⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

10.2 Noter

Note nr. 1: Brukerbetaling, andre salgs- og leieinntekter

Brukerbetalinger (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Foreldrebetaling barnehager 118 534 117 094
Foreldrebetaling skole- og fritidsordning 110 612 112 195
Egenbetaling institusjoner 175 298 178 062
Annet 37 511 33 003
Sum totalt 441 955 440 354
   
Andre salgs- og leieinntekter (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Kommunale avgifter 435 496 434 718
Leieinntekter 50 373 161 710
Annet 138 649 129 397
Sum totalt 624 518 725 825
Tabell 10.10 Note 1
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 2: Lønnsutgifter

Lønnsutgifter drift (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Fastlønn 3 583 225 3 426 260
Lønn til vikarer 222 460 211 525
Lønn til ekstrahjelp 191 633 186 408
Lønn vedlikehold 4 607 5 015
Overtidslønn 43 970 39 336
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 166 250 157 040
Godtgjørelse folkevalgte/introduksjonsordningen 119 282 92 207
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige33 451 30 986
Sum lønnsutgifter og utg.godtgjørelse 4 364 878 4 148 777
Sosiale utgifter  
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift1 150 710 1 102 250
Sum 5 515 588 5 251 027
   
Lønnsutgifter investering (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Fastlønn 23 201 25 996
Lønn til ekstrahjelp0 1 208
Overtidslønn849 796
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse122 231
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige 16 32
Sum lønnsutgifter og utg.godtgjørelse24 18828 264
Sosiale utgifter  
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift 5 718 6 803
Sum 29 906 35 067
Tabell 10.11 Note 2
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 3: Spesifikasjoner fra investeringsregnskapet

Mottatte avdrag på utlån (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Mottatte avdrag fra Lyse AS 43 676 43 676
Mottatte avdrag formidlingslån152 039123 566
Mottatte avdrag på konsern lån7 8265 238
Andre mottatte avdrag på utlån3 12118 556
Sum206 662 191 036
   
Statlige overføringer (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Overføringer fra staten696 11 444
Tilskudd fra Husbanken0 11 880
STUI overføringer10 114 0
Sum 10 810 23 324
   
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Kjøp av driftsmidler 51 725 27 113
Kjøp av transportmidler 3 465 2 322
Vedlikehold byggetjenester nybygg 736 174 813 684
Materialer til vedlikehold og nybygg 38 821 54 643
Konsulenttjenester 141 535 144 568
Grunnerverv, kjøp av eksisterende bygg/anlegg 196 982 10 215
Andre kjøp av varer og tjenester 29 745 55 235
Sum 1 198 447 1 107 780
   
Salg av driftsmidler (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Salg av driftsmidler65 652
Salg av bygninger 80 000 0
Salg tomter/arealer13 410 143 995
Refusjon privat grunnmark/råmark00
Sum 93 476 144 647
Tabell 10.12 Note 3
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 4: Årsverk

Årsverk Regnskap 2017Regnskap 2016
Antall årsverk * 7 738 7 615
Antall ansatte 9 374 9 324
Antall kvinner 7 471 7 458
Antall menn 1 903 1 866
Antall kvinner i høyere stillinger 532 509
Antall menn i høyere stillinger 312 308
*  
* Ansatte med 100% ansettelse og foreldrepermisjon med 80% lønn teller fra 2016 med som 1 årsverk.  
Tabell 10.13 Note 4 a)
Last ned tabelldata (Excel)

Hovedtariffavtalens kapittel 3.4.1, 3.4.2 og 5.2 er i oversikten definert som høyere stillinger.

Fordeling heltid/deltid Regnskap 2017Regnskap 2016
Antall ansatte i deltidsstillinger 3 649 3 824
Antall kvinner i deltidsstillinger 3 002 3 180
Antall menn i deltidsstillinger 647 644
*  
* Ansatte med 100% ansettelse og foreldrepermisjon med 80% dekningsgrad teller fra 2016 ikke som deltid.  
Tabell 10.14 Note 4 b)
Last ned tabelldata (Excel)

Som deltid har en i denne oversikten definert alle med arbeidstid mindre enn 100 % stilling.

Lønn, godtgjørelse og pensjon (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017
Rådmann 1 865
Ordfører 1 529
Tabell 10.15 Note 4 c)
Last ned tabelldata (Excel)

I tabellen er det tatt med lønn, godtgjørelser og arbeidsgivers andel pensjon utbetalt fra Stavanger kommune.

Revisjonshonorarer (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Honorar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon3 5103 454
Honorar for rådgivning450758
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat748771
Tabell 10.16 Note 4 d)
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 5: Pensjon

Stavanger kommune har tariffestede kollektive tjenestepensjonsordninger for sine ansatte og frikjøpte folkevalgte. Pensjonsordningene er ytelsesbaserte og leveres av Statens Pensjonskasse (SPK) for lærere, og Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP) for sykepleiere og øvrige yrkesgrupper.

Pensjonsordningene omfatter alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon samt AFP/tidligpensjon. Pensjonene fra KLP/SPK samordnes med utbetalingene fra folketrygden i de tilfeller regelverket krever det. Stavanger kommune har fra 1.1.2003 vært selv­assurandør for deler av AFP-ordningen.

Forskjellen mellom betalt netto pensjonspremie og beregnet netto pensjonskostnad er premieavviket. Årets positive premieavvik reduserer pensjonskostnaden og balanseføres. Premieavviket opparbeidet i årene 2002-2010 amortiseres over 15 år, premieavvik i årene 2011-2013 amortiseres over 10 år. Premieavvik opparbeidet f.o.m 2014 amortiseres over 7 år.

