⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

10.3 Konsernregnskap

Prinsipper for konsernregnskapet

Stavanger kommune sitt konsernregnskap, er en konsolidering av alle selskaper som inngår i Stavanger kommune som rettssubjekt. Konsernregnskapets formål er å gi en oversikt over kommunekonsernets økonomiske resultat og den totale verdien av eiendeler, gjeld og egenkapital, det vil si et samlet økonomisk bilde av kommunens virksomhet og engasjementer.

Ved utarbeidelse av konsernregnskapet er det følgende prinsipper lagt til grunn:

Økonomiske oversikterStavanger kommuneStavanger byggdrift KFStavanger natur og idretts-service KFSølvberget KFStavanger boligbygg KF Stavanger Parkerings-selskap KFStavanger utvikling KFSum elimineringerSum Konsern
Økonomisk oversikt - drift         
Driftsinntekter         
Brukerbetalinger 441 954 777         441 954 777
Andre salgs- og leieinntekter 624 517 770 9 519 068 9 592 179 3 026 679 225 264 337 104 987 081 31 348 803 0 1 008 255 917
Overføringer med krav til motytelse (780) 1 104 872 269 279 251 384 150 295 208 7 403 559 14 045 615 00- 427 090 178 1 128 777 857
Rammetilskudd 2 145 543 764       0 2 145 543 764
Andre statlige overføringer 448 556 337       0 448 556 337
Andre overføringer (880) 99 125 107 1 242 687 114 469 78 257 405 6 584 436   - 143 813 943 41 510 161
Skatt på inntekt og formue 4 887 726 506       0 4 887 726 506
Eiendomsskatt 319 490 271       0 319 490 271
Andre direkte og indirekte skatter       00
Sum driftsinntekter 10 071 786 801 290 013 138 160 001 856 88 687 644 245 894 388 104 987 081 31 348 803 0 10 421 815 591
        00
Driftsutgifter       00
Lønnsutgifter 4 364 877 852 122 665 988 73 604 815 40 450 039 8 704 142 22 205 896 6 674 943 0 4 639 183 675
Sosiale utgifter 1 150 710 074 36 496 635 22 478 998 12 315 159 2 651 900 000 1 224 652 765
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1 183 809 835 99 688 548 43 179 177 24 191 998 81 562 484 31 472 639 15 643 009 0 1 479 547 690
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon (380) 2 006 405 170 3 153 991 3 942 522 7 681 981 79 905 890 00- 416 200 527 1 684 889 026
Overføringer (480) 912 267 622 13 633 880 10 056 520 3 988 137 34 100 924 30 000 000 3 000 000 - 143 813 943 863 233 139
Avskrivninger 483 377 952 556 677 4 905 354 2 387 750 26 155 718 12 598 251 00 529 981 703
Fordelte utgifter- 116 726 516    - 3 027 835   0- 119 754 351
Sum driftsutgifter 9 984 721 989 276 195 718 158 167 386 91 015 064 230 053 223 96 276 786 25 317 952 0 10 301 733 648
Brutto driftsresultat 87 064 812 13 817 421 1 834 471 - 2 327 420 15 841 165 8 710 295 6 030 851 0 120 081 943
        00
Finansinntekter       00
Renteinntekter og utbytte 394 109 949 892 656 214 337 205 100 2 362 538 1 833 385 4 365 - 24 025 140 375 597 189
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 17 177 034       0 17 177 034
Mottatte avdrag på utlån 27 717 362       - 25 833 334 1 884 028
Sum eksterne finansinntekter 439 004 344 892 656 214 337 205 100 2 362 538 1 833 385 4 365 0 394 658 251
Finansutgifter       00
Renteutgifter og låneomkostninger 226 259 524 16 172 260 382 521 954 21 680 880 4 394 497 7 089 165 - 24 025 140 236 197 435
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 6 011 594       0 6 011 594
Avdrag på lån 332 367 588   1 902 500 3 386 667 23 683 335 10 820 204 2 500 000 - 31 472 501 343 187 792
Utlån 1 603 481      00 1 603 481
Sum eksterne finansutgifter 566 242 187 16 172 2 162 882 3 908 621 45 364 215 15 214 701 9 589 165 0 587 000 302
Resultat eksterne finanstransaksjoner- 127 237 843 876 484 - 1 948 545 - 3 703 521 - 43 001 677 - 13 381 316 - 9 584 800 0- 192 342 051
        00
Motpost avskrivninger 483 377 952 556 677 4 905 354 2 387 750 26 155 718 12 598 251  0 529 981 703
Netto driftsresultat 443 204 922 15 250 581 4 791 279 - 3 643 191 - 1 004 794 7 927 230 - 3 553 949 0 457 721 595
        00
Interne finanstransaksjoner       00
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 159 387 248 11 246 099 6 369 234     0 177 002 581
Bruk av disposisjonsfond 78 580 000       1 053 949 0 79 633 949
Bruk av bundne fond 80 074 612    3 456 125 1 644 960   0 85 175 697
Sum bruk av avsetninger 318 041 860 11 246 099 6 369 234 3 456 125 1 644 960 0 1 053 949 0 341 812 227
        00
Overført til investeringsregnskapet 179 667 000 1 654 574      0 181 321 574
