⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

5.5.13 Boligkontoret

Boligtildeling

Boligkontoret behandler søknader og tildeler boliger til vanskeligstilte boligsøkere, husstander som har behov for omsorgsboliger med og uten innskudd, flyktninger og rusmiddelavhengige. I 2017 tildelte Boligkontoret vel 330 boliger til personer i målgruppene. Omtrent halvparten av disse boligene ble tildelt vanskeligstilte boligsøkere. Resten fordelte seg på 75 boliger til flyktninger, 46 omsorgsboliger og 50 boliger til mennesker med rusmiddelavhengighet.

Startlån

Målgruppen for startlån er husstander har langvarige problemer med å finansiere eid bolig, som ikke får lån i vanlig bank og som heller ikke har mulighet for å spare. Barnefamilier blir prioritert. Boligkontoret behandlet over 640 søknader om startlån i 2017. Bortimot 70 prosent fikk avslag på søknaden. Avslag på søknad gis dersom søker ikke er i målgruppen eller ikke har tilstrekkelig inntekt til å betjene boutgiftene. I 2017 fikk cirka 110 husstander utbetalt startlån, hvorav omtrent 30 var leietakere i kommunal bolig. Tallet på innvilgede startlån til barnefamilier økte til 42 prosent av alle innvilgede søknader i 2017, mot 6 prosent i 2016.

Av alle som fikk innvilget lån, var det 83 prosent av disse som faktisk skaffet seg en bolig. For 2016 var dette tallet 58 prosent. Økningen kan skyldes endringene på boligmarkedet med lavere boligpriser.

Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig

Tilskudd til etablering i bolig og tilpasning av bolig er statlige boligvirkemidler. Tilskudd til etablering benyttes i forbindelse med etablering i egen bolig, som toppfinansiering i kombinasjon med startlån. I 2017 mottok cirka 20 husstander slikt tilskudd.

Tilskudd til tilpasning av bolig kan gis til personer med nedsatt funksjonsevne og eldre som ønsker å tilpasse boligen slik at de fortsatt kan bo hjemme. Etablerertilskudd og tilskudd til tilpasning er slått sammen, og det er samlet tildelt nær kr 16,5 mill. til formålene i 2017, noe som er en økning på kr 2 mill., eller 13 prosent, fra 2016 til 2017.

Bostøtte

Husbankens bostøtteordning ble endret i 2017. Nå benyttes dagens, månedlige inntekt som grunnlag for beregning av bostøtte til den enkelte søker. Tidligere ble siste tilgjengelige ligning benyttet. I Stavanger er det for 2017 en nedgang på nesten kr 7 mill. i utbetalinger fra Husbankens bostøtteordning, og det er grunn til å tro at endret inntektsgrunnlag er hovedårsaken.

Kommunal bostøtte ble bevilget til 95 husstander med samlet utbetaling på om lag kr 3 mill.

Boligkontoret arbeider aktivt med å forhindre utkastelser fra kommunale utleieboliger, i nært samarbeid med Stavanger Boligbygg KF, Nav og helse- og sosialkontorene. En av hovedårsakene til utkastelser er manglende betaling av husleie. Et virkemiddel er transport av bostøtte, der bostøtten i stedet utbetales til kommunen, for deretter å komme til fratrekk på husleien, og netto husleie blir fakturert. For 2017 er tallet på leietakere med transport av bostøtte økt til 40 prosent av alle mottakere.

Digitale søknader

Siste halvår i 2017 ble det installert en iPad med mulighet for å søke Husbank-bostøtte eller startlån digitalt ved Boligkontorets resepsjon. Målet for 2017 var at andelen digitale søknader om startlån skulle være 60 prosent, og målet ble nådd. Det ble satt tilsvarende mål for bostøtte-søknaden; her ble resultatet 44 prosent.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser tilnærmet balanse med et mindreforbruk på kr 0,5 mill. av en budsjettramme på kr 7,6 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 93,2.