Premiefond (fond for tilbakeført premie og overskudd i KLP) benyttes i sin helhet til reduksjon av premieinnbetalinger i det enkelte år. Premiefond i KLP var per 31.12.2016 kr 63,9 mill. I 2017 er det inntektsført bruk av premiefond med kr 63,9 mill.

Kommunen tar inn estimerte brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i balansen. Det foretas ny beregning av de pensjonsmidlene/pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående års regnskap. Forskjellen mellom avlagte tall for pensjonsmidlene/pensjonsforpliktelsene i foregående år og ny beregning kalles årets estimatavvik. Estimatavviket for pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser balanseføres i sin helhet.

Pensjonskostnad (beløp i 1.000 kr)KLP SPKSum 31.12.17Sum 31.12.16
Årets pensjonspremie inkl. adm. kostnader (jf. aktuarberegning)473 982105 328579 310552 584
Netto pensjonskostnader inkl. adm. kostnader (jf. aktuarberegning)-424 331-108 283-532 614-516 629
= Årets premieavvik49 651-2 95546 69635 955
     
AKKUMULERT PREMIEAVVIK    
Akkumulert 01.01. (ekskl. arbeidsgiveravgift)348 690-7 140341 550360 166
+/- Resultatført 1/7, 1/10 og 1/15 av tidligere års premieavvik (eksl. arbeidsgiveravgift)-62 123613-61 510-56 373
+/- Premieavvik for året (ekskl. arbeidsgiveravgift)*49 651-2 95546 69637 756
Arbeidsgiveravgift av premieavviket 31.12.47 407-1 33746 07048 159
Akkumulert premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift 31.12.383 625-10 819372 805389 708
*    
*inkludert akkumulert premieavvik KLP Stavanger kommune private, innarbeidet 2016    
     
Premieavvik og amortisering inkl. arbeidsgiveravgift, virkning på driftsresultat (minus gir resultatred., pluss gir resultatøkn.)-14 231-2 672-16 903-21 242
I % av driftsinntekter  -0,170,22
     
PENSJONSMIDLER (ekskl. arbeidsgiveravgift)    
Regnskap per 31.12.7 001 7051 092 8038 094 5087 567 302
Herav estimatavvik 201729 829-139 835-110 006-454 705
     
PENSJONSFORPLIKTELSER (inkl. arbeidsgiveravgift)    
Regnskap per 31.12.8 307 5761 620 2969 927 8729 561 690
Herav estimatavvik 2017-92 358-112 077-204 435-256 554
Virkning av planendring og ny dødelighetstariff033012330120
     
NETTO PENSJONSFORPLIKTELSER (inkl. arbeidsgiveravgift)1 305 871527 4931 833 3641 994 388
     
Økonomiske forutsetninger 2016:KLPSPK  
Avkasting KLP/SPK4,504,20  
Diskonteringsrente (risikofri rente)4,004,00  
Lønnsvekst2,972,97  
G-regulering2,972,97  
Pensjonsregulering2,20   
Forholdstallet fra KMD:1,001,00  
DødelighetstabellK2013FTK2013  
Uføretariff/UføretabellKLP-uføretariffK1963 (200%)  
Tabell 10.17 Note 5
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 6: Kjøp av varer og tjenester samt overføringer – Drift

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon

Omfatter alle utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon. Det vil si alle ordinære drifts- og vedlikeholdsutgifter, samt kjøp av inventar og utstyr.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

Her føres alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester som videreføres direkte til brukerne uten at kommunen selv bearbeider disse tjenestene videre. Betaling for tjenester utført av andre offentlige institusjoner, og betaling for tjenester utført av private som kommunen har driftsavtale med, føres her.

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Kommunalt tilskudd private barnehager 428 537 416 732
Tilskudd private alders- og sykehjem 454 844 446 273
Kjøp fra staten 65 773 38 022
Kjøp fra fylkeskommuner 1 607 1 176
Kjøp fra kommuner 69 700 71 654
Kjøp fra kommunale foretak (KF) 313 999 315 964
Kjøp fra interkommunale selskap (IKS) 330 775 296 559
Tilskudd til privatpraktiserende (leger, fysioterapeuter) 94 215 91 529
Overf. til andre 246 955 228 640
Totalt 2 006 405 1 906 549
Tabell 10.18 Note 6 a)
Last ned tabelldata (Excel)

Overføringer

Overføringer er utgifter som ikke medfører noen konkret forpliktelse om gjenytelse fra mottakerens side. Her føres bl.a. overføringer til stat og kommuner, tilskudd til private institusjoner, lag og organisasjoner.

Overføringer (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2017Regnskap 2016
Overføring til staten285 29 264
Overføring til fylkeskommuner280 891
Overføring til kommuner901 722
Tap på krav7 241 6 403
Overføring til kommunale foretak (KF)74 707 71 311
Overføring til interkommunale selskap (IKS)70 168 65 874
Økonomisk sosialhjelp194 781 191 196
MVA knyttet til kompensasjonsordningen185 827 165 952
Fritak eiendomsskatt56 063 56 155
Andre overføringer 322 015 345 679
Totalt912 268 933 448
Tabell 10.19 Note 6 b)
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger Konserthus IKS har pr 31.12.17 en langsiktig gjeld til KLP og kommunalbanken på 586 mill. Stavanger kommune har forpliktet seg å dekke avdrag og renter på denne gjelden som fremtidige tilskudd.