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk0      00
Avsatt til disposisjonsfond 276 920 248 11 822 237 6 369 234   640 166   0 295 751 885
Avsatt til bundne fond 126 511 574    1 022 316    0 127 533 890
Sum avsetninger 583 098 822 13 476 811 6 369 234 1 022 316 640 166 000 604 607 349
        00
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 178 147 960 13 019 869 4 791 279 - 1 209 382 - 0 7 927 230 - 2 500 000 0 194 926 473
        00
        00
Oversikt - balanse       00
EIENDELER       00
Anleggsmidler 26 001 548 013 351 790 338 211 078 829 127 859 341 975 066 701 283 710 278 1 735 054 0 27 386 290 438
Faste eiendommer og anlegg 13 003 615 024    38 593 452 651 865 355 271 691 062 0 382 092 715 14 347 857 608
Utstyr, maskiner og transportmidler 618 394 989 2 897 232 23 394 467 8 544 654   11 196 654  0 664 427 995
Utlån 2 682 165 836    2 284 817    0 2 684 450 653
Konserninterne langsiktige fordringer 884 590 831 30 000 000 29 000 000 5 000 000    - 948 590 831 0
Aksjer og andeler 718 272 897 8 151 555 3 289 929 1 834 342 310 993 031 822 562 1 735 054 0 1 045 099 370
Pensjonsmidler 8 094 508 435 310 741 551 155 394 433 71 602 077 12 208 316   0 8 644 454 812
Omløpsmidler 3 051 878 275 127 022 976 45 229 907 29 133 647 135 330 069 142 282 391 481 295 702 0 3 505 180 748
Kortsiktige fordringer 559 955 547 39 283 204 19 103 876 13 441 104 35 144 988 9 460 558 384 142 653 - 441 892 715 618 639 215
Konterninterne kortsiktige fordringer 29 244 503       - 65 099 503 - 35 855 000
Premieavvik 372 804 865 21 806 403 8 416 702 3 028 714 26 647   0 406 083 331
Aksjer og andeler       00
Sertifikater       00
Obligasjoner 525 346 071       0 525 346 071
Kasse, postgiro, bankinnskudd 1 564 527 289 65 933 369 17 709 329 12 663 829 100 158 434 132 821 833 97 153 049 0 1 990 967 131
SUM EIENDELER 29 053 426 288 478 813 314 256 308 736 156 992 988 1 110 396 770 425 992 669 483 030 756 0 30 891 471 186
        0 
EGENKAPITAL OG GJELD       00
Egenkapital 9 384 620 143 56 700 029 20 671 005 18 970 467 328 557 840 209 909 593 310 318 184 0 10 329 747 261
Herav:       00
Disposisjonsfond 543 698 268 65 336 382 8 731 629 2 819 241 17 740 341 175 339 171 307 818 184 0 1 121 483 216
Bundne driftsfond 195 410 178    1 022 316  0 0 196 432 494
Ubundne investeringsfond 80 400 000 1 267 436    32 763 899   0 114 431 335
Bundne investeringsfond 109 474 495      26 643 192  0 136 117 687
Regnskapsmessig mindreforbruk 178 147 960 13 019 869 4 791 279    7 927 230  0 203 886 339
Regnskapsmessig merforbruk0  - 1 209 382    2 500 000 0 1 290 618
Udisponert i inv.regnskap0      00
Udekket i inv.regnskap0      00
Kapitalkonto 8 317 330 721 - 22 923 659 7 148 097 16 338 291 278 053 600   0 8 595 947 050
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift0      00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest- 39 841 479       0- 39 841 479
Langsiktig gjeld 18 062 900 309 374 713 997 205 930 732 119 460 680 697 013 101 158 237 354 162 463 031 0 18 832 128 372
Pensjonsforpliktelser 9 927 871 867 374 713 997 191 583 232 88 262 347 16 954 770 4 807 139 3 476 364 0 10 607 669 715
Ihendehaverobligasjonslån 4 790 000 000       0 4 790 000 000
Sertifikatlån 150 000 000       0 150 000 000
Andre lån 3 131 028 442      153 430 215  0 3 284 458 657
Konsernintern langsiktig gjeld 64 000 000   14 347 500 31 198 333 680 058 331   158 986 667 - 948 590 832 0
Kortsiktig gjeld 1 605 905 836 47 399 288 29 706 998 18 561 841 84 825 829 59 623 770 12 749 541 0 1 733 873 601
Annen kortsiktig gjeld 1 605 905 836 47 399 288 29 706 998 18 561 841 84 825 829 29 623 770 12 749 541 - 124 899 503 1 703 873 601
Derivater       00
Konsernintern kortsiktig gjeld      30 000 000  0 30 000 000
Premieavvik0000   00
Korrigering for prinsipp som påvirker EK     - 1 778 047 - 2 500 000 0- 4 278 047
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 29 053 426 288 478 813 314 256 308 736 156 992 988 1 110 396 771 425 992 670 483 030 756 0 30 891 471 187
MEMORIAKONTI        0
Memoriakonto 431 277 358 00 7 939 631 000  439 216 989
Herav:        0
Ubrukte lånemidler 410 002 649    7 939 631      417 942 279
Ubrukte konserninterne lånemidler0       0
Andre memoriakonti 21 274 710         21 274 710
Motkonto for memoriakontiene- 431 277 358   - 7 939 631     - 439 216 989
          
Tabell 10.42 Konsern 2017. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)