⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

10 Årsregnskap og noter

Innhold

ÅrsregnskapNoter 
Hovedoversikt driftNote nr. 1: Brukerbetaling, andre salgs- og leieinntekterNote nr. 12: Aksjer og andeler
Regnskapsskjema 1A - driftNote nr. 2: LønnsutgifterNote nr. 13: Utestående fordringer
Regnskapsskjema 1B – driftNote nr. 3: Spesifikasjoner fra investeringsregnskapetNote nr. 14: Finansielle omløpsmidler
Hovedoversikt investeringNote nr. 4: ÅrsverkNote nr. 15: Endringer i regnskapsprinsipp
Regnskapsskjema 2A – investeringNote nr. 5: PensjonNote nr. 16: Fordringer og gjeld til kommunale foretak
Regnskapsskjema 2B – investeringNote nr. 6: Kjøp av varer og tjenester samt overføringer - DriftNote nr. 17A: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift
Hovedoversikt balanseNote nr. 7: AnleggsmidlerNote nr. 18: Garantier gitt av kommunen
Endring i arbeidskapitalNote nr. 8: Finansinntekter og utgifterNote nr. 19: Interkommunalt samarbeid
RegnskapsprinsipperNote nr. 9A: Gjeldsforpliktelser – type gjeld og fordeling mellom långivereNote nr. 20: Selvkostområder
 Note nr. 9B: SikringsintrumentNote nr. 21: Avgiftsituasjoner
 Note nr. 10: Avsetninger og bruk av avsetningerNote nr. 22: Investeringsprosjekter
  Note nr. 23: Kapitalkonto
Last ned tabelldata (Excel)

10.1 Årsregnskap 2017

Hovedoversikt drift

Hovedoversikt drift (beløp i 1.000 kr)NoteRegnskap 2017Justert budsjett 2017Opprinnelig
budsjett 2017
Regnskap 2016
Driftsinntekter     
Brukerbetalinger1441 955453 937454 255440 354
Andre salgs- og leieinntekter1624 518578 281578 162725 825
Overføringer med krav til motytelse 1 104 872867 714693 2881 076 276
Rammetilskudd 2 145 5442 076 2002 024 0001 844 101
Andre statlige overføringer 448 556367 415351 815264 432
Andre overføringer 99 12585 72837 36549 263
Skatt på inntekt og formue 4 887 7274 917 0004 980 0005 058 582
Eiendomsskatt 319 490320 000328 000312 746
Sum driftsinntekter 10 071 787 9 666 275 9 446 885 9 771 579
Driftsutgifter     
Lønnsutgifter2, 44 364 8784 293 4194 203 3264 148 777
Sosiale utgifter2, 51 150 7101 188 6031 143 5871 102 250
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon61 183 8101 128 1131 051 3641 111 746
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon62 006 4051 926 1641 835 0281 906 549
Overføringer6912 268948 100948 161933 448
Avskrivninger7483 378393 177389 767341 607
Fordelte utgifter -116 727-71 665-49 463-107 335
Sum driftsutgifter 9 984 7229 805 9119 521 7709 437 042
Brutto driftsresultat 87 065-139 636-74 885334 538
Finansinntekter     
Renteinntekter og utbytte8, 12394 110378 502410 302384 628
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)817 17713 40001 650
Mottatte avdrag på utlån 27 71728 64428 64414 073
Sum eksterne finansinntekter 439 004420 546438 946400 351
Finansutgifter     
Renteutgifter og låneomkostninger8226 260237 378242 878256 591
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)8, 146 0126 000013 267
Avdrag på lån9332 368332 447337 847320 632
Utlån 1 6031 2301 2301 673
Sum eksterne finansutgifter 566 242577 055581 955592 162
Resultat eksterne finanstransaksjoner -127 238-156 509-143 009-191 811
Motpost avskrivninger7483 378393 177389 767341 607
      
Netto driftsresultat 443 20597 032171 873484 334
Interne finanstransaksjoner     
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk17159 387159 3870149 678
Bruk av disposisjonsfond1078 58066 110049 273
Bruk av bundne fond1080 07573 11111 86267 548
Sum bruk av avsetninger 318 042298 60811 862266 499
Overført til investeringsregnskapet10179 667179 515152 690205 874
Avsatt til disposisjonsfond10276 920213 83829 630291 096
Avsatt til bundne fond10126 5122 2871 41594 476
Sum avsetninger 583 099395 640183 735591 446
      
Regnskapsmessig mindreforbruk17178 14800159 387
Tabell 10.1 Hovedoversikt drift
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsskjema 1A – drift

Regnskapsskjema 1A (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Justert
budsjett 2017
Opprinnelig
budsjett 2017
Regnskap 2016
Skatt på inntekt og formue4 887 727 4 917 000 4 980 000 5 058 582
Ordinært rammetilskudd2 145 544 2 076 200 2 024 000 1 844 101
Skatt på eiendom319 490 320 000 328 000 312 746
Andre generelle statstilskudd406 381 346 392 275 000 244 114
Sum frie disponible inntekter7 759 142 7 659 592 7 607 000 7 459 543
     
Renteinntekter og utbytte394 110 378 502 410 302 384 628
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)17 177 13 400 0 1 650
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.226 260 237 378 242 878 256 591
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)6 012 6 000 0 13 267
Avdrag på lån332 368 332 447 337 847 320 632
Netto finansutgifer-153 352 -183 923 -170 423 -204 211
     
Til ubundne avsetninger253 420 190 338 29 630 291 096
Til bundne avsetninger53 752 272 0 2 147
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk159 387 159 387 0 149 678
Bruk av ubundne avsetninger73 580 53 110 0 49 273
Bruk av bundne avsetninger111 272 0 275
Netto avsetninger-74 094 22 159 -29 630 -94 017
     
Overført til investeringsregnskapet179 667 179 515 152 690 205 874
Til fordeling drift7 352 029 7 318 313 7 254 257 6 955 441
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)7 173 881 7 318 313 7 254 257 6 796 054
     
Regnskapsmessig mindreforbruk178 148 0 0 159 387
Tabell 10.2 Regnskapsskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsskjema 1B – drift

Regnskapsskjema 1B (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Justert
budsjett 2017
Opprinnelig
budsjett 2017
Regnskap 2016
Rådmann, stab og støttefunksjoner    
Rådmann35 69431 5519 0278 313
Økonomi153 295153 714143 420148 981
Personal og organisasjon123 332133 422126 902119 009
Kommunikasjonsavdeling9 0009 3057 7747 849
Næring10 17811 7659 87410 544
Kommuneadvokat5 5725 7375 6526 806
Politisk sekretariat9 33010 15210 07310 635
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner346 400355 646312 722312 137
     
Oppvekst og levekår    
Stab Oppvekst og levekår67 47270 07470 75971 060
Barnehage1 020 2401 022 670985 8541 084 991
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud79 49676 46279 82076 183
Grunnskole1 224 3471 235 2181 207 1541 366 134
Johannes læringssenter166 454169 224144 037135 562
Stavanger kulturskole37 11437 77435 81034 963
Pedagogisk-psykologisk tjeneste42 53743 30941 64742 104
Ungdom og fritid70 89371 47865 71171 319
Helsestasjon og skolehelsetjenesten74 93876 69671 32668 330
Helse- og sosialkontor653 104638 781614 532625 063
NAV300 706304 315277 951286 854
Fysio- og ergoterapitjenesten61 72863 64060 17659 646
Barnevernstjenesten234 116227 471211 631217 643
Helsehuset i Stavanger17 61918 13513 57513 389
Hjemmebaserte tjenester85 24784 89252 51187 350
Bo og aktivitet psykisk helse122 123125 417121 359119 911
Bo og aktivitet nord og sør289 338285 235326 553272 233
Alders- og sykehjem820 298822 674818 952837 254
Stavanger legevakt49 84748 68147 78452 582
Rehabiliteringsseksjonen46 98445 13146 58247 113
Arbeidstreningsseksjonen12 71112 74613 44811 228
Boligkontoret7 0537 5707 1792 611
Flyktningseksjonen27 65028 63721 69321 402
EMbo86 53185 28519 04612 202
Dagsenter og avlastningsseksjonen161 810164 793109 980152 522
Tekniske hjemmetjenester8881 9801 4941 210
Krisesenteret i Stavanger12 68812 45512 21711 939
Sentrale midler levekår-126 789-119 982-79 940-136 677
Sentrale midler legetjeneste68 01870 81070 28266 133
Sum Oppvekst og levekår5 715 1595 731 5715 469 1235 712 253
     
Bymiljø og utbygging    
Stab Bymiljø og utbygging7 18810 2706 0955 864
Miljø-8 148935414 968
Juridisk9 56211 97411 3667 098
Stavanger Eiendom245 787253 516251 588-260 700
Park og vei144 840149 855146 272147 740
Idrett90 97593 50785 847126 742
Vannverket-13200527
Avløpsverket-1200-576
Renovasjon10214014068
Plan og anlegg-347240-294
Sum Bymiljø og utbygging489 815520 221501 34931 435
     
Kultur og byutvikling    
Stab Kultur og byutvikling6 7208 13612 33211 845
Byggesaksavdelingen97298002 441
Planavdelinger35 12835 74034 81737 867
Kulturavdelingen163 458163 503160 376155 806
Sum Kultur og byutvikling206 277208 359207 525207 959
     
Netto finansposter ført på tjenesteomr.20075
     
Felles inntekter og utgifter    
Sum felles inntekter og utgifter416 226502 516763 538532 195
     
Sum fordelt til drift 7 173 8817 318 3137 254 2576 796 054
Tabell 10.3 Regnskapsskjema 1B – drift
Last ned tabelldata (Excel)