Stavanger Kommune har gjenåpnet ordningen for kommunal oppreisning for perioden 01.05.2015 til 01.05.2017. Ordningen involverer også andre kommuner. Kostnader til dette er hensyntatt i HØP for samme periode. Utbetalinger tilknyttet oppreisningsordningen er bokført på KOSTRA art 470 (Erstatninger).

Note nr. 7: Anleggsmidler

AnleggsmiddelgruppeAvskrivningsplanEiendeler
Gruppe 00 årKunst, tomtegrunn
Gruppe 15 årEDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.
Gruppe 210 årAnleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler og lignende.
Gruppe 320 årBrannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.
Gruppe 440 årBoliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og lignende
Gruppe 550 årForretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende.
Tabell 10.20 Note 7
Last ned tabelldata (Excel)
  Gruppe 0Gruppe 1Gruppe 2Gruppe 3Gruppe 4Gruppe 5
Anskaffelseskost 2 215 962 176 134 762 026 202 137 10 327 977 3 169 634
Akkumulerte/reverserte nedskrivninger -9 553 -111 -3 481 0 -38 591 -261 945
Akkumulerte ordinære avskrivninger 0 -113 965 -308 725 -30 125 -2 604 607 -559 561
Bokført verdi 01.01 2 206 409 62 058 449 820 172 012 7 684 779 2 348 128
Tilgang i regnskapsåret 9 315 31 733 149 903 144 331 583 496 313 917
Avgang i regnskapsåret 0 0 -4 0 0 -25 376
Delsalg i året 0 -157 0 0 0 0
Avskrivninger i regnskapsåret 0 -14 229 -54 983 -11 647 -241 210 -42 538
Nedskrivninger /utskillelse til nye KF -19 159 0 -5 747 0 -13 004 -105 837
Reverserte nedskrivninger 0 0 0 0 0 0
Bokført verdi 31.12  2 196 565 79 405 538 989 304 696 8 014 061 2 488 294
Hovedoversikt balanse:       
1) Faste eiendommer og anlegg  13 003 615    
2) Utstyr, maskiner og transportmidler  618 395    
   2 017 2 016    
Sum ordinære avskrivinger    374 192 341 607    
Sum kalkulatoriske avskrivninger   109 186 121 824    
Totalt   483 378 463 431    
Tabell 10.21 Note 7
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 8: Finansinntekter og utgifter

Renteinntekter og utbytte (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Renter bankinnskudd30 562 37 023
Renter finansforvaltn.16 131 19 175
Forsinkelsesrenter1 287 1 444
Renter rentebytteavtaler23 702 50 657
Utbytte Lyse Energi AS209 645 183 439
Utbytte andre 1)28 572 25 247
Andre renteinntekter 2)84 213 67 642
Sum394 110 384 628
*  
1) I utbytte andre inngår utbytte fra SF kino med kr 5,3 mill, kr 20,0 mill fra Forus Næringspark samt Renovasjonen IKS med kr 1 mill.  
2) I andre renteinntekter inngår renter fra Lyse Energi AS med kr 27,2 mill,-  
I tillegg kommer overføringer fra kommunale foretak (30 mill fra Stavanger Parkering KF, 3 mill fra Stavanger utvikling KF og 21,7 fra Stavanger Bolig KF) - disse inngår i andre overføringer i hovedoversikt drift  
   
Renteutgifter og låneomkostninger (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Renter innlån138 893133 752
Renter rentebytteavtaler86 735122 370
Andre rente- og finansutgifter631468
Sum226 260256 590
   
Gevinst/tap finansielle instrumenter (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Urealisert kurstap02 050
Realisert kurstap6 01211 217
Sum6 01213 267
Urealisert gevinst1 5410
Realisert gevinst15 6361 650
Sum17 1771 650
Tabell 10.22 Note 8
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 9A: Gjeldsforpliktelser – type gjeld og fordeling mellom långiver

Gjeldsforpliktelser (beløp i 1.000 kr)   Regnskap 2017Regnskap 2016
Kommunens samlede lånegjeld   8 135 028 7 797 528
Fordelt på følgende kreditorer:    
Obligasjonslån    
DNB Markets  850 000 250 000
Kommunalbanken  1 600 000 1 600 000
Danske bank  1 240 000 1 240 000
Sparebank1 SR-Bank  1 100 000 0
Sum  4 790 000 3 090 000
Sertifikatlån    
Danske bank  0 250 000
DNB   0 270 000
Nordea Bank  0 870 000
Motkonto sertifikatlån (avsatt avdrag)  0 -825
SEB  150 000 0
Sum  150 000 1 389 175
Andre lån    
Startlån    
Husbanken startlån, flytende rente  1 641 217 1 580 516
Husbanken startlån, fast rente  266 910 279 650
Ekstraord. avdrag betalt andre kreditorer  0 46 664
Investeringslån    
Husbanken investeringslån fast  16 868 18 662
Husbanken investeringslån flytende   1 035 1 322
Kommunalbank flytende rente   1 204 998 1 366 110
KLP fast rente  0 0
Ekstraord. avdrag startlån  0 -46 664
Annen langsiktig gjeld  0 0
Annen langsiktig gjeld AS  0 8 092
Sum  3 131 028 3 254 353
Konsernintern langs. gjeld    
Forpliktelse EK foretak (jf note 11)  64 000 64 000
Sum  64 000 64 000
Avdrag på gjeld    
Avdrag (beløp i 1. 000 kr)BudsjettRegnskap 2017Regnskap 2016Regnskap 2015
Utgiftsført avdrag332 447332 368320 632309 855
Beregnet minste lovlige avdrag 232 873149 410146 458
Differanse 99 495171 222163 397
Tabell 10.23 Note 9A
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger kommune har obligasjons- og sertifikatlån. Det avsettes avdrag tilsvarende en nedbetalingstid på inntil  30 år på disse lånene. De avsatte avdragene er nedbetalt på langsiktig gjeld.

