⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

2.4 En klimarobust by

Klima- og miljøplanen er et viktig utgangspunkt for alle planer og prosjekter som gjennomføres i Stavanger. I 2017 er det arbeidet med å revidere Stavangers klima- og miljøplan, og et drøftingsutkast til ny plan ble lagt fram for politisk behandling i kommunalstyret for miljø og utbygging på slutten av året. Planen omhandler en rekke ulike tema i henhold til vedtatt planprogram, og målsettinger, virkemidler og måleindikatorer for det respektive tema inngår. Utkast til handlingsplan til klima- og miljøplanen er også utarbeidet.

De lokale klimautslippene i Stavanger har de siste årene vært høyere enn målsetningene i gjeldende klima- og miljøplan fra 2010, og det er behov for å gjennomføre en rekke tiltak for å oppnå klimagassreduksjon.

Klimagassutslippene i Stavanger er i hovedsak knyttet til transport og bruk av fossil energi.

Energitiltak

Fra 2012 til 2017 pågikk det et omstillingsprosjekt for energiledelse i bygg, som fulgte 46 utvalgte eiendommer. Målet med prosjektet var å redusere energiforbruket. Etter prosjektplanen var målsettingen for 2017 en reduksjon på 25 prosent, sammenlignet med 2010. I 2017 ble resultatet 27, 7 prosent reduksjon i reelt forbruk. Se kapittel 7.4 for mer om energiledelse.

Transport, satsing på sykling, gåing og endring i reisevaner

Stavanger kommune har forpliktet seg til et nullvekstmål for personbiltransport. All vekst i transporten skal tas med sykkel, gange og kollektivtransport. Reduksjon i antall reiser og en overføring av reiser til sykkel, gange og kollektiv er et av de viktigste elementene for smart transport i by, som gir bedre bymiljø og reduserte utslipp.

Bypakke Nord-Jæren er en pakke for finansering av transporttiltak på Nord-Jæren. Se kapittel 6.5 for mer om Bypakken. Det har vært et omfattende arbeid med reguleringsplaner for Bussveien og forberedelser for etablering av nye bomstasjoner i kommunen.

Kommunene har gitt sin tilslutning til Sykkelstrategi for Nord-Jæren, kriterier for prioritering av prosjekt og handlingsplan for 2018-2023. Handlingsplanen prioriterer Sykkelstamveien. Tiltak for sykkel inngår også som en del av de større prosjektene i Bypakken. Videre er det utredet en strategi med en felles driftsstandard for sykkelnettet på Nord-Jæren.

Stavanger kommunes deltakelse i prosjektet HjemJobbHjem, som blant annet tilbyr månedskort for buss og tog til rabattert pris, er utvidet med 14 måneder fra september 2017. Prosjektets mål er å redusere bilbruken blant kommunes ansatte med 20 prosent.

Byvekstavtalen som er en forpliktende avtale mellom staten og Nord-Jæren, skal være med på å finansiere viktige prosjekt i tillegg til Bypakke Nord-Jæren.

Klimatilpasning

Klimatiltak handler om hva som kan gjøres for å påvirke klimaet. Klimatilpasning dreier seg om hva som må gjøres for å tilpasse oss et klima i endring. For Stavanger dreier klimatilpasning seg primært om tilpasning til et klima med hyppigere, mer intens nedbør og fremtidig havnivåstigning.

Stavanger kommune har deltatt i det nasjonale klimatilpasningsnettverket, I Front1. En klimasikringsanalyse for Tromsø og Stavanger, som også inkluderer et verktøy til kost/nyttevurdering av fremtidige klimautfordringer, ble ferdig. En risiko- og sårbarhetsanalyse (KlimaROS) om klimaendringer som følge av at togradersmålet ikke nås, er igangsatt og vil danne grunnlag for utarbeiding av en klimatilpasningsstrategi, som er en forutsetning for kommunens første klimatilpasningsplan.

Stavanger kommune har startet egen flomkartlegging knyttet til ekstrem nedbør. Det er også gjennomført analyser for etablering av avrenningslinjer for hele kommunen, som et ledd i å tilrettelegge for god overvannshåndtering.

Kommunedelplan Stavanger sentrum, Sentrumsplanen, har fått utarbeidet tiltak for å beskytte sjøfronten, bebyggelse og infrastruktur mot et fremtidig havstignings-/stormflonivå. Foreslått beskyttelse er dimensjonert for et 200 års flomnivå. På høsten gikk Stavanger kommune i samarbeid med Stavanger interkommunale havn til anskaffelse av 110 m flomsikringsutstyr. Utstyret er mobilt og spesielt tilrettelagt for sikring av Vågen.

Deltakelse i prosjekter for å håndtere klimaendringer

Stavanger kommune har deltatt i flere prosjekter for å håndtere konsekvenser av klimaendringer.