Hovedoversikt investering

Hovedoversikt investering (beløp i 1.000 kr)NoteRegnskap 2017Justert
budsjett 2017
Opprinnelig
budsjett 2017
Regnskap 2016
Inntekter     
Salg av driftsmidler og fast eiendom393 476 95 000 135 000 144 647
Andre salgsinntekter 1 928 0 0 27
Overføringer med krav til motytelse 111 962 96 164 87 264 55 680
Kompensasjon for merverdiavgift 158 075 153 433 153 000 172 493
Statlige overføringer310 810 20 550 67 150 23 324
Andre overføringer 219 968 4 500 6 000 47 165
Renteinntekter og utbytte     
Sum inntekter 596 219 369 647 448 414 443 334
      
Utgifter     
Lønnsutgifter2, 424 188 0 0 28 264
Sosiale utgifter2, 55 718 0 0 6 803
Kjøp av varer og tj. som inngår i tj.produksjon31 198 447 1 245 591 1 268 344 1 107 780
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 11 352 0 0 19 881
Overføringer 161 509 1 081 0 172 495
Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 4
Fordelte utgifter -168 789 0 0 -173 385
Sum utgifter221 232 425 1 246 672 1 268 344 1 161 843
      
Finanstransaksjoner     
Avdrag på lån3152 039 106 000 106 000 125 410
Utlån 266 178 420 630 420 630 273 288
Kjøp av aksjer og andeler 51 574 52 800 25 100 30 195
Avsatt til ubundne investeringsfond1068 550 68 550 0 86 155
Avsatt til bundne investeringsfond1063 533 0 0 53 294
Sum finansieringstransaksjoner 601 875 647 980 551 730 568 342
      
Finansieringsbehov 1 238 081 1 525 005 1 371 660 1 286 851
Dekket slik:     
Bruk av lån 709 850 1 055 881 967 861 884 932
Mottatte avdrag på utlån3206 662 151 554 156 954 191 036
Overført fra driftsbudsjettet10179 667 179 515 152 690 205 874
Bruk av disposisjonsfond101 500 1 500 0 0
Bruk av bundne driftsfond101 013 0 0 0
Bruk av ubundne investeringsfond1086 155 86 155 86 155 0
Bruk av bundne investeringsfond1053 233 50 400 8 000 5 008
      
Sum finansiering 1 238 081 1 525 005 1 371 660 1 286 851
      
Udekket/udisponert170 0 0 0
Tabell 10.4 Hovedoversikt investering
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsskjema 2A – investering

Regnskapsskjema 2A (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Justert
budsjett 2017
Opprinnelig
budsjett 2017
Regnskap 2016
Investeringer i anleggsmidler (jf. skjema 2b)1 232 425 1 246 672 1 268 344 1 161 843
Utlån og forskutteringer266 178 420 630 420 630 273 288
Kjøp av aksjer og andeler51 574 52 800 25 100 30 195
Avdrag på lån152 039 106 000 106 000 125 410
Avsetninger132 083 68 550 0 139 449
Årets finansieringsbehov1 834 300 1 894 652 1 820 074 1 730 185
     
Finansiert slik:    
Bruk av lånemidler709 850 1 055 881 967 861 884 932
Inntekter fra salg av anleggsmidler93 476 95 000 135 000 144 647
Tilskudd til investeringer230 778 25 050 73 150 70 489
Kompensasjon for merverdiavgift158 075 153 433 153 000 172 493
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner318 625 247 718 244 218 246 715
Andre inntekter1 928 0 0 27
Sum ekstern finansiering1 512 732 1 577 082 1 573 229 1 519 303
     
Overført fra driftsregnskapet179 667 179 515 152 690 205 874
Bruk av avsetninger141 901 138 055 94 155 5 008
Sum finansiering1 834 300 1 894 652 1 820 074 1 730 185
     
Udekket/udisponert0 0 0 0
Tabell 10.5 Regnskapsskjema 2A – investering
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsskjema 2B – investering

