⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

10.1 Årsregnskap 2017

Hovedoversikt drift

Hovedoversikt drift (beløp i 1.000 kr)NoteRegnskap 2017Justert budsjett 2017Opprinnelig
budsjett 2017
Regnskap 2016
Driftsinntekter     
Brukerbetalinger1441 955453 937454 255440 354
Andre salgs- og leieinntekter1624 518578 281578 162725 825
Overføringer med krav til motytelse 1 104 872867 714693 2881 076 276
Rammetilskudd 2 145 5442 076 2002 024 0001 844 101
Andre statlige overføringer 448 556367 415351 815264 432
Andre overføringer 99 12585 72837 36549 263
Skatt på inntekt og formue 4 887 7274 917 0004 980 0005 058 582
Eiendomsskatt 319 490320 000328 000312 746
Sum driftsinntekter 10 071 787 9 666 275 9 446 885 9 771 579
Driftsutgifter     
Lønnsutgifter2, 44 364 8784 293 4194 203 3264 148 777
Sosiale utgifter2, 51 150 7101 188 6031 143 5871 102 250
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon61 183 8101 128 1131 051 3641 111 746
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon62 006 4051 926 1641 835 0281 906 549
Overføringer6912 268948 100948 161933 448
Avskrivninger7483 378393 177389 767341 607
Fordelte utgifter -116 727-71 665-49 463-107 335
Sum driftsutgifter 9 984 7229 805 9119 521 7709 437 042
Brutto driftsresultat 87 065-139 636-74 885334 538
Finansinntekter     
Renteinntekter og utbytte8, 12394 110378 502410 302384 628
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)817 17713 40001 650
Mottatte avdrag på utlån 27 71728 64428 64414 073
Sum eksterne finansinntekter 439 004420 546438 946400 351
Finansutgifter     
Renteutgifter og låneomkostninger8226 260237 378242 878256 591
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)8, 146 0126 000013 267
Avdrag på lån9332 368332 447337 847320 632
Utlån 1 6031 2301 2301 673
Sum eksterne finansutgifter 566 242577 055581 955592 162
Resultat eksterne finanstransaksjoner -127 238-156 509-143 009-191 811
Motpost avskrivninger7483 378393 177389 767341 607
      
Netto driftsresultat 443 20597 032171 873484 334
Interne finanstransaksjoner     
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk17159 387159 3870149 678
Bruk av disposisjonsfond1078 58066 110049 273
Bruk av bundne fond1080 07573 11111 86267 548
Sum bruk av avsetninger 318 042298 60811 862266 499
Overført til investeringsregnskapet10179 667179 515152 690205 874
Avsatt til disposisjonsfond10276 920213 83829 630291 096
Avsatt til bundne fond10126 5122 2871 41594 476
Sum avsetninger 583 099395 640183 735591 446
      
Regnskapsmessig mindreforbruk17178 14800159 387
Tabell 10.1 Hovedoversikt drift
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsskjema 1A – drift

Regnskapsskjema 1A (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Justert
budsjett 2017
Opprinnelig
budsjett 2017
Regnskap 2016
Skatt på inntekt og formue4 887 727 4 917 000 4 980 000 5 058 582
Ordinært rammetilskudd2 145 544 2 076 200 2 024 000 1 844 101
Skatt på eiendom319 490 320 000 328 000 312 746
Andre generelle statstilskudd406 381 346 392 275 000 244 114
Sum frie disponible inntekter7 759 142 7 659 592 7 607 000 7 459 543
     
Renteinntekter og utbytte394 110 378 502 410 302 384 628
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)17 177 13 400 0 1 650
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.226 260 237 378 242 878 256 591
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)6 012 6 000 0 13 267
Avdrag på lån332 368 332 447 337 847 320 632
Netto finansutgifer-153 352 -183 923 -170 423 -204 211
     
Til ubundne avsetninger253 420 190 338 29 630 291 096
Til bundne avsetninger53 752 272 0 2 147
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk159 387 159 387 0 149 678
Bruk av ubundne avsetninger73 580 53 110 0 49 273
Bruk av bundne avsetninger111 272 0 275
Netto avsetninger-74 094 22 159 -29 630 -94 017
     
Overført til investeringsregnskapet179 667 179 515 152 690 205 874
Til fordeling drift7 352 029 7 318 313 7 254 257 6 955 441
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)7 173 881 7 318 313 7 254 257 6 796 054
     
Regnskapsmessig mindreforbruk178 148 0 0 159 387
Tabell 10.2 Regnskapsskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsskjema 1B – drift