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jfr. Kommunelovens(KL) §50 nr. 7 ved å beregne minste tillatte avdrag etter forenklet formel utgitt av KRD. Denne forenklede formel benyttes etter anbefaling fra Norges Kommunerevisorforbund, da den gir et minste-krav til avdrag som tilsvarer avskrivningene, kapitalslitet, på lånefinasierte anleggsmidler. Det er i driftsregnskapet utgiftsført avdrag på lånegjeld med tilsammen 332 368 tusen kroner. Minste lovlige avdrag etter KL §50 nr. 17 utgjør 232 873 tusen kroner, eller 278 862 tusen kroner når vi beregner uten tomter. Det er ikke behov for å betale ytterligere avdrag for 2017.

Låneopptak i Kommunale foretak regnskapsføres og betjenes av det enkelte foretak, jf vedlagte årsregnskap 2017 for foretakene.

De Kommunale foretakenes egenkapital er tidligere styrket med 64 mill ved en overføring fra kommunens kapitalkonto. Beløpet står som en langsiktig forpliktelse i kommunens balanse og som en langsiktig fordring i foretakenes balanser.

Note nr. 9B: Sikringsintrument

Stavanger kommunes finansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid samtidig som det sikres forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling.

Stavanger kommune bruker hovedsakelig rentebytteavtaler som sikringsinstrumenter, men har også fastrentelån. Ved bruk av disse instrumentene oppnår kommunen forutsigbarhet i fremtidige rentekostnader samtidig som sensitiviteten for renteendringer holdes på et minimum.

Samlet har Stavanger Kommune benyttet rentebytteavtaler for kr 2,39 mrd. I tillegg har kommunen kr 5,25 mrd i ulike fastrentelån, samt flytende for 2,9 mrd. Den gjennomsnittlige løpetiden, durasjonen, for rentebytteavtalene er ca. 3,7 år, og 66 % av bruttogjelden er sikret med fastrente. Dersom rentebanen øker med 1% vil Stavanger kommunes årlige renteutgifter øke med ca 14 millioner.

Rentesikringen er forankret i Stavanger kommunes finansreglement kapittel 5, og risikobildet rapporteres månedlig og tertialvis.

Note nr. 10: Avsetninger og bruk av avsetninger

 Alle fond (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Avsetninger til fond535 514438 866
Bruk av avsetninger 299 056121 830
Til avsetning senere år   
Netto avsetninger 236 458317 036
   
Disposisjonsfond (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
IB 01.01.17346 858 105 035
Avsetninger driftsregnskapet276 920291 096
Bruk av avsetninger driftsregnskapet78 58049 273
Bruk av avsetninger investerings-regnskapet1 5000
Beregnet beholdning pr 31.12.16543 698 346 858
UB 31.12.17543 698346 858
Differanse00
Tabell 10.24 Note 10 a)
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldo på  disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål. Av saldo på kr 543,70 mill, utgjør fond for integreringstilskudd kr 37 mill, og kursreguleringsfond kr 59,2 mill.

Bundet driftsfond (beløp i kr 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
IB 01.01.17149 986 123 058
Avsetninger driftsregnskapet126 512 94 476
Bruk av avsetninger driftsregnskapet80 075 67 548
Bruk av avsetninger investeringsregnskapet1 013 0
Beregnet beholdning pr 31.12195 410 149 986
UB 31.12.17195 410 149 986
Differanse-0 0
Tabell 10.25 Note 10 b)
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål, og kan ikke endres av kommunestyret. De mest vesentlige fondene er fond for overføring av øremerkede midler som utgjør kr 124 mill, og selvkost fond vann og avløp som utgjør kr 51 mill.

Overføringer (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Overført fra drift- til investeringsregnskap 179 667 205 874
Tabell 10.26 Note 10 c)
Last ned tabelldata (Excel)

Overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet følger av budsjett og fremkommer i regnskapsskjema 1 A. Det kan kun overføres det beløp innenfor budsjettets rammer som er nødvendig for å sikre finansiell dekning i årets investeringsregnskap.

Ubundet investeringsfond (beløp i 1.000kr)  Regnskap 2017Regnskap 2016
IB 01.01.17  98 00511 850
Avsetninger  68 55086 155
Bruk av avsetninger  86 1550
Beregnet beholdning pr 31.12  80 40098 005
UB 31.12.17  80 40098 005
Differanse  0 0
Tabell 10.27 Note 10 d)
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsmål.

Bundet investeringsfond (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
IB 01.01.1799 17550 889
Avsetninger63 53353 294
Bruk av avsetninger00
Bruk av bundne investeringsfond53 2335 008
Beregnet beholdning pr 31.12.17109 47499 175
UB 31.12.17109 47499 175
Differanse00
Tabell 10.28 Note 10 e)
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investerings­formål og kan ikke endres av kommunestyret.

