⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

3.4 Analyser av balanseregnskapet

Balanseregnskapet viser den bokførte verdien av kommunens eiendeler per 31. desember 2017, og hvordan eiendelene er finansiert med egenkapital og gjeld. Hovedoversikt over balanseregnskapet er vist i tabell 3.21.

 Hovedoversikt - BalanseNoterRegnskap 2017Regnskap 2016
 EIENDELER   
1Anleggsmidler 26 001 54824 723 218
2Faste eiendommer og anlegg713 003 61512 420 913
3Utstyr, maskiner og transportmidler7618 395511 879
4Utlån112 682 1662 702 043
5Konserninterne langsiktige fordringer11, 16884 591835 200
6Aksjer og andeler12718 273685 881
7Pensjonsmidler58 094 5087 567 302
8Omløpsmidler 3 051 8782 757 607
9Kortsiktige fordringer13, 16589 200638 275
10Premieavvik5372 805389 708
11Aksjer og andeler140998
12Obligasjoner14525 346450 931
13Kasse, postgiro, bankinnskudd 1 564 5271 277 695
14SUM EIENDELER 29 053 42627 480 825
 EGENKAPITAL OG GJELD   
15Egenkapital 9 384 6208 435 317
16Disposisjonsfond10543 698346 858
17Bundne driftsfond10195 410149 986
18Ubundne investeringsfond1080 40098 005
19Bundne investeringsfond10109 47499 175
20Regnskapsmessig mindreforbruk17178 148159 387
21Kapitalkonto238 317 3317 621 748
22Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift15-39 841-39 841
23Langsiktig gjeld 18 062 90017 359 217
24Pensjonsforpliktelser59 927 8729 561 690
25Ihendehaverobligasjonslån94 790 0003 090 000
26Sertifikatlån9150 0001 389 175
27Andre lån93 131 0283 254 353
28Konsernintern langsiktig gjeld9, 1664 00064 000
29Kortsiktig gjeld 1 605 9061 686 290
30Annen kortsiktig gjeld161 605 9061 686 290
31SUM EGENKAPITAL OG GJELD 29 053 42627 480 825
 MEMORIAKONTI   
32Memoriakonto 431 277322 888
33Ubrukte lånemidler 410 003289 853
34Andre memoriakonti 21 27533 035
35Motkonto til memoriakontiene -431 277-322 888
Tabell 3.21 Hovedoversikt balanse. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

3.4.1 Eiendeler

Sum eiendeler (anleggs- og omløpsmidler) var på kr 29,1 mrd. per 31. desember 2017, dvs. kr 1,6 mrd. (5,7 %) høyere enn per 31. desember 2016.

Anleggsmidler

Anleggsmidler er de eiendelene kommunen har til varig eie eller bruk. Anleggsmidlene består av faste eiendommer, anlegg, utstyr, maskiner, transportmidler o.l. Bokført verdi av anleggsmidlene var på kr 26,0 mrd. ved utgangen av 2017. Dette er en økning på kr 1,3 mrd. (5,2 %) fra kr 2016.

Bokført verdi på faste eiendommer, anlegg, maskiner mv. ble samlet økt med kr 689 mill. Pensjonsmidlene økte med kr 527 mill., konserninterne langsiktige fordringer økte med 49 mill., mens aksjer og andeler økte med kr 32 mill. Utlån ble redusert med kr 20 mill. Kommunens utlån består hovedsakelig av ansvarlige lån til Lyse AS og startlån. Per 31. desember 2017 var ansvarlig lån til Lyse AS på kr 917 mill. og startlånene på kr 1,69 mrd.

Omløpsmidler

Omløpsmidlene omfatter kortsiktige fordringer, premieavvik, aksjer og andeler, obligasjoner, bankinnskudd o.l. Bokført verdi av omløpsmidlene var på kr 3,1 mrd. per 31. desember 2017, noe som er en økning på kr 294 mill. (10,7 %) fra 2016. Akkumulert premieavvik var per 31. desember 2017 på kr 373 mill. Dette er framtidige pensjonskostnader som skal utgiftsføres de neste 8 år. Akkumulert premieavvik er redusert med kr 17 mill. fra 2016 som følge av amortisering av tidligere års premieavvik. Premieavviket er nærmere omtalt i avsnitt 3.3.3 og note 5.

Bokført verdi av kommunens obligasjoner per 31. desember 2017 var på kr 525 mill., mens kommunens kasse og bankinnskudd var på kr 1,56 mrd. Dette innebærer en økning fra 2016 på henholdsvis kr 74 mill. og kr 287 mill. Økt bankinnskudd er et resultat av blant annet reduksjon i kortsiktige fordringer og økning i ubrukte lånemidler.