Regnskapsskjema 1B (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Justert
budsjett 2017
Opprinnelig
budsjett 2017
Regnskap 2016
Rådmann, stab og støttefunksjoner    
Rådmann35 69431 5519 0278 313
Økonomi153 295153 714143 420148 981
Personal og organisasjon123 332133 422126 902119 009
Kommunikasjonsavdeling9 0009 3057 7747 849
Næring10 17811 7659 87410 544
Kommuneadvokat5 5725 7375 6526 806
Politisk sekretariat9 33010 15210 07310 635
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner346 400355 646312 722312 137
     
Oppvekst og levekår    
Stab Oppvekst og levekår67 47270 07470 75971 060
Barnehage1 020 2401 022 670985 8541 084 991
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud79 49676 46279 82076 183
Grunnskole1 224 3471 235 2181 207 1541 366 134
Johannes læringssenter166 454169 224144 037135 562
Stavanger kulturskole37 11437 77435 81034 963
Pedagogisk-psykologisk tjeneste42 53743 30941 64742 104
Ungdom og fritid70 89371 47865 71171 319
Helsestasjon og skolehelsetjenesten74 93876 69671 32668 330
Helse- og sosialkontor653 104638 781614 532625 063
NAV300 706304 315277 951286 854
Fysio- og ergoterapitjenesten61 72863 64060 17659 646
Barnevernstjenesten234 116227 471211 631217 643
Helsehuset i Stavanger17 61918 13513 57513 389
Hjemmebaserte tjenester85 24784 89252 51187 350
Bo og aktivitet psykisk helse122 123125 417121 359119 911
Bo og aktivitet nord og sør289 338285 235326 553272 233
Alders- og sykehjem820 298822 674818 952837 254
Stavanger legevakt49 84748 68147 78452 582
Rehabiliteringsseksjonen46 98445 13146 58247 113
Arbeidstreningsseksjonen12 71112 74613 44811 228
Boligkontoret7 0537 5707 1792 611
Flyktningseksjonen27 65028 63721 69321 402
EMbo86 53185 28519 04612 202
Dagsenter og avlastningsseksjonen161 810164 793109 980152 522
Tekniske hjemmetjenester8881 9801 4941 210
Krisesenteret i Stavanger12 68812 45512 21711 939
Sentrale midler levekår-126 789-119 982-79 940-136 677
Sentrale midler legetjeneste68 01870 81070 28266 133
Sum Oppvekst og levekår5 715 1595 731 5715 469 1235 712 253
     
Bymiljø og utbygging    
Stab Bymiljø og utbygging7 18810 2706 0955 864
Miljø-8 148935414 968
Juridisk9 56211 97411 3667 098
Stavanger Eiendom245 787253 516251 588-260 700
Park og vei144 840149 855146 272147 740
Idrett90 97593 50785 847126 742
Vannverket-13200527
Avløpsverket-1200-576
Renovasjon10214014068
Plan og anlegg-347240-294
Sum Bymiljø og utbygging489 815520 221501 34931 435
     
Kultur og byutvikling    
Stab Kultur og byutvikling6 7208 13612 33211 845
Byggesaksavdelingen97298002 441
Planavdelinger35 12835 74034 81737 867
Kulturavdelingen163 458163 503160 376155 806
Sum Kultur og byutvikling206 277208 359207 525207 959
     
Netto finansposter ført på tjenesteomr.20075
     
Felles inntekter og utgifter    
Sum felles inntekter og utgifter416 226502 516763 538532 195
     
Sum fordelt til drift 7 173 8817 318 3137 254 2576 796 054
Tabell 10.3 Regnskapsskjema 1B – drift
Last ned tabelldata (Excel)

Hovedoversikt investering

Hovedoversikt investering (beløp i 1.000 kr)NoteRegnskap 2017Justert
budsjett 2017
Opprinnelig
budsjett 2017
Regnskap 2016
Inntekter     
Salg av driftsmidler og fast eiendom393 476 95 000 135 000 144 647
Andre salgsinntekter 1 928 0 0 27
Overføringer med krav til motytelse 111 962 96 164 87 264 55 680
Kompensasjon for merverdiavgift 158 075 153 433 153 000 172 493
Statlige overføringer310 810 20 550 67 150 23 324
Andre overføringer 219 968 4 500 6 000 47 165
Renteinntekter og utbytte     
Sum inntekter 596 219 369 647 448 414 443 334
      
Utgifter     
Lønnsutgifter2, 424 188 0 0 28 264
Sosiale utgifter2, 55 718 0 0 6 803
Kjøp av varer og tj. som inngår i tj.produksjon31 198 447 1 245 591 1 268 344 1 107 780
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 11 352 0 0 19 881
Overføringer 161 509 1 081 0 172 495
Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 4
Fordelte utgifter -168 789 0 0 -173 385
Sum utgifter221 232 425 1 246 672 1 268 344 1 161 843
      