ProsjektnrProsjektnavn (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Justert
budsjett 2017
Opprinnelig
budsjett 2017
Regnskap 2016
Rådmann, stab og støttefunksjoner     
3711001Flytting av datasentre000284
3711002Ny hjemmeside kommunikasjon3200200000
3711003Inventar-utstyr byarkivet16500513
3711004Utstyr it-avdelingen000282
3711006Back up løsning it-20174329300000
3811001Digitalisering av eiendomsarkiv0018000
3811002Avvik og varslingssystem01 80000
3844065Skoler investering i iks/smasrtteknolo2 8262 00000
391450141Nytt sak/arkivsystem000374
Oppvekst og levekår     
3722001It i undervisning / utskifting12 89612 93202 894
3722002It i barnehager000395
3722003Utstyr oppvekst1251250722
3722005Chromebook skoler653000
3733001Utstyr gjelder hele levekår1 21596601 168
3733003Biler3 2502 4592 3001 603
3733004Nødnett-telefoner levekår025000
3744006Helsehuset i stavanger3 2562 0002 0000
3833001Utskifting alarmer / mottakssentraler4 7025 40700
3833002Velferdsteknologi4001 9402 0000
3833003Områdeløft hillevåg (ansvar 300000)03011 0000
3844023Dagtilbud psykisk utviklingshemmede859000
3844052Boligtilbud demente01 42500
31142002Utstyr johannes voksenopplæring000-418
391244868Lokalmedisinsk senter000683
391433000Storhaug områdeløft002 0000
Bymiljø og utbygging     
203Bjergstedvisjonen00032
207Stavanger forum, områdeutvikling000250
208Stavanger forum, energisentral1 973005 831
209Jåttavågen 2000190
212Lervig reguleringsplan 221800010 000
214Hafrsfjord eiendomsutvikling00038
216Ryfast000247
1000Kjøp/salg eiend.01 9015 0000
1090Husabø0001 544
1150Jåttåvågen-området0004 391
1280Urban sjøfro5003nt53453001 158
1350Friområde/veier bolig000868
1351Folkebadet2 3025 0005 00042
1360Friområde/veier næring000201
1400Revheim000199
1460Nytorget00092
1500Torfæusgate (holme egenes)000329
1980Samleprosjekt000419
1990Samleprosjekt00048 924
4000Kjøp boliger vanskeligstilte0007 648
4013Uforutsett rehab kultur og museumsbygg0100
4021Bhg inventar og utstyr4891 0001 000387
4112Stavanger forum ny ishall200992
4223Madlavoll skole ny ato-avd/ombygging000700
4224Lenden skole ombygg johannes000752
43008 sifret byggeprosjekter stavanger eie3651 5001 5001 750
4333Haugåsveien 26/28 15 nye leiligh44550020 5001 212
4334Oddahagen 13 8 nye leiligh0001 802
4337Lervik sykehjem106 916120 000146 500211 357
4700Rehab. Adm.Senter2229991 0006 950
4703Inventar/utstyr/uteanlegg1 7132 0002 0001 919
4705Uforutsett rehab bhg2 9535 0002 0007 081
4706Uforutsett rehab. Skoler11 2862 5002 50013 140
4710Rehab. Eldre boliger000-173
4711Rehab. Inst./bofel. M.V.2 4681 0001 0003 535
4712Rehab. Idrettshaller7932 5005000
4807Legionella nytt000217
4814Kløverenga barnehage000626
4819Tou tilstandsanalyse19 47818 2002 00017 031
4836Lassahagen bofellesskap0003 959
4844Svømmehall kvernevik2 7900020 333
4845Svømmehall hundvåg736001 344
4850Utstillingshall1600803
4852Emmaus barnehage sør3510028 634
4853Tastahallen000-149
4870Reparasjon orgel domkirken000221
4913Avfallsanlegg ved 4 sykehjem3 0952 000021
8900Prosjektkostnader til fordeling89000832
9991Generell fin. Salg av eiendom/råmark478001 311
3716005Kjøp av nye søppelspann1 5402 0002 0001 861
3716036Miljøstasjoner250059
3716072Nedgravde containere2 6472 2002 2003 182
3726004Byomforming4092 0002 000647
3726005Reperasjonslag000575
3726021Vannmålere - off ledninger818600600152
3726024Ringledninger-forsterkninger2 8222 4002 4001 236
3726026Vannledninger-utbyggingsområder2 0645 0005 0002 626
3726027Fornyelse -renovering28 43928 00025 00029 298
3726029Desinfeksjon etc.000567
3726031Lekkasjereduksjon62500642
3726048Straktiltak6722 0002 0003 399
3726049Biler vann000308
3736011Byomforming4515 0005 0004 394
3736028Kloakkrammeplan102004 259
3736029Separering10 63311 00011 00011 258
3736030Fornyelse og renovering42 41838 00035 00043 417
3736048Strakstiltak5 0752 5002 5002 987
3736082Nedbørsmålere00063
3744004Godeset skole, modulbygg53011 9000
3744005Gausel skole, modulbygg57011 0000
3744007Nytt sykesignalanlegg0-500-2 0000
3744008Rehabilitering av badene ved fire syke29 43140 00040 0000
3744009Hinna idrettsanlegg inkl. Rekkefølgekr6685 0005 0000
3744010Rehabilitering av eiendomsmassen5 4829 00025 0000
3765003Løkker, baner, skate9671 0006 100992
3765014Rehabilitering idrettsanlegg4 8824 7006 0003 322
3765021Rehabilitering parkanlegg414200700508
3765023Prosjekt friområde11 05114 48610 00012 390
3765032Kunst i offentlige rom (lekeplasser)001 0000
3765033Ny målestasjon schancheholen41100
3766001Nylund skole - uteareal533 2003 2000
3766010Sykkel002 5000
3766013Nye veianlegg002 1000
3766014Trafikksikkerhet1 7281 60022 300652
3766015Gatelys7 3716 30010 0005 228
3766017Miljø og gatetun003 5000
3766019Asfaltering5 0005 0005 0004 985
3766022El-biler park og vei47847800
3766052Rehabilitering001 5000
3766062Sentrum006 0000
3766910Utearealer skoler5574 3008 0000
3766912Rehabilitering av kaier og uteområder0016 2640
3769001Ishockeyvant - stavanger ishall04 0004 0000
3788003Kjøp av tomt til kommunale bygg2410025
3806001El-biler utbygging000159
3826001Ryfast vannverket5 00010 00010 0005 000
3836001Ryfast/pumpest. Avløpsverket5 00010 00010 0005 000
3844001Energitiltak kommunale bygg25 86923 50019 00022 405
3844002Varmesentral olav kyrresgate 1920 15820 45017 45010 030
3844003Olav kyrresgate 19 og stavanger svømme59 882103 000103 00011 955
3844004Kongsgata47/49, rehabilitering9 59413 2000822
3844005Olav kyrresgate 23, taktekking4 4475 00006 565
3844007Madlamark skole, nybygg1 6355 0005 000609
3844008Vaulen skole, nybygg og utvidelse2872 0002 0000
3844010Skeie skole modulbygg, 3 klasser15 37318 00017 0000
3844011Jåtten skole nybygg 14 rom187001 698
3844013Tastaveden skole rehabilitering791 00010 000637
3844015Hundvåg skole - utbygging12 59220 00037 5001 136
3844016Gautesete skole - reform 2006 -rehbili4 5506 00011 300515
3844018Ytre tasta barnehage, rehabilitering a9000
3844021Selveide boliger i bofellesskap for pe2250015 000115
3844023Dagtilbud psykisk utviklingshemmede03 0003 0000
3844024Hetlandshallen dobbelhall40 22234 49930 0001 171
3844025Stavanger idrettshall , garderober / f13 83622 6002 0000
3844027Krematoriet, skifte tak0002 803
3844028Bekkefaret kirke, rehabilitering8 00120 00020 000777
3844029Rehabilitering, vålandstårnet0001 359
3844031Fredrikke qvams gate 12 bofellesskap,9686 7002 000823
3844033El-biler000476
3844034Krisesenter for menn00037
3844035Nylund skole, utbygging1270031
3844036Lunde skole invendig12 47114 00014 0001 887
3844038Lasssahagen rehabilitering / ombygging4 9519 10010 000298
3844040Oppgradering av signalanlegg7151 5001 0002 217
3844041Lås på medisinrom/vaktrom9471 0001 000997
3844044Energitiltak i kommunale bygg20 16618 80014 5003 145
3844048Strømmålere utskifting03 2001 2000
3844049Tasta barnehage8443 50015 000163
3844050Tastavarden barnehage5243 0000104
3844051Ytre tasta barnehage, utvidelse1 6153 1003 1008 093
3844052Boligtilbud demente6275751 5000
3844055Cricketbane tilrettelegging, interkomm2203003 0003
3844057Kannik skole, utvidelse10 62315 00011 0001 363
3844058Rehabilitering, tiltakspakke fra state10 1970018 229
3844059Sunde og kvernevik bydelshus8212 0002 000602
3844060Nye tou, 2. Byggetrinn21 02340 00020 0000
3844063Madlamark skole idrettshall755005 0000
3844064Vålandstårnets venner000162
3844065Skoler investering i iks/smasrtteknolo002 0000
3844066Investering smartteknologi (ansvar 400010 00010 0000
3844077Mulighetsstudie rådhuset1112 00000
3846001El-biler renovasjon og miljø000159
3865003Løkker, baner, skate, byggeprosjekt1 2481 25002 127
3865014Rehabilitering idrettsanlegg, byggepro1 6951 70004 931
3865026Treningspark på emmaus937002 614
3866001Utskifting av gatelysarmatur som inneh14 52310 00010 0004 910
3866002Nytt garderobeanlegg midjord12 03411 80011 80020 302
3866003Konserthuset5130026
3866004Turvei hundvåg-ryfast000971
3866005Hillevåg torg39000
3866006Tivolifjellet4542 000032
3866007Kunstgressbaner, rehabilitering21 86021 00021 0007 062
3866008Økt opparbeidelse av friområder2 2221 2002 0001 206
3866009Ekstra rehab utearealer skoler000304
3866010Ekstra rehab utearealer barnehager0001 374
3866011Hillevåg torg11 54813 0008 000503
3866012Kvernevik ring8 2288 41703 583
3866013Nye veianlegg, byggeprosjekter84990002 183
3866014Trafikksikkerhet, byggeprosjekt3 0801 90002 250
3866015Gatelys byggeprosjekt5601 7000975
3866017Miljø og gatetun, byggeprosjekt5 4685 20002 413
3866018Rehab sykkelruter5390010 422
3866020Opprustning av historiske hager2 6722 6070393
3866021Lekeplasser på våland0001 026
3866022Opprustning av skolevei1001000400
3866023Opprustning av området rundt vålandstå2 5532 7220278
3866024Langøy kai nordøst - vedlikeholdsmidle596 00000
3866025Peiseren vassøy - vedlikeholdsmidler 2363 00000
3866026Klubben kai jåttåvågen - vedlikeholds1 5036 50000
3866027Husebøstykket barnehage - vedlikeholds4681 00000
3866028Stokka barnehage - vedlikeholdsmidler1 2371 10000
3866029Mariemarka barnehage vedlikeholdsmidle231 16400
3866030Kannik skole ballbinge - vedlikeholdmi4721 40000
3866031Vannassen barnehage - vedlikeholdsmidl5471 30000
3866032Kongsgata prosjektering og rehabiliter2462 50000
3866034Dreneringstiltak - vedlikeholdsutgifte2 9163 00000
3866035Flomvernutstyr26324400
3866036Tielvene292 17500
3866052Rehabilitering vei, byggeprosjekt33001 750
3866062Sentrum, byggeprosjekt6565000605
3866063Hundeluftgårder (ansvar 606000)04004000
3866064Trafikksikring jåtten (ansvar 606000)9365005 0000
3866910Utearealer skoler, byggeprosjekt8 5464 60008 729
3882001Brannstasjon100026
3888005Rehabilitering sak 217/15 i bystyre008 0000
3888006Prosjekt utfylling-bruk av rogfast-/ry04 9501 50050
3896001El-biler idrett000159
3915763Sanering avløp1 875008
39138218Diverse forprosjekter utbygging26003 732
301244862Teknisk utstyr driftssentral00071
301244875Sølvberget kf, diverse investeringer000-13
301344714Hinna skole, reparasjon av tak000600
391244000Kjøp boliger vanskeligst21 84829 10031 8002 576
391244874Holme egenes rehab2 7683 3502 1301 185
391244877Nødstrøm-aggregat-sykehjem9881 900083
391244883Eiganes skole - planlegging6 4027 5000123 356
391265003Løkker,baner,skate og nærmiljø, byggep46300078
391266010Sykkel, byggeprosjekt41300736
391266013Nye veianlegg, byggeprosjekt3 8041 2000112
391266014Trafikksikkerhet, byggeprosjekt20100221
391266017Miljø og gatetun, byggeprosjekt8517000923
391266091Kulvert over motorveien22 95338 20088 20082 073
391266910Utearealer skoler, byggeprosjekt00037
391276340Sanering avløp poa 201200015
391344885Stokkatunet barnehage200001 958
391344887Tjensvoll gravlund, urnefelter og kist00016
391365003Løkker,baner,skate og nærmiljø, byggep7482 05009 642
391365014Rehabilitering idrettsanlegg, byggepro00022
391365032Kunst i offentlig rom(lekeplasser), by2 7651 0000420
391366010Sykkel, byggeprosjekt23 73315 80002 255
391366013Nye veianlegg, byggeprosjekt8000870
391366015Gatelys, byggeprosjekt0002 257
391366018Sykkelstrategi10 79312 50010 000-156
391366019Flaskehalsutbedring01 00019 0000
391366020Gang-/sykkelsti austre åmøy405 0000
391366062Sentrum, byggeprosjekt14002 239
391444800Storhaug skole sfo bygg000962
391444802Fransk barnehage v/ eiganes skole0004 368
391444803Bjørn farmandsgate 25 bofellsskap puh27 35723 00023 0005 167
391444805Hetlandshallen utvendig tak1008 357
391444808Vålandsbassengene1 8521 80021 8007 796
391444814Storhaug bydel ny barneskole1052 5002 5000
391444819Nye gamlingen40 96544 85036 80062 474
391444821Domkirken 202519 62520 00020 00011 522
391465003Friområder2150002 100
391465014Disposisjonsplaner1500266
391465024Omlegging skolegårder00096
391465025Tasta skatepark2 222570019 565
391465026Levekårsløft storhaug1 8123 0000454
391465027Tasta skatepark del 28 26220 00012 000519
391466014Diverse veier12 99924 66805 990
391466015Diverse1 354007 487
391466017Kannik etappe 30001 645
391466018Consul sigvald bergensensvei285004 106
391466052Hundvåg ring201 500075
391482090Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 20101 9001 90026 250
Kultur og byutvikling     
4747Jåtten øst barnehage3600878
7081Kunstnerisk utsmykking2 478001 737
3811001Digitalisering av eiendomsarkiv2 6835 40502 592
3870001El-biler stab kb000317
Felles inntekter og utgifter     
9990Generell finansiering-1 179001 355
9992Mva - justeringsrett/plikt000352
378001Digitalisering av kart for gravlund000600
378003Ikt-midler folkevalgte6256250235
378006Web-tv til bystyresalen og formanskaps51160000
3888002Oppgradering kirkeparker og gravlunder02 0002 0000
3888003Utredning av trykk- og avløpsledninger04004000
3888004Prosjektering tasta gravlund02002000
4800001Tastarustå bydelspark trinn 1 og kvart366000
4800002Hinna park, infrastruktur26 61200-355
4800003Tou næringspark, infrastuktur646000
4800004Jm norge as21100-54
4800005Tastarustå bydelspark 210 910000
48000072020 park as -vei og va-anlegg11 014000
4800008Hinna park as - ledningsnett4 104000
4800009Hinna park as - grøntanlegg10 579000
4800010Hinna park as vei og va-anlegg10 374000
4800011Hinna prk as - friområde/grøntanlegg32 137000
4800012Sameiet grannesveien - va anlegg2 321000
4800013Haugesundgata eiendom as - grøntanlegg10 057000
4800014Møldalhagen as - vei og va-anlegg14 840000
4800015Tastarustå 2011169 136000
4800016Øvre straen 2012 borgermester middelth3 505000
4800017Gosen næringsselskap 2014 vei1 864000
4800018Ipark eiendom 2017 vei- og va anlegg8 286000
4800019Jm norge 2017 vei4 650000
Sum investeringer i anleggsmidler 1 232 4251 246 6721 268 3441 161 843
Tabell 10.6 Regnskapsskjema 2B – investering
Last ned tabelldata (Excel)