Fordeling mellom skjema 1 A / 1 B (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Justert budsjettOpprinnelig budsjett
Avsetninger disposisjonsfond276 920213 838
Regnskapsskjema 1A276 920  
Regnskapsskjema 1B0  
    
Bruk av avsetninger disposisjonsfond78 58066 1100
Regnskapsskjema 1A78 580  
Regnskapsskjema 1B0  
    
Overføringer179 667  
Regnskapsskjema 1A179 667  
Regnskapsskjema 1B0  
    
Avsetninger Bundne Driftsfond126 512  
Regnskapsskjema 1A53 752272 
Regnskapsskjema 1B72 760  
    
Bruk Bundne driftsfond80 075  
Regnskapsskjema 1A111272 
Regnskapsskjema 1B79 964  
Tabell 10.29 Note 10 f)
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 11: Utlån

Utlån (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Startlån1 687 801 1 657 282
Avsatt til tap på framtidige utlån-25 384 -21 784
Sum utlån startlån1 662 417 1 635 497
   
Viking Fotball ASA2 550 2 550
Ansvarlig lånekapital Lyse917 196 960 872
Rogaland Rideklubb2 319 2 267
Tou Scene300 500
SKP0 34
Varmestuens venner785 833
Museum Stavanger AS4 692 5 220
Forus og Gausel Idrettslag1 592 1 700
Oilers Invest AS61 356 63 611
Base Property AS28 000 28 000
Vesterlen Krets av NSF960 960
Sum andre utlån1 019 749 1 066 546
   
Sum utlån2 682 166 2 702 043
   
Natur og Idrettsservice KF14 348 13 200
Sølvberget KF31 198 14 585
Stavanger Bolig KF*680 058 693 742
Stavanger Utvikling KF*158 987 113 673
Konserninterne langs. fordr.884 591 835 200
   
Avsatt på bundne investeringsfond9 651 9 613
Tabell 10.30 Note 11
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 12: Aksjer og andeler

Aksjer Aksje-kapitalSK'andel av
aksjekapital
SK'andel aksjerBokført verdiMottatt utbytte
      
Lyse Energi AS1 008 983 440 683 43,68 %440 683 -209 645
Rogaland Teater AS108 28 25,50 %28  
Universitetsfond Rogaland AS3 800 1 379 36,30 %13 800  
SF Kino Stavanger/Sandnes AS1 000 332 33,15 %5 118 -5 271
Måltidets Hus AS703 12 1,71 %- 
Nord-Jæren bompengeselskap AS240 40 16,67 %40  
Glad Mat AS108 4 4,00 %5  
Lysefjorden Utvikling AS500 48 9,60 %298  
Stavanger Sentrum AS250 100 40,00 %704  
Blue Planet AS1 950 50 2,56 %50  
Allservice AS2 958 1 490 50,38 %1 490  
Forus Næringspark AS15 100 7 399 49,00 %7 400 -20 000
Filmkraft Rogaland AS1 600 560 35,00 %560  
Museum Stavanger AS100 50 50,00 %55  
Ryfast AS700 200 28,57 %200  
Nord-Jæren utvikling Sandnes AS7 000 700 10,00 %0  
Attende AS1 532 785 51,22 %785  
Stavanger Forum AS1 950 1 287 66,00 %9 997  
Bysykkelen AS4 000 1 000 25,00 %2 000  
Valide invest AS   1 500  
Hagltårnet Holding AS   29 703  
Sum1 052 582 456 147  514 416 -234 916
      
AndelerTotale andelerSK' andelerSK eierandelBokført verdiMottatt utbytte/overf.
Stavangerregionen Havn IKS* 0 80,69 %  
IVAR IKS * 0 39,95 %  
Rogaland brann og redning IKS5 000 2 595 49,30 %2 595  
Rogaland Revisjon IKS4 000 1 278 31,56 %1 278  
Renovasjonen IKS 0 50,00 %7 997 -1 000
Stavanger Konserthus IKS100 89 89,00 %89  
Sørmarka flerbrukshall IKS600 384 64,02 %384
Multihallen og Storhallen IKS600  62,40 %374
Opera Rogaland IKS800 400 50,00 %400  
Rogaland Kontrollutvalgsekr.600 210 35,00 %210  
Biblioteksentralen AL 0  1  
Samvirkelaget Flørli   650  
Egenkapitalinnskudd KLP 0  189 858  
Andeler Dragaberget Barnehage SA 4  20  
Sum11 700 4 960  203 856 -1 000
Sum aksjer og andeler1 064 282 461 107  718 273 -235 916
Tabell 10.31 Note 12
Last ned tabelldata (Excel)

Sum mottatt utbytte/overføringer (kr 235 916 519) avviker fra kostra gruppe 905 i økonomisk oversikt (kr 238 216 519) da sistnevnte tall også inneholder utbytte knyttet til finansielle omløpsmidler (art 91131000).

Note nr. 13: Utestående fordringer

Utestående fordringer (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Eiendom, vann og avløp (sikret ved legalpant) 2 371 3 218
Sentrale styringsorganer 154 722 241 777
Stavanger Eiendom 7 717 19 732
Bymiljø og utbygging eks.Stavanger Eiendom 44 791 26 019
Oppvekst 16 047 18 741
Levekår 238 866 126 717
Kultur og byutvikling 4 327 4 930
Mva-kompensasjon 80 700 168 465
Syke-svangerskap 28 997 28 738
Kortsiktige fordringer lønn -567 190
Feilkonto 9999 -15 -62
Avsatt til dekning av tap på utestående fordringer -18 000 -18 000
Sum kortsiktige fordringer* 559 956 620 466
Konserninterne fordringer 89 045 34 465
Herav:  
Konserninterne fordringer inkludert ovenfor* 59 800 16 656
Forfalte terminer utlån konserninterne 29 245 17 809
Tabell 10.32 Note 13
Last ned tabelldata (Excel)

jf. note 16.