Finanstransaksjoner     
Avdrag på lån3152 039 106 000 106 000 125 410
Utlån 266 178 420 630 420 630 273 288
Kjøp av aksjer og andeler 51 574 52 800 25 100 30 195
Avsatt til ubundne investeringsfond1068 550 68 550 0 86 155
Avsatt til bundne investeringsfond1063 533 0 0 53 294
Sum finansieringstransaksjoner 601 875 647 980 551 730 568 342
      
Finansieringsbehov 1 238 081 1 525 005 1 371 660 1 286 851
Dekket slik:     
Bruk av lån 709 850 1 055 881 967 861 884 932
Mottatte avdrag på utlån3206 662 151 554 156 954 191 036
Overført fra driftsbudsjettet10179 667 179 515 152 690 205 874
Bruk av disposisjonsfond101 500 1 500 0 0
Bruk av bundne driftsfond101 013 0 0 0
Bruk av ubundne investeringsfond1086 155 86 155 86 155 0
Bruk av bundne investeringsfond1053 233 50 400 8 000 5 008
      
Sum finansiering 1 238 081 1 525 005 1 371 660 1 286 851
      
Udekket/udisponert170 0 0 0
Tabell 10.4 Hovedoversikt investering
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsskjema 2A – investering

Regnskapsskjema 2A (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Justert
budsjett 2017
Opprinnelig
budsjett 2017
Regnskap 2016
Investeringer i anleggsmidler (jf. skjema 2b)1 232 425 1 246 672 1 268 344 1 161 843
Utlån og forskutteringer266 178 420 630 420 630 273 288
Kjøp av aksjer og andeler51 574 52 800 25 100 30 195
Avdrag på lån152 039 106 000 106 000 125 410
Avsetninger132 083 68 550 0 139 449
Årets finansieringsbehov1 834 300 1 894 652 1 820 074 1 730 185
     
Finansiert slik:    
Bruk av lånemidler709 850 1 055 881 967 861 884 932
Inntekter fra salg av anleggsmidler93 476 95 000 135 000 144 647
Tilskudd til investeringer230 778 25 050 73 150 70 489
Kompensasjon for merverdiavgift158 075 153 433 153 000 172 493
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner318 625 247 718 244 218 246 715
Andre inntekter1 928 0 0 27
Sum ekstern finansiering1 512 732 1 577 082 1 573 229 1 519 303
     
Overført fra driftsregnskapet179 667 179 515 152 690 205 874
Bruk av avsetninger141 901 138 055 94 155 5 008
Sum finansiering1 834 300 1 894 652 1 820 074 1 730 185
     
Udekket/udisponert0 0 0 0
Tabell 10.5 Regnskapsskjema 2A – investering
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsskjema 2B – investering