Hovedoversikt balanse

Hovedoversikt balanse (beløp i 1.000 kr)NoteRegnskap 2017Regnskap 2016
EIENDELER   
Anleggsmidler 26 001 548 24 723 218
Faste eiendommer og anlegg713 003 615 12 420 913
Utstyr, maskiner og transportmidler7618 395 511 879
Utlån112 682 166 2 702 043
Konserninterne langsiktige fordringer11, 16884 591 835 200
Aksjer og andeler12718 273 685 881
Pensjonsmidler58 094 508 7 567 302
Omløpsmidler 3 051 878 2 757 607
Kortsiktige fordringer13559 956 620 466
Konserninterne kortsiktige fordringer13, 1629 245 17 809
Premieavvik5372 805 389 708
Aksjer og andeler140 998
Obligasjoner14525 346 450 931
Kasse, postgiro, bankinnskudd 1 564 527 1 277 695
SUM EIENDELER 29 053 426 27 480 825
EGENKAPITAL OG GJELD   
Egenkapital 9 384 620 8 435 317
Disposisjonsfond10543 698 346 858
Bundne driftsfond10195 410 149 986
Ubundne investeringsfond1080 400 98 005
Bundne investeringsfond10109 474 99 175
Regnskapsmessig mindreforbruk17178 148 159 387
Kapitalkonto238 317 331 7 621 748
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest15-39 841 -39 841
Langsiktig gjeld 18 062 900 17 359 217
Pensjonsforpliktelser59 927 872 9 561 690
Ihendehaverobligasjonslån94 790 000 3 090 000
Sertifikatlån9150 000 1 389 175
Andre lån93 131 028 3 254 353
Konsernintern langsiktig gjeld9, 1664 000 64 000
Kortsiktig gjeld 1 605 906 1 686 290
Annen kortsiktig gjeld161 605 906 1 686 290
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 29 053 426 27 480 825
MEMORIAKONTI   
Memoriakonto 431 277 322 888
Ubrukte lånemidler 410 003 289 853
Andre memoriakonti 21 275 33 035
Motkonto til memoriakontiene -431 277 -322 888
10.7 Hovedoversikt balanse
Last ned tabelldata (Excel)

Endring i arbeidskapital

Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Anskaffelse av midler  
Inntekter driftsdel 10 071 7879 771 579
Inntekter investeringsdel 596 219443 334
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner1 355 5171 476 319
Sum anskaffelse av midler12 023 52311 691 233
   
Anvendelse av midler  
Utgifter driftsdel 9 501 3449 095 435
Utgifter investeringsdel 1 232 4251 161 838
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner1 036 0341 021 059
Sum anvendelse av midler11 769 80311 278 332
   
Anskaffelse - anvendelse av midler253 720412 901
   
Endring i ubrukte lånemidler120 150-83 727
Endring/korrigering arbeidskapital *787-9 038
Endring i arbeidskapital374 656320 136
*  
* Hovedsakelig endring omløpsmidler ifm. korrigering utlån og opprettelse av nye kommunale foretak 2016.  
Tabell 10.8 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)
Endring av arbeidskapital i Balanseregnskapet (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Omløpsmidler  
Endring betalingsmidler286 833 447 005
Endring obligasjoner74 415 25 770
Endring kortsiktige fordringer-49 075 -58 294
Premieavvik-16 903 -21 243
Endring aksjer og andeler-998 20
Endring omløpsmidler294 272 393 259
   
Kortsiktig gjeld  
Endring annen kortsiktig gjeld80 384 -73 124
   
Endring arbeidskapital374 656 320 136
Tabell 10.9 Endring i arbeidskapital balanseregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er ført i overenstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder, (KRS), utgitt av forening for god kommunal regnskapsskikk, (GKRS).

Regnskapsprinsipper

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse.

Regnskapet føres etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke gjøres fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter.

Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter og inntekter i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året, enten de er betalt eller ikke.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslag i årsregnskapet (beste estimat).

For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.

Ved opprettelse av nye foretak overføres verdier og forpliktelser i tråd med kontinuitetsprinsippet.

Virkning av endring i regnskapsprinsipp

Som følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning skal virkning i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp.

Mva-plikt og mva-kompensasjon

Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomheter, eksklusiv de som er i konkurranse med andre, krever kommunen inn mva-kompensasjonen.

Private alders- og sykehjem og barnehager

Stavanger kommune dekker driftskostnader til private barnehager og private alders- og sykehjem. Etter KOSTRA-forskriften skal slike kostnader ikke inngå i kommunens lønnskostnader/andre driftskostnader, men regnskapsførers som kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon.

Kommunen fakturerer foreldrebetalingen for alle private barnehager med kommunalt tilskudd. Alle egenbetalinger i alders-og sykehjem faktureres, bokføres og innkreves i kommunens regnskaper. Dette godskrives de aktuelle alders- og sykehjem når kommunen beregner sin andel av utgiftene.

Selvkostberegninger

På de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer av kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-3/14. Det tas mindre enn selvkost innenfor følgende områder:

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen er i balanseregnskapet klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapir som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler.

Kommunen følger KRS(F) nr 4 ved avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen, utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Tilskudd til investeringer føres brutto, og det gjøres således ikke fradrag for disse beløp ved aktivering og avskrivning av anleggsmiddelet.

Kommunen har porteføljefinansiering av investeringene.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av pensjonsforpliktelsene. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.

Vurdering av omløpsmidler

Utestående fordringer

Utestående fordringer er bokført til kostpris. Tap på utestående fordringer avskrives fortløpende gjennom året. Fordringsmassen er gjennomgått og det er gjort avsetning for påregnelig og forventet tap pr. 31.12.16.

Finansielle omløpsmidler

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler inngår i en handelsportefølje og er vurdert til markedsverdi pr 31.12.16. Urealisert gevinst behandles i tråd med Finansreglement.

Vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlig beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet /tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperioden er tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Utlån

Utlån er oppført til anskaffelseskost. Unntak her er lån til Lyse AS, som står bokført til kommunens andel av selskapets lån. Ekstraordinære innbetalinger på utlån vedr. startlån, blir nyttet til nedbetaling el. innfrielse av innlån til kommunen. Utlånsmassen er gjennomgått og det er gjort avsetning for påregnelig og forventet tap pr. 31.12.16

Aksjer og andeler

Aksjer og andeler er oppført til anskaffelseskost. Dette gjelder ikke aksjer i Lyse AS, som er bokført til andel av aksjekapital i selskapet.

Organisering av kommunens virksomhet – foruten kommunale foretak

Det er to beslutningsnivåer i administrasjonen, rådmannen med stabsavdelinger og det utøvende nivået, -virksomhetene. Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor den ordinære organisasjon, med unntak av:

Stavanger utvikling KF og Stavanger Boligbygg KF ble etablert 01.07.16. Regnskapsåret 2017 er da første året hvor etableringene av disse foretakene har fått full effekt på driften.  Overdratte eiendeler, gjeld og egenkapital dannet åpningsbalansen i de nye foretakene, og var basert på de verdiene de var bokført til i kommunens regnskap på etableringstidspunktet (kontinuitetsprinsippet). Overdragelsen ble gjennomført i samsvar med god kommunal regnskapsskikk, med regnskapsføring utelukkende i balansen i kommunens regnskap og i foretakenes regnskap.

Viser for øvrig til note.12 og 20, som viser hvilke selskaper kommunen har eierinteresser i.