Prosjektet Robuste og bærekraftige lokalsamfunn (ROBÆR) skal optimalisere blågrønne løsninger for helhetlig og bærekraftig lokal overvannsdisponering. Erfaringer fra ROBÆR-prosjektet skal legges til grunn for valg av blågrønne løsninger i kommunale byggeprosjekter. Det skal arbeides videre med å utvikle en overvannsstrategi /skybruddsplan for Stavanger. Prosjektet Mulighetsstudie av overvannshåndtering i Sørmarka friområde finner løsninger på overvannsproblematikk fra overliggende friområder. EU-prosjektet ANYWHERE2 tester ut modeller og praksis knyttet til varsling av ekstremvær. Universitetet i Ferrara i Italia har utviklet en modell for tidlig stormflovarsling, som også er tilpasset Stavangerområdet. Stavanger deltar i EU-prosjektet UNaLab3 for å etablere et rammeverk for klimatilpasning ved bruk av naturbaserte løsninger. Prosjektet legger til rette for kunnskapsdeling og kompetanseheving innen klimatilpasning.

Indikatorer for måloppnåelse

De fleste av indikatorene for å begrense klimagassutslippene viser god måloppnåelse. Blant annet er det oppnådd en reduksjon i biltransporten. Energiforbruket har gått ned og dette betyr både reduserte kostnader og redusert klimautslipp for Stavanger kommune. Dette er et resultat av god driftsstyring av tekniske installasjoner, energiledelse samt investeringer i ENØK-tiltak.

Mål: Begrense klimagassutslippene  
IndikatorMålsetningResultat 2017
Vekst i biltransport0-vekst i personbiltransport1,9 % reduksjon*
Totalt energiforbruk (kWh/m2) fra kommunale bygg< 3 % vekst i energiforbruk per år2,9 % reduksjon i reelt forbruk skoler
  1,4 % reduksjon i reelt forbruk barnehager
  6,2 % reduksjon i reelt forbruk kommunale sykehjem
  9,0 % reduksjon i reelt forbruk idrettsbygg
  6,7 % reduksjon i reelt forbruk bydelshus
CO2 tonn utslipp fra kommunale bygg2 % reduksjon per år4 % reduksjon i reelt forbruk
*  
*Næringstransport i person- og varebiler telles som ordinære kjøretøy og inngår i tallene. Tunge kjøretøy er tatt ut. Dette er en uvektet indikator basert på tellepunkt i Stavanger, og gir ikke svar på oppnåelse av nullvekstmålet.   
   
Mål: Omstille Stavanger til å bli et lavutslippssamfunn  
IndikatorMålsetningResultat 2017
Overskridelse av nasjonal målsetning for bedre luftkvalitet< 7 overskridelser per år6 overskridelser
   
Mål: Stimulere til fossilfri transportsektor og energi- og varmeløsninger  
IndikatorMålsetningResultat 2017
Reisevaner ved bruk av miljøvennlig transport1 prosentpoeng forbedring per år for andel reisende med sykkel, kollektivt eller til fots. *
*  
* Statistikk ikke tilgjengelig pt.  
Last ned tabelldata (Excel)
Forklaring av mål og indikator

Mål: Begrense klimagassutslippene

Stavanger må, som alle andre byer, redusere sine klimautslipp.

Vekst i biltransport

I arbeidet med å redusere klimagassutslippene er redusert bruk av bil et viktig virkemiddel.
Totalt energiforbruk (kWh/m2) fra kommunale bygg

Totalt energiforbruk er energiforbruket til alle formålsbygg med normal drift gjennom året. Bygninger som for eksempel har oppstart om høsten vil ikke være med i datagrunnlaget. Utleieboliger og utleiebygg vil heller ikke være med i datagrunnlaget.
Stavanger kommune har en målsetning om at veksten i energiforbruket skal være mindre enn 3 % per år.

CO2 tonn utslipp fra kommunale bygg

C02-utslipp beregnes på bakgrunn av årlig energiforbruk fra kommunens energikilder og multipliseres med tilhørende C02-faktor i henhold til Fremtidens byer/ZEB. For boliger inngår ikke utleieboliger i datagrunnlaget.
Stavanger kommune har en målsetning om at CO2-utslipp skal reduseres med 2% per år.

Mål: Omstille Stavanger til å bli et lavutslippssamfunn

Konsentrasjonen av støvpartikler er et godt mål på luftkvalitet.

Overskridelse av nasjonal målsetning for bedre luftkvalitet

Målsetningen om maksimalt 7 overskridelser (50 µg/m³ per døgn for PM10) er basert på regjeringens nasjonale mål for luftkvalitet.

Mål: Stimulere til fossilfri transportsektor og energi- og varmeløsninger

Flere tiltak er iverksatt for å stimulere til bruk av fossilfri transport.

Reisevaner ved bruk av miljøvennlig transport

Eksempler på slike tiltak er sykkelstamvei, bysykler og Hjem-Jobb-Hjem. Reisevaneundersøkelsen vil gi en indikasjon på effekten av disse satsningene.