Note nr. 14: Finansielle omløpsmidler

Aktiva klasse (beløp i 1.000 kr)Markedsverdi
2017
Bokført verdi
2017
Årets resultatførte
verdiendring
Aksjefond55 56261 167-5 606
Grunnfondsbevis8 6848 479205
Ansvarlige lån, fondsobligasjoner208 352225 143-16 791
Industriobligasjoner/sertifikater159 299157 8831 417
Bankobligasjoner og bankinnskudd90 12189 793328
- Herav bankinnskudd-36 779-36 7790
Andre verdipapir 15150
Grønn finansforvaltning40 09137 8822 210
Kursregulering pr 01.01 -19 77719 777
Urealisert gevinst pr 31.12* 1 541-1 541
Sum525 346525 3460
Tabell 10.33 Note 14
Last ned tabelldata (Excel)

* Urealisert tap eller gevinst legges ikke på det enkelte verdipapir, men samles og legges til anskaffelseskost pr 31.12 slik at bokført verdi blir lik markedsverdi. Urealsert gevinst på 1,54 mill og realiserte gevinster på 15,64 mill er resultatført i 2017. Realisert tap på 6,01 mill. er tapsført i 2017. Kursreguleringsfondet er pr 31.12.17 på 59,2 mill. og er stort nok i henhold til finansreglementet.

Markedsverdi er bokført i henhold til årsoppgave fra VPS. Regelverket krever at finansielle omløpsmidler skal vurderes med resultateffekt til markedsverdi.

Bokført verdi 31.12 = Anskaffelseskost med tillegg av urealiserte gevinster og tap pr. 31.12

Investeringene i finansielle omløpsmidler ligger innenfor rammer i gjeldende finansreglement av 14.11.16

Note nr. 15: Endringer i regnskapsprinsipp

Endring i regnskapsprinsipp (beløp i 1.000kr) Regnskap 2017Regnskap 2016
IB   39 841 39 841
UB  39 841 39 841
Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr 31.12.2016 av følgende poster:   
 År  
Utbetalte feriepenger1993 98 967  
Varebeholdning2001 6 472  
Kompensasjon for mva2001 -13 989  
Øvrige endringer periodiseringsprinsipp  33 912  
Tilskudd til ressurskrevende brukere2008 -85 521  
Sum bokført mot konto for prinsippendring   39 841  
Tabell 10.34 Note 15
Last ned tabelldata (Excel)

Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Tilsvarende ble virkningen av at tilskuddet til ressurskrevende brukere er lagt om fra 2008 ført mot konto for endring av regnskapsprinsipp.

Note nr. 16: Fordringer og gjeld til kommunale foretak

Fordringer og gjeld til kommunale foretak (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Konsernintern kortsiktig fordring   
Stavanger Parkeringsselskap KF30 061 155
Sølvberget KF3 742 3 046
Stavanger Byggdrift KF260 514
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF1 458 1 337
Stavanger Bolig KF44 472 17 780
Stavanger Utvikling KF9 051 11 633
Sum konserninterne kortsiktige fordringer*89 045 34 465
Herav kundefordringer59 800 16 656
Herav kortsiktige fordringer utlån29 245 17 809
   
Konsernintern langsiktig fordring   
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF14 348 13 200
Sølvberget KF31 198 14 585
Stavanger Bolig KF680 058 693 742
Stavanger Utvikling KF158 987 113 673
Sum konserninterne langsiktige fordringer884 591 835 200
   
Sum konserinterne fordringer973 636 869 665
   
Konsernintern kortsiktig gjeld   
Stavanger Parkeringsselskap KF 568 189
Sølvberget KF8 601 5 939
Stavanger Byggdrift KF13 867 15 728
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF11 812 13 218
Stavanger Bolig KF1 007 9 784
Stavanger Utvikling KF0 558
Sum konsernintern kortsiktig gjeld**35 855 45 416
Øvrig kortsiktig gjeld 1 570 051 1 640 874
Sum kortsiktig gjeld 1 605 906 1 686 290
   
Konsernintern langsiktig gjeld  
Sølvberget KF5 000 5 000
Stavanger Byggdrift KF30 000 30 000
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF29 000 29 000
Sum konsernintern langsiktig gjeld64 000 64 000
   
Sum konsernintern gjeld 99 855 109 416
*  
* Kortsiktig fordring KF inngår i kommunens kundereskontro. Jf note 13  
** Kortsiktig gjeld KF inngår i kommunens leverandørreskontro.  
Tabell 10.35 Note 16
Last ned tabelldata (Excel)

* Kortsiktig fordring KF inngår i kommunens kundereskontro. Jf note 13
** Kortsiktig gjeld KF inngår i kommunens leverandørreskontro.