10.2 Noter

Note nr. 1: Brukerbetaling, andre salgs- og leieinntekter

Brukerbetalinger (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Foreldrebetaling barnehager 118 534 117 094
Foreldrebetaling skole- og fritidsordning 110 612 112 195
Egenbetaling institusjoner 175 298 178 062
Annet 37 511 33 003
Sum totalt 441 955 440 354
   
Andre salgs- og leieinntekter (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Kommunale avgifter 435 496 434 718
Leieinntekter 50 373 161 710
Annet 138 649 129 397
Sum totalt 624 518 725 825
Tabell 10.10 Note 1
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 2: Lønnsutgifter

Lønnsutgifter drift (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Fastlønn 3 583 225 3 426 260
Lønn til vikarer 222 460 211 525
Lønn til ekstrahjelp 191 633 186 408
Lønn vedlikehold 4 607 5 015
Overtidslønn 43 970 39 336
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 166 250 157 040
Godtgjørelse folkevalgte/introduksjonsordningen 119 282 92 207
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige33 451 30 986
Sum lønnsutgifter og utg.godtgjørelse 4 364 878 4 148 777
Sosiale utgifter  
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift1 150 710 1 102 250
Sum 5 515 588 5 251 027
   
Lønnsutgifter investering (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Fastlønn 23 201 25 996
Lønn til ekstrahjelp0 1 208
Overtidslønn849 796
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse122 231
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige 16 32
Sum lønnsutgifter og utg.godtgjørelse24 18828 264
Sosiale utgifter  
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift 5 718 6 803
Sum 29 906 35 067
Tabell 10.11 Note 2
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 3: Spesifikasjoner fra investeringsregnskapet

Mottatte avdrag på utlån (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Mottatte avdrag fra Lyse AS 43 676 43 676
Mottatte avdrag formidlingslån152 039123 566
Mottatte avdrag på konsern lån7 8265 238
Andre mottatte avdrag på utlån3 12118 556
Sum206 662 191 036
   
Statlige overføringer (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Overføringer fra staten696 11 444
Tilskudd fra Husbanken0 11 880
STUI overføringer10 114 0
Sum 10 810 23 324
   
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Kjøp av driftsmidler 51 725 27 113
Kjøp av transportmidler 3 465 2 322
Vedlikehold byggetjenester nybygg 736 174 813 684
Materialer til vedlikehold og nybygg 38 821 54 643
Konsulenttjenester 141 535 144 568
Grunnerverv, kjøp av eksisterende bygg/anlegg 196 982 10 215
Andre kjøp av varer og tjenester 29 745 55 235
Sum 1 198 447 1 107 780
   
Salg av driftsmidler (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Salg av driftsmidler65 652
Salg av bygninger 80 000 0
Salg tomter/arealer13 410 143 995
Refusjon privat grunnmark/råmark00
Sum 93 476 144 647
Tabell 10.12 Note 3
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 4: Årsverk

Årsverk Regnskap 2017Regnskap 2016
Antall årsverk * 7 738 7 615
Antall ansatte 9 374 9 324
Antall kvinner 7 471 7 458
Antall menn 1 903 1 866
Antall kvinner i høyere stillinger 532 509
Antall menn i høyere stillinger 312 308
*  
* Ansatte med 100% ansettelse og foreldrepermisjon med 80% lønn teller fra 2016 med som 1 årsverk.  
Tabell 10.13 Note 4 a)
Last ned tabelldata (Excel)

Hovedtariffavtalens kapittel 3.4.1, 3.4.2 og 5.2 er i oversikten definert som høyere stillinger.

Fordeling heltid/deltid Regnskap 2017Regnskap 2016
Antall ansatte i deltidsstillinger 3 649 3 824
Antall kvinner i deltidsstillinger 3 002 3 180
Antall menn i deltidsstillinger 647 644
*  
* Ansatte med 100% ansettelse og foreldrepermisjon med 80% dekningsgrad teller fra 2016 ikke som deltid.  
Tabell 10.14 Note 4 b)
Last ned tabelldata (Excel)

Som deltid har en i denne oversikten definert alle med arbeidstid mindre enn 100 % stilling.

Lønn, godtgjørelse og pensjon (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017
Rådmann 1 865
Ordfører 1 529
Tabell 10.15 Note 4 c)
Last ned tabelldata (Excel)

I tabellen er det tatt med lønn, godtgjørelser og arbeidsgivers andel pensjon utbetalt fra Stavanger kommune.

Revisjonshonorarer (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Honorar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon3 5103 454
Honorar for rådgivning450758
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat748771
Tabell 10.16 Note 4 d)
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 5: Pensjon

Stavanger kommune har tariffestede kollektive tjenestepensjonsordninger for sine ansatte og frikjøpte folkevalgte. Pensjonsordningene er ytelsesbaserte og leveres av Statens Pensjonskasse (SPK) for lærere, og Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP) for sykepleiere og øvrige yrkesgrupper.

Pensjonsordningene omfatter alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon samt AFP/tidligpensjon. Pensjonene fra KLP/SPK samordnes med utbetalingene fra folketrygden i de tilfeller regelverket krever det. Stavanger kommune har fra 1.1.2003 vært selv­assurandør for deler av AFP-ordningen.

Forskjellen mellom betalt netto pensjonspremie og beregnet netto pensjonskostnad er premieavviket. Årets positive premieavvik reduserer pensjonskostnaden og balanseføres. Premieavviket opparbeidet i årene 2002-2010 amortiseres over 15 år, premieavvik i årene 2011-2013 amortiseres over 10 år. Premieavvik opparbeidet f.o.m 2014 amortiseres over 7 år.

Premiefond (fond for tilbakeført premie og overskudd i KLP) benyttes i sin helhet til reduksjon av premieinnbetalinger i det enkelte år. Premiefond i KLP var per 31.12.2016 kr 63,9 mill. I 2017 er det inntektsført bruk av premiefond med kr 63,9 mill.

Kommunen tar inn estimerte brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i balansen. Det foretas ny beregning av de pensjonsmidlene/pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående års regnskap. Forskjellen mellom avlagte tall for pensjonsmidlene/pensjonsforpliktelsene i foregående år og ny beregning kalles årets estimatavvik. Estimatavviket for pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser balanseføres i sin helhet.

Pensjonskostnad (beløp i 1.000 kr)KLP SPKSum 31.12.17Sum 31.12.16
Årets pensjonspremie inkl. adm. kostnader (jf. aktuarberegning)473 982105 328579 310552 584
Netto pensjonskostnader inkl. adm. kostnader (jf. aktuarberegning)-424 331-108 283-532 614-516 629
= Årets premieavvik49 651-2 95546 69635 955
     
AKKUMULERT PREMIEAVVIK    
Akkumulert 01.01. (ekskl. arbeidsgiveravgift)348 690-7 140341 550360 166
+/- Resultatført 1/7, 1/10 og 1/15 av tidligere års premieavvik (eksl. arbeidsgiveravgift)-62 123613-61 510-56 373
+/- Premieavvik for året (ekskl. arbeidsgiveravgift)*49 651-2 95546 69637 756
Arbeidsgiveravgift av premieavviket 31.12.47 407-1 33746 07048 159
Akkumulert premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift 31.12.383 625-10 819372 805389 708
*    
*inkludert akkumulert premieavvik KLP Stavanger kommune private, innarbeidet 2016    
     
Premieavvik og amortisering inkl. arbeidsgiveravgift, virkning på driftsresultat (minus gir resultatred., pluss gir resultatøkn.)-14 231-2 672-16 903-21 242
I % av driftsinntekter  -0,170,22
     
PENSJONSMIDLER (ekskl. arbeidsgiveravgift)    
Regnskap per 31.12.7 001 7051 092 8038 094 5087 567 302
Herav estimatavvik 201729 829-139 835-110 006-454 705
     
PENSJONSFORPLIKTELSER (inkl. arbeidsgiveravgift)    
Regnskap per 31.12.8 307 5761 620 2969 927 8729 561 690
Herav estimatavvik 2017-92 358-112 077-204 435-256 554
Virkning av planendring og ny dødelighetstariff033012330120
     
NETTO PENSJONSFORPLIKTELSER (inkl. arbeidsgiveravgift)1 305 871527 4931 833 3641 994 388
     
Økonomiske forutsetninger 2016:KLPSPK  
Avkasting KLP/SPK4,504,20  
Diskonteringsrente (risikofri rente)4,004,00  
Lønnsvekst2,972,97  
G-regulering2,972,97  
Pensjonsregulering2,20   
Forholdstallet fra KMD:1,001,00  
DødelighetstabellK2013FTK2013  
Uføretariff/UføretabellKLP-uføretariffK1963 (200%)  
Tabell 10.17 Note 5
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 6: Kjøp av varer og tjenester samt overføringer – Drift

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon

Omfatter alle utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon. Det vil si alle ordinære drifts- og vedlikeholdsutgifter, samt kjøp av inventar og utstyr.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

Her føres alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester som videreføres direkte til brukerne uten at kommunen selv bearbeider disse tjenestene videre. Betaling for tjenester utført av andre offentlige institusjoner, og betaling for tjenester utført av private som kommunen har driftsavtale med, føres her.

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Kommunalt tilskudd private barnehager 428 537 416 732
Tilskudd private alders- og sykehjem 454 844 446 273
Kjøp fra staten 65 773 38 022
Kjøp fra fylkeskommuner 1 607 1 176
Kjøp fra kommuner 69 700 71 654
Kjøp fra kommunale foretak (KF) 313 999 315 964
Kjøp fra interkommunale selskap (IKS) 330 775 296 559
Tilskudd til privatpraktiserende (leger, fysioterapeuter) 94 215 91 529
Overf. til andre 246 955 228 640
Totalt 2 006 405 1 906 549
Tabell 10.18 Note 6 a)
Last ned tabelldata (Excel)

Overføringer

Overføringer er utgifter som ikke medfører noen konkret forpliktelse om gjenytelse fra mottakerens side. Her føres bl.a. overføringer til stat og kommuner, tilskudd til private institusjoner, lag og organisasjoner.

Overføringer (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2017Regnskap 2016
Overføring til staten285 29 264
Overføring til fylkeskommuner280 891
Overføring til kommuner901 722
Tap på krav7 241 6 403
Overføring til kommunale foretak (KF)74 707 71 311
Overføring til interkommunale selskap (IKS)70 168 65 874
Økonomisk sosialhjelp194 781 191 196
MVA knyttet til kompensasjonsordningen185 827 165 952
Fritak eiendomsskatt56 063 56 155
Andre overføringer 322 015 345 679
Totalt912 268 933 448
Tabell 10.19 Note 6 b)
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger Konserthus IKS har pr 31.12.17 en langsiktig gjeld til KLP og kommunalbanken på 586 mill. Stavanger kommune har forpliktet seg å dekke avdrag og renter på denne gjelden som fremtidige tilskudd.