ProsjektnrProsjektnavn (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Justert
budsjett 2017
Opprinnelig
budsjett 2017
Regnskap 2016
Rådmann, stab og støttefunksjoner     
3711001Flytting av datasentre000284
3711002Ny hjemmeside kommunikasjon3200200000
3711003Inventar-utstyr byarkivet16500513
3711004Utstyr it-avdelingen000282
3711006Back up løsning it-20174329300000
3811001Digitalisering av eiendomsarkiv0018000
3811002Avvik og varslingssystem01 80000
3844065Skoler investering i iks/smasrtteknolo2 8262 00000
391450141Nytt sak/arkivsystem000374
Oppvekst og levekår     
3722001It i undervisning / utskifting12 89612 93202 894
3722002It i barnehager000395
3722003Utstyr oppvekst1251250722
3722005Chromebook skoler653000
3733001Utstyr gjelder hele levekår1 21596601 168
3733003Biler3 2502 4592 3001 603
3733004Nødnett-telefoner levekår025000
3744006Helsehuset i stavanger3 2562 0002 0000
3833001Utskifting alarmer / mottakssentraler4 7025 40700
3833002Velferdsteknologi4001 9402 0000
3833003Områdeløft hillevåg (ansvar 300000)03011 0000
3844023Dagtilbud psykisk utviklingshemmede859000
3844052Boligtilbud demente01 42500
31142002Utstyr johannes voksenopplæring000-418
391244868Lokalmedisinsk senter000683
391433000Storhaug områdeløft002 0000
Bymiljø og utbygging     
203Bjergstedvisjonen00032
207Stavanger forum, områdeutvikling000250
208Stavanger forum, energisentral1 973005 831
209Jåttavågen 2000190
212Lervig reguleringsplan 221800010 000
214Hafrsfjord eiendomsutvikling00038
216Ryfast000247
1000Kjøp/salg eiend.01 9015 0000
1090Husabø0001 544
1150Jåttåvågen-området0004 391
1280Urban sjøfro5003nt53453001 158
1350Friområde/veier bolig000868
1351Folkebadet2 3025 0005 00042
1360Friområde/veier næring000201
1400Revheim000199
1460Nytorget00092
1500Torfæusgate (holme egenes)000329
1980Samleprosjekt000419
1990Samleprosjekt00048 924
4000Kjøp boliger vanskeligstilte0007 648
4013Uforutsett rehab kultur og museumsbygg0100
4021Bhg inventar og utstyr4891 0001 000387
4112Stavanger forum ny ishall200992
4223Madlavoll skole ny ato-avd/ombygging000700
4224Lenden skole ombygg johannes000752
43008 sifret byggeprosjekter stavanger eie3651 5001 5001 750
4333Haugåsveien 26/28 15 nye leiligh44550020 5001 212
4334Oddahagen 13 8 nye leiligh0001 802
4337Lervik sykehjem106 916120 000146 500211 357
4700Rehab. Adm.Senter2229991 0006 950
4703Inventar/utstyr/uteanlegg1 7132 0002 0001 919
4705Uforutsett rehab bhg2 9535 0002 0007 081
4706Uforutsett rehab. Skoler11 2862 5002 50013 140
4710Rehab. Eldre boliger000-173
4711Rehab. Inst./bofel. M.V.2 4681 0001 0003 535
4712Rehab. Idrettshaller7932 5005000
4807Legionella nytt000217
4814Kløverenga barnehage000626
4819Tou tilstandsanalyse19 47818 2002 00017 031
4836Lassahagen bofellesskap0003 959
4844Svømmehall kvernevik2 7900020 333
4845Svømmehall hundvåg736001 344
4850Utstillingshall1600803
4852Emmaus barnehage sør3510028 634
4853Tastahallen000-149
4870Reparasjon orgel domkirken000221
4913Avfallsanlegg ved 4 sykehjem3 0952 000021
8900Prosjektkostnader til fordeling89000832
9991Generell fin. Salg av eiendom/råmark478001 311
3716005Kjøp av nye søppelspann1 5402 0002 0001 861
3716036Miljøstasjoner250059
3716072Nedgravde containere2 6472 2002 2003 182
3726004Byomforming4092 0002 000647
3726005Reperasjonslag000575
3726021Vannmålere - off ledninger818600600152
3726024Ringledninger-forsterkninger2 8222 4002 4001 236
3726026Vannledninger-utbyggingsområder2 0645 0005 0002 626
3726027Fornyelse -renovering28 43928 00025 00029 298
3726029Desinfeksjon etc.000567
3726031Lekkasjereduksjon62500642
3726048Straktiltak6722 0002 0003 399
3726049Biler vann000308
3736011Byomforming4515 0005 0004 394
3736028Kloakkrammeplan102004 259
3736029Separering10 63311 00011 00011 258
3736030Fornyelse og renovering42 41838 00035 00043 417
3736048Strakstiltak5 0752 5002 5002 987
3736082Nedbørsmålere00063
3744004Godeset skole, modulbygg53011 9000
3744005Gausel skole, modulbygg57011 0000
3744007Nytt sykesignalanlegg0-500-2 0000
3744008Rehabilitering av badene ved fire syke29 43140 00040 0000
3744009Hinna idrettsanlegg inkl. Rekkefølgekr6685 0005 0000
3744010Rehabilitering av eiendomsmassen5 4829 00025 0000
3765003Løkker, baner, skate9671 0006 100992
3765014Rehabilitering idrettsanlegg4 8824 7006 0003 322
3765021Rehabilitering parkanlegg414200700508
3765023Prosjekt friområde11 05114 48610 00012 390
3765032Kunst i offentlige rom (lekeplasser)001 0000
3765033Ny målestasjon schancheholen41100
3766001Nylund skole - uteareal533 2003 2000