Note nr. 17A: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift

Regnskapsmessig mindreforbruk (beløp i 1.000 kr)Budsjett 201720172016
Tidligere opparbeidet mindreforbruk0 159 387 149 678
Årets disponering av mindreforbruk0 -159 387 -149 678
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret0 178 148 159 387
Totalt mindreforbruk til disponering0 178 148 159 387
Tabell 10.36 Note 17A
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 18: Garantier gitt av kommunen

Garantier gitt av kommunen – nedkvittert pr 31.12

Garanti gitt til (beløp i 1.000 kr)GarantibeløpGarantien utløper:
IVAR IKS 39,95% 1)1 385 7122022,26,28,29,30,31, 32,33,34,35,36,37,39,40,41,46,48
Stavanger Konserthus IKS584 9572035
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS1 9602025
Stavangerregionen havn IKS71 5242021-2035
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland32 9492038
Stiftelsen Øyane sykehjem 3532019
Stiftelsen Blidensol sykehjem1552018
Borettslaget Gauselparken19 1642033
Borettslaget Krosshaug I9 1052035
Borettslaget Ramsvik 9 4062033
Borettslaget Ramsvik 9 3782033
Forus Utvikling AS44 0002031
Private barnehager/andelsbarnehager 17 7762020 / 2030
Ryfast AS 1 170 0002039 og 2040
Vikinghallen AS76 7882039
Stiftelsen Stavanger ishall54 0002040
Forus Flerbrukshaller AS106 1252021 og 2055
Renovasjonen IKS21 661Løpende
Multihallen og Storhallen IKS68 088Løpende
Sørmarka Flerbrukshall IKS104 745Løpende
Med hjemmel i sosiallovgivningen 6 1952018 og utover
Sum garantier3 794 040 
Tabell 10.37 Note 18
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 19: Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeidRegnskap 2017Regnskap 2016
Ryfylke Friluftsråd (§27-samarbeid)  
Overf.fra Stavanger kommune1 7831 738
Overf. fra andre samarbeidende kommuner 1 6151 560
Sum andre inntekter8 0226 204
Sum inntekter 11 4209 501
Benyttet til dekning av utgifter -8 747-9 983
Netto resultat2 673-482
Netto avsetning (bruk)-2 348-563
Resultat32581
   
IUA (§27-samarbeid)  
Overf.fra Stavanger kommune703703
Overf. fra andre samarbeidende kommuner 1 2141 241
Sum andre inntekter861759
Sum inntekter 2 7782 704
Benyttet til dekning av utgifter 1 9181 994
Netto resultat860710
Netto avsetning860710
Resultat00
*IUA har hovedkontor i Sandnes, men inngår i Stavanger kommunes årsregnskap.  
   
Krisesenteret (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 2 8212 737
Andre ref./inntekter 01 440
Sum inntekter 2 8214 176
Benyttet til dekning av utgifter 2 8214 176
Netto resultat00
Netto avsetning00
Resultat00
   
Ungdom og fritid K-46 (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 609556
Overf.fra Rogaland Fylkeskommune093
Andre ref./inntekter 01 461
Sum inntekter 6092 110
Benyttet til dekning av utgifter 6092 110
Netto resultat00
Netto avsetning00
Resultat00
   
Legevakten (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 11 2489 231
Sum inntekter 11 2489 231
Benyttet til dekning av utgifter 11 2480
Netto driftresultat00
Netto avsetning00
Resultat00
   
Sør- og midt Rogaland arbeidsgiverkontroll (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 2 1842 273
Andre ref./inntekter 85629
Sum inntekter 2 2692 902
Benyttet til dekning av utgifter 2 1622 487
Netto driftresultat107415
Bruk av fond415 
Avsatt til fond522415
Resultat00
   
Skatteoppkreverfunksjonen (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 2 9012 573
Sum inntekter2 9012 573
   
Nye Stavanger  
Andre statlige overføringer50 1000
Andre inntekter1080
Sum inntekter50 2080
Benyttet til dekning av utgifter1 4040
Netto driftsresultat48 8040
Avsatt til fond48 8040
Resultat00
Tabell 10.38 Note 19
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 20: Selvkostområder

Selvkostområder 2017 Balansen 2017   
 InntekterUtgifterMer(+)/
mindreforbruk (-)
Årets deknings
-grad i % *)
Avsetn(+)/ bruk av
(-) deknings-gradsfond
Renter deknings
-gradsfond
Deknings
-gradsfond
pr. 31.12 **)
Renovasjon150 824150 331493100 %493 318 16 629
Vann107 170107 400230100 %-230 459 23 525
Avløp202 677218 572-15 89693 %-15 896 690 27 600
Byggesak -21 70221 60597-100 %-97 -111 5 668
*       
* Årets dekningsgrad før avsetning/bruk av selvkostfond.       
** Selvkostfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Selvkostfond må benyttes innen en 3-5 års periode.       
Tabell 10.39 Note 20
Last ned tabelldata (Excel)

I 2017 viser selvkostregnskapet for byggesak et mindreforbruk på kr 0,1 mill. Gjenstående merforbruk på 5,668 mill dekkes over kommunens driftsregnskap. I tillegg til dette kommer renter på 0,1 mill.

Seksjonering og delingsforretning er fom 2013 inkludert i selvkostområdet for byggesak.

Selvkostregnskapet for kart og oppmåling viser et merforbruk på kr 1,385 mill.

Selvkostregnskapet for plansaksbehandling viser et merforbruk på kr 0,444 mill.

I 2017 viser selvkostregnskapet for feiing et mindreforbruk på kr 0,358 mill.

Note nr. 21: Avgiftsituasjonen

Kompensasjon av merverdiavgift på sosiale boliger

Stavanger kommune har i 2017 ikke lenger krevd kompensasjon av merverdiavgift for alle sosiale boliger. Boligmassen er gjennomgått og klassifisert i ulike tjenestegrupper. Det er krevd kompensasjon for merverdiavgift tilknyttet boliger som har en konkret tilrettelegging, og som i tillegg blir bebodd av personer som har behov og krav på denne tilretteleggingen, jf. forskrift til kompensasjonsloven § 7. Avgiftssituasjonen knyttet til rus- og psykiatriboliger som er særskilt tilrettelagt er ikke avklart. Stavanger kommune har ført kompensasjon for disse boligene på lik linje med øvrige tilrettelagte boliger.