Stavanger Kommune har gjenåpnet ordningen for kommunal oppreisning for perioden 01.05.2015 til 01.05.2017. Ordningen involverer også andre kommuner. Kostnader til dette er hensyntatt i HØP for samme periode. Utbetalinger tilknyttet oppreisningsordningen er bokført på KOSTRA art 470 (Erstatninger).

Note nr. 7: Anleggsmidler

AnleggsmiddelgruppeAvskrivningsplanEiendeler
Gruppe 00 årKunst, tomtegrunn
Gruppe 15 årEDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.
Gruppe 210 årAnleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler og lignende.
Gruppe 320 årBrannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.
Gruppe 440 årBoliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og lignende
Gruppe 550 årForretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende.
Tabell 10.20 Note 7
Last ned tabelldata (Excel)
  Gruppe 0Gruppe 1Gruppe 2Gruppe 3Gruppe 4Gruppe 5
Anskaffelseskost 2 215 962 176 134 762 026 202 137 10 327 977 3 169 634
Akkumulerte/reverserte nedskrivninger -9 553 -111 -3 481 0 -38 591 -261 945
Akkumulerte ordinære avskrivninger 0 -113 965 -308 725 -30 125 -2 604 607 -559 561
Bokført verdi 01.01 2 206 409 62 058 449 820 172 012 7 684 779 2 348 128
Tilgang i regnskapsåret 9 315 31 733 149 903 144 331 583 496 313 917
Avgang i regnskapsåret 0 0 -4 0 0 -25 376
Delsalg i året 0 -157 0 0 0 0
Avskrivninger i regnskapsåret 0 -14 229 -54 983 -11 647 -241 210 -42 538
Nedskrivninger /utskillelse til nye KF -19 159 0 -5 747 0 -13 004 -105 837
Reverserte nedskrivninger 0 0 0 0 0 0
Bokført verdi 31.12  2 196 565 79 405 538 989 304 696 8 014 061 2 488 294
Hovedoversikt balanse:       
1) Faste eiendommer og anlegg  13 003 615    
2) Utstyr, maskiner og transportmidler  618 395    
   2 017 2 016    
Sum ordinære avskrivinger    374 192 341 607    
Sum kalkulatoriske avskrivninger   109 186 121 824    
Totalt   483 378 463 431    
Tabell 10.21 Note 7
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 8: Finansinntekter og utgifter

Renteinntekter og utbytte (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Renter bankinnskudd30 562 37 023
Renter finansforvaltn.16 131 19 175
Forsinkelsesrenter1 287 1 444
Renter rentebytteavtaler23 702 50 657
Utbytte Lyse Energi AS209 645 183 439
Utbytte andre 1)28 572 25 247
Andre renteinntekter 2)84 213 67 642
Sum394 110 384 628
*  
1) I utbytte andre inngår utbytte fra SF kino med kr 5,3 mill, kr 20,0 mill fra Forus Næringspark samt Renovasjonen IKS med kr 1 mill.  
2) I andre renteinntekter inngår renter fra Lyse Energi AS med kr 27,2 mill,-  
I tillegg kommer overføringer fra kommunale foretak (30 mill fra Stavanger Parkering KF, 3 mill fra Stavanger utvikling KF og 21,7 fra Stavanger Bolig KF) - disse inngår i andre overføringer i hovedoversikt drift  
   
Renteutgifter og låneomkostninger (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Renter innlån138 893133 752
Renter rentebytteavtaler86 735122 370
Andre rente- og finansutgifter631468
Sum226 260256 590
   
Gevinst/tap finansielle instrumenter (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Urealisert kurstap02 050
Realisert kurstap6 01211 217
Sum6 01213 267
Urealisert gevinst1 5410
Realisert gevinst15 6361 650
Sum17 1771 650
Tabell 10.22 Note 8
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 9A: Gjeldsforpliktelser – type gjeld og fordeling mellom långiver

Gjeldsforpliktelser (beløp i 1.000 kr)   Regnskap 2017Regnskap 2016
Kommunens samlede lånegjeld   8 135 028 7 797 528
Fordelt på følgende kreditorer:    
Obligasjonslån    
DNB Markets  850 000 250 000
Kommunalbanken  1 600 000 1 600 000
Danske bank  1 240 000 1 240 000
Sparebank1 SR-Bank  1 100 000 0
Sum  4 790 000 3 090 000
Sertifikatlån    
Danske bank  0 250 000
DNB   0 270 000
Nordea Bank  0 870 000
Motkonto sertifikatlån (avsatt avdrag)  0 -825
SEB  150 000 0
Sum  150 000 1 389 175
Andre lån    
Startlån    
Husbanken startlån, flytende rente  1 641 217 1 580 516
Husbanken startlån, fast rente  266 910 279 650
Ekstraord. avdrag betalt andre kreditorer  0 46 664
Investeringslån    
Husbanken investeringslån fast  16 868 18 662
Husbanken investeringslån flytende   1 035 1 322
Kommunalbank flytende rente   1 204 998 1 366 110
KLP fast rente  0 0
Ekstraord. avdrag startlån  0 -46 664
Annen langsiktig gjeld  0 0
Annen langsiktig gjeld AS  0 8 092
Sum  3 131 028 3 254 353
Konsernintern langs. gjeld    
Forpliktelse EK foretak (jf note 11)  64 000 64 000
Sum  64 000 64 000
Avdrag på gjeld    
Avdrag (beløp i 1. 000 kr)BudsjettRegnskap 2017Regnskap 2016Regnskap 2015
Utgiftsført avdrag332 447332 368320 632309 855
Beregnet minste lovlige avdrag 232 873149 410146 458
Differanse 99 495171 222163 397
Tabell 10.23 Note 9A
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger kommune har obligasjons- og sertifikatlån. Det avsettes avdrag tilsvarende en nedbetalingstid på inntil  30 år på disse lånene. De avsatte avdragene er nedbetalt på langsiktig gjeld.

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jfr. Kommunelovens(KL) §50 nr. 7 ved å beregne minste tillatte avdrag etter forenklet formel utgitt av KRD. Denne forenklede formel benyttes etter anbefaling fra Norges Kommunerevisorforbund, da den gir et minste-krav til avdrag som tilsvarer avskrivningene, kapitalslitet, på lånefinasierte anleggsmidler. Det er i driftsregnskapet utgiftsført avdrag på lånegjeld med tilsammen 332 368 tusen kroner. Minste lovlige avdrag etter KL §50 nr. 17 utgjør 232 873 tusen kroner, eller 278 862 tusen kroner når vi beregner uten tomter. Det er ikke behov for å betale ytterligere avdrag for 2017.

Låneopptak i Kommunale foretak regnskapsføres og betjenes av det enkelte foretak, jf vedlagte årsregnskap 2017 for foretakene.

De Kommunale foretakenes egenkapital er tidligere styrket med 64 mill ved en overføring fra kommunens kapitalkonto. Beløpet står som en langsiktig forpliktelse i kommunens balanse og som en langsiktig fordring i foretakenes balanser.

Note nr. 9B: Sikringsintrument

Stavanger kommunes finansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid samtidig som det sikres forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling.

Stavanger kommune bruker hovedsakelig rentebytteavtaler som sikringsinstrumenter, men har også fastrentelån. Ved bruk av disse instrumentene oppnår kommunen forutsigbarhet i fremtidige rentekostnader samtidig som sensitiviteten for renteendringer holdes på et minimum.

Samlet har Stavanger Kommune benyttet rentebytteavtaler for kr 2,39 mrd. I tillegg har kommunen kr 5,25 mrd i ulike fastrentelån, samt flytende for 2,9 mrd. Den gjennomsnittlige løpetiden, durasjonen, for rentebytteavtalene er ca. 3,7 år, og 66 % av bruttogjelden er sikret med fastrente. Dersom rentebanen øker med 1% vil Stavanger kommunes årlige renteutgifter øke med ca 14 millioner.

Rentesikringen er forankret i Stavanger kommunes finansreglement kapittel 5, og risikobildet rapporteres månedlig og tertialvis.

Note nr. 10: Avsetninger og bruk av avsetninger

 Alle fond (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Avsetninger til fond535 514438 866
Bruk av avsetninger 299 056121 830
Til avsetning senere år   
Netto avsetninger 236 458317 036
   
Disposisjonsfond (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
IB 01.01.17346 858 105 035
Avsetninger driftsregnskapet276 920291 096
Bruk av avsetninger driftsregnskapet78 58049 273
Bruk av avsetninger investerings-regnskapet1 5000
Beregnet beholdning pr 31.12.16543 698 346 858
UB 31.12.17543 698346 858
Differanse00
Tabell 10.24 Note 10 a)
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldo på  disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål. Av saldo på kr 543,70 mill, utgjør fond for integreringstilskudd kr 37 mill, og kursreguleringsfond kr 59,2 mill.

Bundet driftsfond (beløp i kr 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
IB 01.01.17149 986 123 058
Avsetninger driftsregnskapet126 512 94 476
Bruk av avsetninger driftsregnskapet80 075 67 548
Bruk av avsetninger investeringsregnskapet1 013 0
Beregnet beholdning pr 31.12195 410 149 986
UB 31.12.17195 410 149 986
Differanse-0 0
Tabell 10.25 Note 10 b)
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål, og kan ikke endres av kommunestyret. De mest vesentlige fondene er fond for overføring av øremerkede midler som utgjør kr 124 mill, og selvkost fond vann og avløp som utgjør kr 51 mill.

