstillingsprosjektet innen hjemmebaserte tjenester startet opp våren 2017. Prosjektet skal legge til rette for en framtidsrettet hjemmetjeneste som er bedre for brukerne og billigere for kommunen. I fase 1, som løper over ett år, skal det utarbeides rapport med utredninger og anbefalinger. Fremtidige arbeidsmåter i hjemmebaserte tjenester er ett av elementene i prosjektmandatet, og hjemmehjelpstjenesten var det første temaet som ble vurdert i den forbindelse. Høsten 2017 ble organiseringen av Stavanger hjemmehjelp vurdert, og i november ble det vedtatt at den kommunale hjemmehjelpstjenesten avvikles som selvstendig virksomhet og innlemmes i de fire virksomhetene i hjemmebaserte tjenester.

Omorganiseringer

Bofellesskapene for mennesker med utviklingshemming og bofellesskapene for personer med psykiske lidelser og ROP-lidelser (rus og psykiatri), ble skilt ut fra hjemmebaserte tjenester og organisert som tre egne virksomheter fra 1. januar 2017. Fra samme dato ble antall virksomheter i hjemmebaserte tjenester redusert fra seks til fire. Etter omorganiseringen dekker de fire virksomhetene de samme geografiske områdene som helse- og sosialkontorene. I 2017 har det vært viktig å arbeide med å samkjøre driften, bygge felles kultur og bruke personell på tvers i virksomhetene.

Det har blitt arbeidet aktivt for å finne egnede lokaler for å samlokalisere de hjemmebaserte tjenestene i henholdsvis Eiganes/Tasta, Hillevåg/Hinna og Madla/Tjensvoll. Det er i løpet av 2017 funnet en løsning for Eiganes og Tasta hjemmebaserte tjenester, som flytter inn i felles lokaler i Byfjordparken i oktober 2018. Eiganes og Tasta helse- og sosialkontor og Eiganes og Tasta Nav-kontor skal også flytte til Byfjordparken på Tasta.

Effektivisering ved hjelp av teknologi

Logistikkprogrammet Spider skal bidra til mer effektive kjøreplaner i hjemmesykepleien, og færre ansatte hjem til hver bruker. Spider ble innført i en av arbeidsgruppene i Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester sommeren 2017, og skal innføres i resten av virksomheten i løpet av januar 2018. Erfaringene som er gjort ved Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester skal, etter et par måneders full drift, inngå i en evaluering før Spider implementeres i de tre øvrige virksomhetene.

CosDoc+ er en forenklet versjon av kommunens pasientjournalsystem CosDoc. CosDoc+ er tilpasset mobile enheter (nettbrett) og bidrar til at ansatte kan holde seg oppdatert og dokumentere fortløpende når de er ute hos brukerne. Fram til nå har Stavanger kommune prøvd ut 25 nettbrett i ulike virksomheter som hjemmesykepleien, miljøtjenesten, Fysio- og ergoterapitjenesten og hverdagsrehabiliteringsteamet. Videre utrulling er planlagt i 2018.

Ny teknologi for medisineringsstøtte – medisindispensere – ble innført i Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester i 2017. Medisindispenserne erstatter helt eller delvis hjelp til medisinhåndtering og utdeling av multidose hjemme hos brukerne. Denne løsningen skal implementeres i de øvrige tre virksomhetene i hjemmebaserte tjenester i 2018.

Økonomi

Regnskapsresultatet for tjenesteområdet hjemmebaserte tjenester inkl. Stavanger hjemmehjelp viser et merforbruk på kr 0,5 mill. av en samlet budsjettramme (inkl. ABI-inntekter) på kr 399,0 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 100,1. Virksomhetene isolert har et samlet mindreforbruk på kr 0,65 mill., noe som utgjør 99,8 % av vedtatt budsjettramme. Av de fire virksomhetene innenfor hjemmebaserte tjenester går to av disse med merforbruk, og de to andre med tilnærmet tilsvarende mindreforbruk. Alle virksomhetene er innenfor 3%-regelen (97-103 % av rammen).

Hjemmesykepleien har gjennom de siste årene jobbet systematisk med å tilpasse seg nivået på bestillingene fra Helse- og sosialkontorene (HSK). Som omtalt gjennom siste års årsrapporter, har antall vedtakstimer blitt redusert gjennom både 2015 og 2016, og inntektsgrunnlaget til hjemmebaserte tjenester er dermed redusert. Kombinert med den ordinære dynamikken i form av tilgang og frafall av brukere gjennom året, som også er styrende for inntektsnivået, har det vært utfordrende å dimensjonere riktig nivå på bemanningen til enhver tid. Endring av turnuser tar naturligvis tid og dermed oppnås ikke økonomiske effekter samtidig som bortfallet av inntekter – som skjer umiddelbart. Regnskapsresultatet for 2017 viser at det omstillingsarbeidet som er gjort de siste årene nå gir ønsket effekt, og at virksomhetene langt på vei har klart å tilpasse seg det gjeldene inntektsnivået. Samlet sett viser resultatet et merforbruk på kr 0,9 mill. i 2017 – en forbedring på kr 10,7 mill. i forhold til 2016, der hjemmesykepleien hadde et samlet merforbruk på kr 11,6 mill.

De øvrige tjenestene innunder hjemmebaserte tjenester gikk samlet med et mindreforbruk på om lag kr 1,5 mill. Dette skyldes noe vakanse, samt ubrukte ekstraressurser på bofellesskap eldre som ble tilbakeført boligene. Stavanger hjemmehjelp omtales spesifikt i eget avsnitt under.