Justeringsavtaler

Stavanger kommune inngår justeringsavtaler med private utbyggere for å få refusjon av merverdiavgift tilknyttet utbygging av kommunal infrastruktur som overdras vederlagsfritt til kommunen. Utbygger og Stavanger kommune inngår frivillig avtale med bakgrunn i vedtak fattet 28.11.2013 av formannskapet i Stavanger kommune. Justeringsperioden for inngåtte justeringsavtaler er 10 år. Kommunen bærer risikoen for en rettmessig/rettidig innberetning av det årlige merverdiavgiftskravet og/eller søknad om merverdiavgiftskompensasjon. Endret bruk eller salg kan medføre endret plikt eller rett til justering.

Sju nye justeringsavtaler er inngått i 2017. Tre av disse inneholder justeringsrett. GKRS har i 2017 gitt en oppdatert anbefaling om regnskapsmessig behandling av justeringsavtaler. Nye og eksisterende avtaler er ført i samsvar med den nye anbefalingen. I tråd med anbefalingen er justeringsrett som følge av avtalene ført i investeringsregnskapet. Det samme er tilbakeføringen av justeringsinntekt til utbyggerne da dette har en tett sammenheng med justeringsinntekten. Nettoeffekten av de nye justeringsavtalene som inneholder justeringsrett utgjør en merinntekt på kr 0,1 mill. i 2017. Totalt for alle eksisterende avtaler utgjør merinntekten i 2017 kr 1,7 mill.

Note nr. 22: Investeringsprosjekter

Oversikten viser noen pågående /planlagte flerårige investeringsprosjekter.

ProsjektnrProsjektnavnKostnadsramme Regnskap 2017Justert budsjett 2017Kostnad tidligere år
3844001Energitiltak kommunal bygg55 00025 86923 50031 473
3844002OK19, Varmesentral29 70020 15820 45011 578
3844003Olav Kyrresgate 19 og Stavanger svømmehall, rehabilitering195 00059 882103 00014 251
3844007Madlamark skole, nybygg150 0001 6355 000609
3844013Tastaveden skole, rehabilitering146 000791 000637
3844015Hundvåg skole, utbygging40 50012 59220 0001 136
3844016Gautesete skole, reform 2006, rehabilitering, funksjonsendring30 8004 5506 000515
3844021Selveide boliger i bofellesskap60 00022500151
3844024Hetlandshallen dobbelhall86 00040 22234 4991 171
3844028Bekkefaret kirke, rehabilitering 30 0008 00120 000777
3844036Lunde skole, innvendig ombygging15 00012 47114 0001 887
3844051Ytre Tasta barnehage, avd Vardenes45 0001 6153 1008 093
3844057Kannik skole, utvidelse 25 00010 62315 0001 363
3844059Sunde og Kvernevik bydelshus 2 6008212 000602
3844060Nye Tou, 2. byggetrinn110 00012 35220 0000
3866007Kunstgressbaner, rehabilitering 29 000221 000142
3866011Hillevåg torg11 00011 54813 000503
3866012Kvernevik ring 4 5008 2288 4173 583
391244874Holme Egenes rehab 25 9502 7683 35025 613
391266091Kulvert over motorveien 143 00022 95338 200104 831
391366020Gang-/sykkelsti Austre Åmøy 5 000400
391444808Vålandsbassengene40 0001 8521 8008 707
391444819Nye Gamlingen130 50040 96544 85085 648
391444821Domkirken 2025305 00019 62520 00014 560
391465027Tasta skatepark, del 215 0008 26220 000519
4337Lervig sykehjem470 000106 916120 000314 889
4819Nye Tou, redusert 1. byggetrinn97 50019 47818 20079 305
Sum 2 297 050453 492596 866712 542
Sum øvrige prosjekter    778 933 649 958  
Sum utgifter i investeringer  1 232 4251 246 824 
      
Tabell 10.40 Note 22
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 23: Kapitalkonto

Kapitalkonto (beløp i 1.000 kr)   
01.01.2017 Balanse (underskudd i kapital) 01.01Balanse (kapital) 7 621 748
    
Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året: 
    
Salg av fast eiendom og anlegg25 376 Aktivering av fast eiendom og anlegg1 051 059
Nedskrivninger fast eiendom138 001 Oppskriving av fast eiendom 
Nedskrivning maskiner og utstyr5 747   
Avskriving av fast eiendom og anlegg295 395 Aktivering BBL-leil 
Korrigeringer anlegg Avskrivninger9 584   
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 161 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler181 636
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler 69 212   
Gammel kunst, nedskriving kapitalkonto Annet8 799
Nedskrivninger aksjer og andeler 19 182 Kjøp av aksjer og andeler51 574
Avdrag mottatt på formidlings/startlån 152 039 Utlån formidlings/startlån183 128
Avdrag mottatt på andre utlån 80 456 Utlån egne midler83 050
Avskrevet utlån 4 090 Oppskriving utlån 
Bruk av midler fra eksterne lån 709 850 Avdrag på eksterne lån484 407
Forpliktelse foretak   
Pensjonsforpliktelse - netto endring (økn) Pensjonsforpliktelse - netto endring (red)161 024
    
Salg aksjer   
    
31.12 Balanse (Kapital)8 317 33131.12.2017 Balanse (undersk i kapital) 
    
Tabell 10.41 Note 23
Last ned tabelldata (Excel)

 

Stavanger 15.02.2018