Overføringer (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Overført fra drift- til investeringsregnskap 179 667 205 874
Tabell 10.26 Note 10 c)
Last ned tabelldata (Excel)

Overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet følger av budsjett og fremkommer i regnskapsskjema 1 A. Det kan kun overføres det beløp innenfor budsjettets rammer som er nødvendig for å sikre finansiell dekning i årets investeringsregnskap.

Ubundet investeringsfond (beløp i 1.000kr)  Regnskap 2017Regnskap 2016
IB 01.01.17  98 00511 850
Avsetninger  68 55086 155
Bruk av avsetninger  86 1550
Beregnet beholdning pr 31.12  80 40098 005
UB 31.12.17  80 40098 005
Differanse  0 0
Tabell 10.27 Note 10 d)
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsmål.

Bundet investeringsfond (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
IB 01.01.1799 17550 889
Avsetninger63 53353 294
Bruk av avsetninger00
Bruk av bundne investeringsfond53 2335 008
Beregnet beholdning pr 31.12.17109 47499 175
UB 31.12.17109 47499 175
Differanse00
Tabell 10.28 Note 10 e)
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investerings­formål og kan ikke endres av kommunestyret.

Fordeling mellom skjema 1 A / 1 B (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Justert budsjettOpprinnelig budsjett
Avsetninger disposisjonsfond276 920213 838
Regnskapsskjema 1A276 920  
Regnskapsskjema 1B0  
    
Bruk av avsetninger disposisjonsfond78 58066 1100
Regnskapsskjema 1A78 580  
Regnskapsskjema 1B0  
    
Overføringer179 667  
Regnskapsskjema 1A179 667  
Regnskapsskjema 1B0  
    
Avsetninger Bundne Driftsfond126 512  
Regnskapsskjema 1A53 752272 
Regnskapsskjema 1B72 760  
    
Bruk Bundne driftsfond80 075  
Regnskapsskjema 1A111272 
Regnskapsskjema 1B79 964  
Tabell 10.29 Note 10 f)
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 11: Utlån

Utlån (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Startlån1 687 801 1 657 282
Avsatt til tap på framtidige utlån-25 384 -21 784
Sum utlån startlån1 662 417 1 635 497
   
Viking Fotball ASA2 550 2 550
Ansvarlig lånekapital Lyse917 196 960 872
Rogaland Rideklubb2 319 2 267
Tou Scene300 500
SKP0 34
Varmestuens venner785 833
Museum Stavanger AS4 692 5 220
Forus og Gausel Idrettslag1 592 1 700
Oilers Invest AS61 356 63 611
Base Property AS28 000 28 000
Vesterlen Krets av NSF960 960
Sum andre utlån1 019 749 1 066 546
   
Sum utlån2 682 166 2 702 043
   
Natur og Idrettsservice KF14 348 13 200
Sølvberget KF31 198 14 585
Stavanger Bolig KF*680 058 693 742
Stavanger Utvikling KF*158 987 113 673
Konserninterne langs. fordr.884 591 835 200
   
Avsatt på bundne investeringsfond9 651 9 613
Tabell 10.30 Note 11
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 12: Aksjer og andeler

Aksjer Aksje-kapitalSK'andel av
aksjekapital
SK'andel aksjerBokført verdiMottatt utbytte
      
Lyse Energi AS1 008 983 440 683 43,68 %440 683 -209 645
Rogaland Teater AS108 28 25,50 %28  
Universitetsfond Rogaland AS3 800 1 379 36,30 %13 800  
SF Kino Stavanger/Sandnes AS1 000 332 33,15 %5 118 -5 271
Måltidets Hus AS703 12 1,71 %- 
Nord-Jæren bompengeselskap AS240 40 16,67 %40  
Glad Mat AS108 4 4,00 %5  
Lysefjorden Utvikling AS500 48 9,60 %298  
Stavanger Sentrum AS250 100 40,00 %704  
Blue Planet AS1 950 50 2,56 %50  
Allservice AS2 958 1 490 50,38 %1 490  
Forus Næringspark AS15 100 7 399 49,00 %7 400 -20 000
Filmkraft Rogaland AS1 600 560 35,00 %560  
Museum Stavanger AS100 50 50,00 %55  
Ryfast AS700 200 28,57 %200  
Nord-Jæren utvikling Sandnes AS7 000 700 10,00 %0  
Attende AS1 532 785 51,22 %785  
Stavanger Forum AS1 950 1 287 66,00 %9 997  
Bysykkelen AS4 000 1 000 25,00 %2 000  
Valide invest AS   1 500  
Hagltårnet Holding AS   29 703  
Sum1 052 582 456 147  514 416 -234 916
      
AndelerTotale andelerSK' andelerSK eierandelBokført verdiMottatt utbytte/overf.
Stavangerregionen Havn IKS* 0 80,69 %  
IVAR IKS * 0 39,95 %  
Rogaland brann og redning IKS5 000 2 595 49,30 %2 595  
Rogaland Revisjon IKS4 000 1 278 31,56 %1 278  
Renovasjonen IKS 0 50,00 %7 997 -1 000
Stavanger Konserthus IKS100 89 89,00 %89  
Sørmarka flerbrukshall IKS600 384 64,02 %384
Multihallen og Storhallen IKS600  62,40 %374
Opera Rogaland IKS800 400 50,00 %400  
Rogaland Kontrollutvalgsekr.600 210 35,00 %210  
Biblioteksentralen AL 0  1  
Samvirkelaget Flørli   650  
Egenkapitalinnskudd KLP 0  189 858  
Andeler Dragaberget Barnehage SA 4  20  
Sum11 700 4 960  203 856 -1 000
Sum aksjer og andeler1 064 282 461 107  718 273 -235 916
Tabell 10.31 Note 12
Last ned tabelldata (Excel)

Sum mottatt utbytte/overføringer (kr 235 916 519) avviker fra kostra gruppe 905 i økonomisk oversikt (kr 238 216 519) da sistnevnte tall også inneholder utbytte knyttet til finansielle omløpsmidler (art 91131000).

Note nr. 13: Utestående fordringer

Utestående fordringer (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Eiendom, vann og avløp (sikret ved legalpant) 2 371 3 218
Sentrale styringsorganer 154 722 241 777
Stavanger Eiendom 7 717 19 732
Bymiljø og utbygging eks.Stavanger Eiendom 44 791 26 019
Oppvekst 16 047 18 741
Levekår 238 866 126 717
Kultur og byutvikling 4 327 4 930
Mva-kompensasjon 80 700 168 465
Syke-svangerskap 28 997 28 738
Kortsiktige fordringer lønn -567 190
Feilkonto 9999 -15 -62
Avsatt til dekning av tap på utestående fordringer -18 000 -18 000
Sum kortsiktige fordringer* 559 956 620 466
Konserninterne fordringer 89 045 34 465
Herav:  
Konserninterne fordringer inkludert ovenfor* 59 800 16 656
Forfalte terminer utlån konserninterne 29 245 17 809
Tabell 10.32 Note 13
Last ned tabelldata (Excel)

jf. note 16.

Note nr. 14: Finansielle omløpsmidler

Aktiva klasse (beløp i 1.000 kr)Markedsverdi
2017
Bokført verdi
2017
Årets resultatførte
verdiendring
Aksjefond55 56261 167-5 606
Grunnfondsbevis8 6848 479205
Ansvarlige lån, fondsobligasjoner208 352225 143-16 791
Industriobligasjoner/sertifikater159 299157 8831 417
Bankobligasjoner og bankinnskudd90 12189 793328
- Herav bankinnskudd-36 779-36 7790
Andre verdipapir 15150
Grønn finansforvaltning40 09137 8822 210
Kursregulering pr 01.01 -19 77719 777
Urealisert gevinst pr 31.12* 1 541-1 541
Sum525 346525 3460
Tabell 10.33 Note 14
Last ned tabelldata (Excel)

* Urealisert tap eller gevinst legges ikke på det enkelte verdipapir, men samles og legges til anskaffelseskost pr 31.12 slik at bokført verdi blir lik markedsverdi. Urealsert gevinst på 1,54 mill og realiserte gevinster på 15,64 mill er resultatført i 2017. Realisert tap på 6,01 mill. er tapsført i 2017. Kursreguleringsfondet er pr 31.12.17 på 59,2 mill. og er stort nok i henhold til finansreglementet.

Markedsverdi er bokført i henhold til årsoppgave fra VPS. Regelverket krever at finansielle omløpsmidler skal vurderes med resultateffekt til markedsverdi.

Bokført verdi 31.12 = Anskaffelseskost med tillegg av urealiserte gevinster og tap pr. 31.12

Investeringene i finansielle omløpsmidler ligger innenfor rammer i gjeldende finansreglement av 14.11.16

Note nr. 15: Endringer i regnskapsprinsipp

Endring i regnskapsprinsipp (beløp i 1.000kr) Regnskap 2017Regnskap 2016
IB   39 841 39 841
UB  39 841 39 841
Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr 31.12.2016 av følgende poster:   
 År  
Utbetalte feriepenger1993 98 967  
Varebeholdning2001 6 472  
Kompensasjon for mva2001 -13 989  
Øvrige endringer periodiseringsprinsipp  33 912  
Tilskudd til ressurskrevende brukere2008 -85 521  
Sum bokført mot konto for prinsippendring   39 841  
Tabell 10.34 Note 15
Last ned tabelldata (Excel)

Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Tilsvarende ble virkningen av at tilskuddet til ressurskrevende brukere er lagt om fra 2008 ført mot konto for endring av regnskapsprinsipp.