3766010Sykkel002 5000
3766013Nye veianlegg002 1000
3766014Trafikksikkerhet1 7281 60022 300652
3766015Gatelys7 3716 30010 0005 228
3766017Miljø og gatetun003 5000
3766019Asfaltering5 0005 0005 0004 985
3766022El-biler park og vei47847800
3766052Rehabilitering001 5000
3766062Sentrum006 0000
3766910Utearealer skoler5574 3008 0000
3766912Rehabilitering av kaier og uteområder0016 2640
3769001Ishockeyvant - stavanger ishall04 0004 0000
3788003Kjøp av tomt til kommunale bygg2410025
3806001El-biler utbygging000159
3826001Ryfast vannverket5 00010 00010 0005 000
3836001Ryfast/pumpest. Avløpsverket5 00010 00010 0005 000
3844001Energitiltak kommunale bygg25 86923 50019 00022 405
3844002Varmesentral olav kyrresgate 1920 15820 45017 45010 030
3844003Olav kyrresgate 19 og stavanger svømme59 882103 000103 00011 955
3844004Kongsgata47/49, rehabilitering9 59413 2000822
3844005Olav kyrresgate 23, taktekking4 4475 00006 565
3844007Madlamark skole, nybygg1 6355 0005 000609
3844008Vaulen skole, nybygg og utvidelse2872 0002 0000
3844010Skeie skole modulbygg, 3 klasser15 37318 00017 0000
3844011Jåtten skole nybygg 14 rom187001 698
3844013Tastaveden skole rehabilitering791 00010 000637
3844015Hundvåg skole - utbygging12 59220 00037 5001 136
3844016Gautesete skole - reform 2006 -rehbili4 5506 00011 300515
3844018Ytre tasta barnehage, rehabilitering a9000
3844021Selveide boliger i bofellesskap for pe2250015 000115
3844023Dagtilbud psykisk utviklingshemmede03 0003 0000
3844024Hetlandshallen dobbelhall40 22234 49930 0001 171
3844025Stavanger idrettshall , garderober / f13 83622 6002 0000
3844027Krematoriet, skifte tak0002 803
3844028Bekkefaret kirke, rehabilitering8 00120 00020 000777
3844029Rehabilitering, vålandstårnet0001 359
3844031Fredrikke qvams gate 12 bofellesskap,9686 7002 000823
3844033El-biler000476
3844034Krisesenter for menn00037
3844035Nylund skole, utbygging1270031
3844036Lunde skole invendig12 47114 00014 0001 887
3844038Lasssahagen rehabilitering / ombygging4 9519 10010 000298
3844040Oppgradering av signalanlegg7151 5001 0002 217
3844041Lås på medisinrom/vaktrom9471 0001 000997
3844044Energitiltak i kommunale bygg20 16618 80014 5003 145
3844048Strømmålere utskifting03 2001 2000
3844049Tasta barnehage8443 50015 000163
3844050Tastavarden barnehage5243 0000104
3844051Ytre tasta barnehage, utvidelse1 6153 1003 1008 093
3844052Boligtilbud demente6275751 5000
3844055Cricketbane tilrettelegging, interkomm2203003 0003
3844057Kannik skole, utvidelse10 62315 00011 0001 363
3844058Rehabilitering, tiltakspakke fra state10 1970018 229
3844059Sunde og kvernevik bydelshus8212 0002 000602
3844060Nye tou, 2. Byggetrinn21 02340 00020 0000
3844063Madlamark skole idrettshall755005 0000
3844064Vålandstårnets venner000162
3844065Skoler investering i iks/smasrtteknolo002 0000
3844066Investering smartteknologi (ansvar 400010 00010 0000
3844077Mulighetsstudie rådhuset1112 00000
3846001El-biler renovasjon og miljø000159
3865003Løkker, baner, skate, byggeprosjekt1 2481 25002 127
3865014Rehabilitering idrettsanlegg, byggepro1 6951 70004 931
3865026Treningspark på emmaus937002 614
3866001Utskifting av gatelysarmatur som inneh14 52310 00010 0004 910
3866002Nytt garderobeanlegg midjord12 03411 80011 80020 302
3866003Konserthuset5130026
3866004Turvei hundvåg-ryfast000971
3866005Hillevåg torg39000
3866006Tivolifjellet4542 000032
3866007Kunstgressbaner, rehabilitering21 86021 00021 0007 062
3866008Økt opparbeidelse av friområder2 2221 2002 0001 206
3866009Ekstra rehab utearealer skoler000304
3866010Ekstra rehab utearealer barnehager0001 374
3866011Hillevåg torg11 54813 0008 000503
3866012Kvernevik ring8 2288 41703 583
3866013Nye veianlegg, byggeprosjekter84990002 183
3866014Trafikksikkerhet, byggeprosjekt3 0801 90002 250
3866015Gatelys byggeprosjekt5601 7000975
3866017Miljø og gatetun, byggeprosjekt5 4685 20002 413
3866018Rehab sykkelruter5390010 422
3866020Opprustning av historiske hager2 6722 6070393
3866021Lekeplasser på våland0001 026
3866022Opprustning av skolevei1001000400
3866023Opprustning av området rundt vålandstå2 5532 7220278
3866024Langøy kai nordøst - vedlikeholdsmidle596 00000
3866025Peiseren vassøy - vedlikeholdsmidler 2363 00000
3866026Klubben kai jåttåvågen - vedlikeholds1 5036 50000
3866027Husebøstykket barnehage - vedlikeholds4681 00000
3866028Stokka barnehage - vedlikeholdsmidler1 2371 10000
3866029Mariemarka barnehage vedlikeholdsmidle231 16400
3866030Kannik skole ballbinge - vedlikeholdmi4721 40000