3.4.2 Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Bokført egenkapital var per 31. desember 2017 på totalt kr 9,4 mrd., noe som er kr 949 mill. (11,3 %) høyere enn ved utgangen av 2016. Av den samlede egenkapitalen utgjorde disposisjonsfond kr 544 mill., bundne driftsfond kr 195 mill., samt ubundne og bundne investeringsfond på henholdsvis kr 80 mill. og kr 109 mill. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 178,1 mill. er tilført egenkapitalen. Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk vedtas av bystyret ved behandling av årsregnskap 2017.

Den resterende egenkapitalen representeres av kapitalkonto. Aktivering av fast eiendom og anlegg samt av- og nedskrivninger føres mot kapitalkonto. I tillegg føres kjøp/salg av aksjer og andeler, avdrag på lån, netto endring i pensjonsforpliktelse mv. Kapitalkonto var per 31. desember 2017 på kr 8,3 mrd., noe som utgjør en økning på kr 696 mill. fra 2016. For nærmere spesifikasjon av kapitalkonto vises det til note 23 i årsregnskapet.

Fond

Samlede fond er i løpet av 2017 økt med netto kr 235,0 mill. Investeringsfondene er redusert med kr 7,3 mill., mens bundet driftsfond og disposisjonsfondet er økt med henholdsvis kr 45,4 mill. og kr 196,8 mill. Hovedbidragene til oppbygging av fondsmidler er ubrukte midler til kommunereformarbeidet og avsetning av mindreforbruket fra 2016. Saldo og bevegelser i løpet av året vises i tabell 3.22 og i note 10.

FondDisposisjons-fondBundet driftsfondUbundet investerings-fondBundet investerings-fondSum fond
Inngående balanse 1.1.346 858149 98698 00599 175694 024
Avsetninger276 920126 51268 55063 533535 515
Bruk av fondsmidler i driftsregnskapet-78 580-80 07500-158 655
Bruk av fondsmidler i investeringsregnskapet-1 500-1 013-86 155-53 233-141 901
Utgående balanse 31.12.543 698195 41080 400109 475928 983
Tabell 3.22 Oversikt over ulike fond som Stavanger kommune har i 2017 og årets bevegelser. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Disposisjonsfond
Samlede disposisjonsfond utgjør 5,4 % av driftsinntektene i 2017 mot 3,5 % i 2016. Disposisjonsfond kan benyttes til drifts- og investeringsformål etter vedtak av bystyret eller ved delegert fullmakt og er per 31.12.2017 inndelt som følger av tabell 3.23.

DisposisjonsfondRegnskap 31.12.2017Regnskap 31.12.2016
Vekstfond 33 500 16 500
Pensjonsfond 54 387  
Nye Stavanger - Kompentanse 5 000  
Digitaliseringsfond 100 000  
Flyktning - Integreringsmidler 37 050 37 050
Asylant - verstkommune 2 300 2 300
Kursreguleringsfond 59 200 51 800
Disposisjonsfond - generelt 252 261 239 208
Sum disposisjonsfond 543 698 346 858
Tabell 3.23 Oversikt over disposisjonsfondene i Stavanger kommune per 31.12.2017. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Det frie disposisjonsfondet reduseres med kr 42,6 mill. i 2018 med bakgrunn i netto tilbakeføring til virksomhetene grunnet +- 3 % i 2017, med forbehold om vedtak av bystyret. Fondene samlet vil deretter ha en saldo på kr 501,1 mill. og utgjør dermed en økonomisk buffer mot uforutsette svingninger og risiko.

Øvrige fond

Bundne drifts- og investeringsfond har midler knyttet til bestemte formål som ikke kan endres. Ved utgangen av 2017 utgjør bundne driftsfond kr 195,4 mill., herav selvkostfond på om lag kr 67,8 mill. og kommunereformen / Nye Stavanger kommune kr 48,8 mill.

Ubundet investeringsfond er til fri disposisjon til investeringsformål. Ved nyttår står kr 80,4 mill. igjen som ubrukte ubundne investeringsmidler.

Gjeld

Langsiktig gjeld var per 31. desember 2017 på kr 18,1 mrd. Dette er en økning på kr 704 mill. (4,1 %) fra 2016. Pensjonsforpliktelser og annen langsiktig gjeld utgjør henholdsvis kr 366 mill. og kr 338 mill. av denne økningen. Det vises til note 5 i regnskapet for en nærmere redegjørelse for økningen i netto pensjonsforpliktelser. Det bemerkes at pensjonsforpliktelsene per 31. desember 2017 var kr 1,8 mrd. høyere enn pensjonsmidlene. Kortsiktig gjeld ble redusert med kr 80 mill. fra 2016 til 2017.

Det gjenstod kr 410 mill. i ubrukte lånemidler per 31. desember 2017. Dette omfatter både udisponerte startlån og investeringslån.