⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

5.5.15 Arbeidstreningsseksjonen

25 prosent flere deltakere

Arbeidstreningsseksjonen har i 2017 gitt tilbud til i overkant av 600 personer. Dette inkluderer tiltakene START, JobbSats, Jobbverksted I og Jobbverksted II, og er en økning i antall deltakere på 25 prosent sammenlignet med året før. Arbeidstreningsseksjonen ga tilbud om arbeidstrening i gruppe til om lag 70 personer, fordelt på seks ulike gruppetilbud.

Økt andel praksisplasser i privat og kommunal virksomhet

I 2017 har Arbeidstreningsseksjonen arbeidet for å øke andelen praksisplasser i private og kommunale virksomheter. Arbeidspraksis gir en raskere avklaring av deltakernes behov for tilrettelegging, gir arbeidsmuligheter og frigjør kapasiteten i gruppetilbudene. Arbeidstreningsseksjonen har i løpet av året inngått et samarbeid med flere bedrifter om tiltaksplasser, og i underkant av 70 personer har mottatt oppfølging fra Arbeidstreningsseksjonen mens de har deltatt i arbeidstrening.

JobbSats som nytt tiltak

Lovfestet aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år ble innført fra 1. januar 2017. Aktivitetsplikten innebærer en plikt for kommunen til å tilby en tilpasset aktivitet. Innføringen av aktivitetsplikten førte til at Arbeidstreningsseksjonen måtte øke kapasiteten. Aktivitetsplikten for nye sosialhjelpsmottakere under 30 år ivaretas i hovedsak gjennom utvidelse av tilbudet i jobbverkstedene og et nytt gruppebasert tiltak – JobbSats som ble opprettet i Arbeidstreningsseksjonen i mai 2017. Deltakerne i JobbSats blir i all hovedsak rekruttert via jobbverkstedene, og er beregnet for de av deltakerne som har mer utbytte av praktiske, arbeidsrettede aktiviteter.

Jobbverkstedene

I overkant av 400 sosialhjelpsmottakere under 30 år med aktivitetsplikt har vært påmeldt Jobbverksted I og Jobbverksted II i 2017, mot 270 i 2016. Sosialhjelp utbetales deltakerne først etter oppmøte på Jobbverksted. Samme deltaker kan være påmeldt flere ganger. Av de påmeldte har nær 300 deltatt på kurs. Plassene i jobbverksted-tiltakene benyttes fleksibelt, og kurslengden blir utvidet for de av deltakerne som ikke er tilstrekkelig avklart eller har nådd målsettingen om jobb etter første kursperiode på fire uker. Enkelte har fortsatt i tiltaket frem til de er i gang med arbeid, skole eller arbeidsmarkedstiltak. 195 av deltakere som avsluttet i 2017, har gått videre til arbeid, skole eller andre tiltak.

START 

Tiltaket Start benyttes for personer i starten av et kvalifiseringsprogram eller som et avklaringstiltak i hovedsak for sosialhjelpsmottakere. Start benyttes også som aktivitet i påvente av en plass i de andre arbeidsgruppene eller i kombinasjon med andre tiltak. Til sammen deltok i underkant av 60 personer i dette tilbudet i 2017. Tiltaket inneholder blant annet jobbsøkeraktiviteter, og det gis temabasert aktuell og samfunnsorientert undervisning. Tilbudet blir tilpasset og justert i tråd med ønskene og behovene til deltakerne.

Tett samarbeid med Nav-kontorene om aktivitet

Samarbeidsavtalen mellom Nav og Arbeidstreningsseksjonen evalueres årlig. Det er tilrettelagt for et tett samarbeid mellom Nav-kontorene og Arbeidstreningsseksjonen med faste ukentlige samhandlingspunkter. Ungdomsveilederne som ble tilsatt ved Nav-kontorene i 2016, er til stede en dag i uken i jobbverkstedene. De har fulgt opp deltakerne tett for å sikre at de kommer ut i arbeid, opplæring, annen aktivitet eller videre i tiltak i tråd med den vedtatte aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere under 30 år. Arbeidstreningsseksjonen har tilrettelagt for individuelt tilpasset arbeidstrening i tråd med bestillingen fra Nav, og med utgangspunkt i den enkeltes aktivitetsplan. Deltakerne har fått tilbud om fleksible løsninger, herunder deltidsplasser, avhengig av den enkeltes begrensninger, behov og ressurser.

Praksisplasser for funksjonshemmede (PFF)

I underkant av 60 personer har i løpet av året deltatt i PFF-ordningen. Omtrent 20 nye henvendelser ble behandlet, og halvparten har dette året mottatt et tilbud. Ved utgangen av 2017 var om lag 10 nye deltakere klare for inntak. 22 prosent av plassene utløser statlig refusjon og bidrar til at virksomheten kan finansiere oppfølgingen av personer i praksisplassordningen.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser tilnærmet balanse med et mindreforbruk på kr 0,03 mill. av en budsjettramme på kr 12,7 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,7.