3866031Vannassen barnehage - vedlikeholdsmidl5471 30000
3866032Kongsgata prosjektering og rehabiliter2462 50000
3866034Dreneringstiltak - vedlikeholdsutgifte2 9163 00000
3866035Flomvernutstyr26324400
3866036Tielvene292 17500
3866052Rehabilitering vei, byggeprosjekt33001 750
3866062Sentrum, byggeprosjekt6565000605
3866063Hundeluftgårder (ansvar 606000)04004000
3866064Trafikksikring jåtten (ansvar 606000)9365005 0000
3866910Utearealer skoler, byggeprosjekt8 5464 60008 729
3882001Brannstasjon100026
3888005Rehabilitering sak 217/15 i bystyre008 0000
3888006Prosjekt utfylling-bruk av rogfast-/ry04 9501 50050
3896001El-biler idrett000159
3915763Sanering avløp1 875008
39138218Diverse forprosjekter utbygging26003 732
301244862Teknisk utstyr driftssentral00071
301244875Sølvberget kf, diverse investeringer000-13
301344714Hinna skole, reparasjon av tak000600
391244000Kjøp boliger vanskeligst21 84829 10031 8002 576
391244874Holme egenes rehab2 7683 3502 1301 185
391244877Nødstrøm-aggregat-sykehjem9881 900083
391244883Eiganes skole - planlegging6 4027 5000123 356
391265003Løkker,baner,skate og nærmiljø, byggep46300078
391266010Sykkel, byggeprosjekt41300736
391266013Nye veianlegg, byggeprosjekt3 8041 2000112
391266014Trafikksikkerhet, byggeprosjekt20100221
391266017Miljø og gatetun, byggeprosjekt8517000923
391266091Kulvert over motorveien22 95338 20088 20082 073
391266910Utearealer skoler, byggeprosjekt00037
391276340Sanering avløp poa 201200015
391344885Stokkatunet barnehage200001 958
391344887Tjensvoll gravlund, urnefelter og kist00016
391365003Løkker,baner,skate og nærmiljø, byggep7482 05009 642
391365014Rehabilitering idrettsanlegg, byggepro00022
391365032Kunst i offentlig rom(lekeplasser), by2 7651 0000420
391366010Sykkel, byggeprosjekt23 73315 80002 255
391366013Nye veianlegg, byggeprosjekt8000870
391366015Gatelys, byggeprosjekt0002 257
391366018Sykkelstrategi10 79312 50010 000-156
391366019Flaskehalsutbedring01 00019 0000
391366020Gang-/sykkelsti austre åmøy405 0000
391366062Sentrum, byggeprosjekt14002 239
391444800Storhaug skole sfo bygg000962
391444802Fransk barnehage v/ eiganes skole0004 368
391444803Bjørn farmandsgate 25 bofellsskap puh27 35723 00023 0005 167
391444805Hetlandshallen utvendig tak1008 357
391444808Vålandsbassengene1 8521 80021 8007 796
391444814Storhaug bydel ny barneskole1052 5002 5000
391444819Nye gamlingen40 96544 85036 80062 474
391444821Domkirken 202519 62520 00020 00011 522
391465003Friområder2150002 100
391465014Disposisjonsplaner1500266
391465024Omlegging skolegårder00096
391465025Tasta skatepark2 222570019 565
391465026Levekårsløft storhaug1 8123 0000454
391465027Tasta skatepark del 28 26220 00012 000519
391466014Diverse veier12 99924 66805 990
391466015Diverse1 354007 487
391466017Kannik etappe 30001 645
391466018Consul sigvald bergensensvei285004 106
391466052Hundvåg ring201 500075
391482090Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 20101 9001 90026 250
Kultur og byutvikling     
4747Jåtten øst barnehage3600878
7081Kunstnerisk utsmykking2 478001 737
3811001Digitalisering av eiendomsarkiv2 6835 40502 592
3870001El-biler stab kb000317
Felles inntekter og utgifter     
9990Generell finansiering-1 179001 355
9992Mva - justeringsrett/plikt000352
378001Digitalisering av kart for gravlund000600
378003Ikt-midler folkevalgte6256250235
378006Web-tv til bystyresalen og formanskaps51160000
3888002Oppgradering kirkeparker og gravlunder02 0002 0000
3888003Utredning av trykk- og avløpsledninger04004000
3888004Prosjektering tasta gravlund02002000
4800001Tastarustå bydelspark trinn 1 og kvart366000
4800002Hinna park, infrastruktur26 61200-355
4800003Tou næringspark, infrastuktur646000
4800004Jm norge as21100-54
4800005Tastarustå bydelspark 210 910000
48000072020 park as -vei og va-anlegg11 014000
4800008Hinna park as - ledningsnett4 104000
4800009Hinna park as - grøntanlegg10 579000
4800010Hinna park as vei og va-anlegg10 374000
4800011Hinna prk as - friområde/grøntanlegg32 137000
4800012Sameiet grannesveien - va anlegg2 321000
4800013Haugesundgata eiendom as - grøntanlegg10 057000
4800014Møldalhagen as - vei og va-anlegg14 840000
4800015Tastarustå 2011169 136000
4800016Øvre straen 2012 borgermester middelth3 505000
4800017Gosen næringsselskap 2014 vei1 864000
4800018Ipark eiendom 2017 vei- og va anlegg8 286000
4800019Jm norge 2017 vei4 650000
Sum investeringer i anleggsmidler 1 232 4251 246 6721 268 3441 161 843
Tabell 10.6 Regnskapsskjema 2B – investering
Last ned tabelldata (Excel)

Hovedoversikt balanse

Hovedoversikt balanse (beløp i 1.000 kr)NoteRegnskap 2017Regnskap 2016
EIENDELER   
Anleggsmidler 26 001 548 24 723 218
Faste eiendommer og anlegg713 003 615 12 420 913
Utstyr, maskiner og transportmidler7618 395 511 879
Utlån112 682 166 2 702 043
Konserninterne langsiktige fordringer11, 16884 591 835 200
Aksjer og andeler12718 273 685 881
Pensjonsmidler58 094 508 7 567 302
Omløpsmidler 3 051 878 2 757 607
Kortsiktige fordringer13559 956 620 466
Konserninterne kortsiktige fordringer13, 1629 245 17 809
Premieavvik5372 805 389 708
Aksjer og andeler140 998
Obligasjoner14525 346 450 931
Kasse, postgiro, bankinnskudd 1 564 527 1 277 695
SUM EIENDELER 29 053 426 27 480 825
EGENKAPITAL OG GJELD   
Egenkapital 9 384 620 8 435 317
Disposisjonsfond10543 698 346 858
Bundne driftsfond10195 410 149 986
Ubundne investeringsfond1080 400 98 005
Bundne investeringsfond10109 474 99 175
Regnskapsmessig mindreforbruk17178 148 159 387
Kapitalkonto238 317 331 7 621 748
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest15-39 841 -39 841
Langsiktig gjeld 18 062 900 17 359 217
Pensjonsforpliktelser59 927 872 9 561 690
Ihendehaverobligasjonslån94 790 000 3 090 000
Sertifikatlån9150 000 1 389 175
Andre lån93 131 028 3 254 353
Konsernintern langsiktig gjeld9, 1664 000 64 000
Kortsiktig gjeld 1 605 906 1 686 290
Annen kortsiktig gjeld161 605 906 1 686 290
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 29 053 426 27 480 825
MEMORIAKONTI   
Memoriakonto 431 277 322 888
Ubrukte lånemidler 410 003 289 853
Andre memoriakonti 21 275 33 035
Motkonto til memoriakontiene -431 277 -322 888
10.7 Hovedoversikt balanse
Last ned tabelldata (Excel)

Endring i arbeidskapital

Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Anskaffelse av midler  
Inntekter driftsdel 10 071 7879 771 579
Inntekter investeringsdel 596 219443 334
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner1 355 5171 476 319
Sum anskaffelse av midler12 023 52311 691 233
   
Anvendelse av midler  
Utgifter driftsdel 9 501 3449 095 435
Utgifter investeringsdel 1 232 4251 161 838
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner1 036 0341 021 059
Sum anvendelse av midler11 769 80311 278 332
   
Anskaffelse - anvendelse av midler253 720412 901
   
Endring i ubrukte lånemidler120 150-83 727
Endring/korrigering arbeidskapital *787-9 038
Endring i arbeidskapital374 656320 136
*  
* Hovedsakelig endring omløpsmidler ifm. korrigering utlån og opprettelse av nye kommunale foretak 2016.  
Tabell 10.8 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)
Endring av arbeidskapital i Balanseregnskapet (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Omløpsmidler  
Endring betalingsmidler286 833 447 005
Endring obligasjoner74 415 25 770
Endring kortsiktige fordringer-49 075 -58 294
Premieavvik-16 903 -21 243
Endring aksjer og andeler-998 20
Endring omløpsmidler294 272 393 259
   
Kortsiktig gjeld  
Endring annen kortsiktig gjeld80 384 -73 124
   
Endring arbeidskapital374 656 320 136
Tabell 10.9 Endring i arbeidskapital balanseregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er ført i overenstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder, (KRS), utgitt av forening for god kommunal regnskapsskikk, (GKRS).

Regnskapsprinsipper

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse.

Regnskapet føres etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke gjøres fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter.

Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter og inntekter i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året, enten de er betalt eller ikke.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslag i årsregnskapet (beste estimat).

For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.

Ved opprettelse av nye foretak overføres verdier og forpliktelser i tråd med kontinuitetsprinsippet.

Virkning av endring i regnskapsprinsipp

Som følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning skal virkning i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp.

Mva-plikt og mva-kompensasjon

Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomheter, eksklusiv de som er i konkurranse med andre, krever kommunen inn mva-kompensasjonen.

Private alders- og sykehjem og barnehager

Stavanger kommune dekker driftskostnader til private barnehager og private alders- og sykehjem. Etter KOSTRA-forskriften skal slike kostnader ikke inngå i kommunens lønnskostnader/andre driftskostnader, men regnskapsførers som kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon.

Kommunen fakturerer foreldrebetalingen for alle private barnehager med kommunalt tilskudd. Alle egenbetalinger i alders-og sykehjem faktureres, bokføres og innkreves i kommunens regnskaper. Dette godskrives de aktuelle alders- og sykehjem når kommunen beregner sin andel av utgiftene.

Selvkostberegninger

På de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer av kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-3/14. Det tas mindre enn selvkost innenfor følgende områder:

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen er i balanseregnskapet klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapir som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler.

Kommunen følger KRS(F) nr 4 ved avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen, utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Tilskudd til investeringer føres brutto, og det gjøres således ikke fradrag for disse beløp ved aktivering og avskrivning av anleggsmiddelet.

Kommunen har porteføljefinansiering av investeringene.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av pensjonsforpliktelsene. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.

Vurdering av omløpsmidler

Utestående fordringer

Utestående fordringer er bokført til kostpris. Tap på utestående fordringer avskrives fortløpende gjennom året. Fordringsmassen er gjennomgått og det er gjort avsetning for påregnelig og forventet tap pr. 31.12.16.

Finansielle omløpsmidler

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler inngår i en handelsportefølje og er vurdert til markedsverdi pr 31.12.16. Urealisert gevinst behandles i tråd med Finansreglement.

Vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlig beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet /tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperioden er tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Utlån

Utlån er oppført til anskaffelseskost. Unntak her er lån til Lyse AS, som står bokført til kommunens andel av selskapets lån. Ekstraordinære innbetalinger på utlån vedr. startlån, blir nyttet til nedbetaling el. innfrielse av innlån til kommunen. Utlånsmassen er gjennomgått og det er gjort avsetning for påregnelig og forventet tap pr. 31.12.16

Aksjer og andeler

Aksjer og andeler er oppført til anskaffelseskost. Dette gjelder ikke aksjer i Lyse AS, som er bokført til andel av aksjekapital i selskapet.

Organisering av kommunens virksomhet – foruten kommunale foretak

Det er to beslutningsnivåer i administrasjonen, rådmannen med stabsavdelinger og det utøvende nivået, -virksomhetene. Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor den ordinære organisasjon, med unntak av:

Stavanger utvikling KF og Stavanger Boligbygg KF ble etablert 01.07.16. Regnskapsåret 2017 er da første året hvor etableringene av disse foretakene har fått full effekt på driften.  Overdratte eiendeler, gjeld og egenkapital dannet åpningsbalansen i de nye foretakene, og var basert på de verdiene de var bokført til i kommunens regnskap på etableringstidspunktet (kontinuitetsprinsippet). Overdragelsen ble gjennomført i samsvar med god kommunal regnskapsskikk, med regnskapsføring utelukkende i balansen i kommunens regnskap og i foretakenes regnskap.

Viser for øvrig til note.12 og 20, som viser hvilke selskaper kommunen har eierinteresser i.