Note nr. 16: Fordringer og gjeld til kommunale foretak

Fordringer og gjeld til kommunale foretak (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Konsernintern kortsiktig fordring   
Stavanger Parkeringsselskap KF30 061 155
Sølvberget KF3 742 3 046
Stavanger Byggdrift KF260 514
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF1 458 1 337
Stavanger Bolig KF44 472 17 780
Stavanger Utvikling KF9 051 11 633
Sum konserninterne kortsiktige fordringer*89 045 34 465
Herav kundefordringer59 800 16 656
Herav kortsiktige fordringer utlån29 245 17 809
   
Konsernintern langsiktig fordring   
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF14 348 13 200
Sølvberget KF31 198 14 585
Stavanger Bolig KF680 058 693 742
Stavanger Utvikling KF158 987 113 673
Sum konserninterne langsiktige fordringer884 591 835 200
   
Sum konserinterne fordringer973 636 869 665
   
Konsernintern kortsiktig gjeld   
Stavanger Parkeringsselskap KF 568 189
Sølvberget KF8 601 5 939
Stavanger Byggdrift KF13 867 15 728
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF11 812 13 218
Stavanger Bolig KF1 007 9 784
Stavanger Utvikling KF0 558
Sum konsernintern kortsiktig gjeld**35 855 45 416
Øvrig kortsiktig gjeld 1 570 051 1 640 874
Sum kortsiktig gjeld 1 605 906 1 686 290
   
Konsernintern langsiktig gjeld  
Sølvberget KF5 000 5 000
Stavanger Byggdrift KF30 000 30 000
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF29 000 29 000
Sum konsernintern langsiktig gjeld64 000 64 000
   
Sum konsernintern gjeld 99 855 109 416
*  
* Kortsiktig fordring KF inngår i kommunens kundereskontro. Jf note 13  
** Kortsiktig gjeld KF inngår i kommunens leverandørreskontro.  
Tabell 10.35 Note 16
Last ned tabelldata (Excel)

* Kortsiktig fordring KF inngår i kommunens kundereskontro. Jf note 13
** Kortsiktig gjeld KF inngår i kommunens leverandørreskontro.

Note nr. 17A: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift

Regnskapsmessig mindreforbruk (beløp i 1.000 kr)Budsjett 201720172016
Tidligere opparbeidet mindreforbruk0 159 387 149 678
Årets disponering av mindreforbruk0 -159 387 -149 678
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret0 178 148 159 387
Totalt mindreforbruk til disponering0 178 148 159 387
Tabell 10.36 Note 17A
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 18: Garantier gitt av kommunen

Garantier gitt av kommunen – nedkvittert pr 31.12

Garanti gitt til (beløp i 1.000 kr)GarantibeløpGarantien utløper:
IVAR IKS 39,95% 1)1 385 7122022,26,28,29,30,31, 32,33,34,35,36,37,39,40,41,46,48
Stavanger Konserthus IKS584 9572035
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS1 9602025
Stavangerregionen havn IKS71 5242021-2035
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland32 9492038
Stiftelsen Øyane sykehjem 3532019
Stiftelsen Blidensol sykehjem1552018
Borettslaget Gauselparken19 1642033
Borettslaget Krosshaug I9 1052035
Borettslaget Ramsvik 9 4062033
Borettslaget Ramsvik 9 3782033
Forus Utvikling AS44 0002031
Private barnehager/andelsbarnehager 17 7762020 / 2030
Ryfast AS 1 170 0002039 og 2040
Vikinghallen AS76 7882039
Stiftelsen Stavanger ishall54 0002040
Forus Flerbrukshaller AS106 1252021 og 2055
Renovasjonen IKS21 661Løpende
Multihallen og Storhallen IKS68 088Løpende
Sørmarka Flerbrukshall IKS104 745Løpende
Med hjemmel i sosiallovgivningen 6 1952018 og utover
Sum garantier3 794 040 
Tabell 10.37 Note 18
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 19: Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeidRegnskap 2017Regnskap 2016
Ryfylke Friluftsråd (§27-samarbeid)  
Overf.fra Stavanger kommune1 7831 738
Overf. fra andre samarbeidende kommuner 1 6151 560
Sum andre inntekter8 0226 204
Sum inntekter 11 4209 501
Benyttet til dekning av utgifter -8 747-9 983
Netto resultat2 673-482
Netto avsetning (bruk)-2 348-563
Resultat32581
   
IUA (§27-samarbeid)  
Overf.fra Stavanger kommune703703
Overf. fra andre samarbeidende kommuner 1 2141 241
Sum andre inntekter861759
Sum inntekter 2 7782 704
Benyttet til dekning av utgifter 1 9181 994
Netto resultat860710
Netto avsetning860710
Resultat00
*IUA har hovedkontor i Sandnes, men inngår i Stavanger kommunes årsregnskap.  
   
Krisesenteret (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 2 8212 737
Andre ref./inntekter 01 440
Sum inntekter 2 8214 176
Benyttet til dekning av utgifter 2 8214 176
Netto resultat00
Netto avsetning00
Resultat00
   
Ungdom og fritid K-46 (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 609556
Overf.fra Rogaland Fylkeskommune093
Andre ref./inntekter 01 461
Sum inntekter 6092 110
Benyttet til dekning av utgifter 6092 110
Netto resultat00
Netto avsetning00
Resultat00
   
Legevakten (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 11 2489 231
Sum inntekter 11 2489 231
Benyttet til dekning av utgifter 11 2480
Netto driftresultat00
Netto avsetning00
Resultat00
   
Sør- og midt Rogaland arbeidsgiverkontroll (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 2 1842 273
Andre ref./inntekter 85629
Sum inntekter 2 2692 902
Benyttet til dekning av utgifter 2 1622 487
Netto driftresultat107415
Bruk av fond415 
Avsatt til fond522415
Resultat00
   
Skatteoppkreverfunksjonen (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 2 9012 573
Sum inntekter2 9012 573
   
Nye Stavanger  
Andre statlige overføringer50 1000
Andre inntekter1080
Sum inntekter50 2080
Benyttet til dekning av utgifter1 4040
Netto driftsresultat48 8040
Avsatt til fond48 8040
Resultat00
Tabell 10.38 Note 19
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 20: Selvkostområder

Selvkostområder 2017 Balansen 2017   
 InntekterUtgifterMer(+)/
mindreforbruk (-)
Årets deknings
-grad i % *)
Avsetn(+)/ bruk av
(-) deknings-gradsfond
Renter deknings
-gradsfond
Deknings
-gradsfond
pr. 31.12 **)
Renovasjon150 824150 331493100 %493 318 16 629
Vann107 170107 400230100 %-230 459 23 525
Avløp202 677218 572-15 89693 %-15 896 690 27 600
Byggesak -21 70221 60597-100 %-97 -111 5 668
*       
* Årets dekningsgrad før avsetning/bruk av selvkostfond.       
** Selvkostfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Selvkostfond må benyttes innen en 3-5 års periode.       
Tabell 10.39 Note 20
Last ned tabelldata (Excel)

I 2017 viser selvkostregnskapet for byggesak et mindreforbruk på kr 0,1 mill. Gjenstående merforbruk på 5,668 mill dekkes over kommunens driftsregnskap. I tillegg til dette kommer renter på 0,1 mill.

Seksjonering og delingsforretning er fom 2013 inkludert i selvkostområdet for byggesak.

Selvkostregnskapet for kart og oppmåling viser et merforbruk på kr 1,385 mill.

Selvkostregnskapet for plansaksbehandling viser et merforbruk på kr 0,444 mill.

I 2017 viser selvkostregnskapet for feiing et mindreforbruk på kr 0,358 mill.

Note nr. 21: Avgiftsituasjonen

Kompensasjon av merverdiavgift på sosiale boliger

Stavanger kommune har i 2017 ikke lenger krevd kompensasjon av merverdiavgift for alle sosiale boliger. Boligmassen er gjennomgått og klassifisert i ulike tjenestegrupper. Det er krevd kompensasjon for merverdiavgift tilknyttet boliger som har en konkret tilrettelegging, og som i tillegg blir bebodd av personer som har behov og krav på denne tilretteleggingen, jf. forskrift til kompensasjonsloven § 7. Avgiftssituasjonen knyttet til rus- og psykiatriboliger som er særskilt tilrettelagt er ikke avklart. Stavanger kommune har ført kompensasjon for disse boligene på lik linje med øvrige tilrettelagte boliger.

Justeringsavtaler

Stavanger kommune inngår justeringsavtaler med private utbyggere for å få refusjon av merverdiavgift tilknyttet utbygging av kommunal infrastruktur som overdras vederlagsfritt til kommunen. Utbygger og Stavanger kommune inngår frivillig avtale med bakgrunn i vedtak fattet 28.11.2013 av formannskapet i Stavanger kommune. Justeringsperioden for inngåtte justeringsavtaler er 10 år. Kommunen bærer risikoen for en rettmessig/rettidig innberetning av det årlige merverdiavgiftskravet og/eller søknad om merverdiavgiftskompensasjon. Endret bruk eller salg kan medføre endret plikt eller rett til justering.

Sju nye justeringsavtaler er inngått i 2017. Tre av disse inneholder justeringsrett. GKRS har i 2017 gitt en oppdatert anbefaling om regnskapsmessig behandling av justeringsavtaler. Nye og eksisterende avtaler er ført i samsvar med den nye anbefalingen. I tråd med anbefalingen er justeringsrett som følge av avtalene ført i investeringsregnskapet. Det samme er tilbakeføringen av justeringsinntekt til utbyggerne da dette har en tett sammenheng med justeringsinntekten. Nettoeffekten av de nye justeringsavtalene som inneholder justeringsrett utgjør en merinntekt på kr 0,1 mill. i 2017. Totalt for alle eksisterende avtaler utgjør merinntekten i 2017 kr 1,7 mill.

Note nr. 22: Investeringsprosjekter

Oversikten viser noen pågående /planlagte flerårige investeringsprosjekter.

ProsjektnrProsjektnavnKostnadsramme Regnskap 2017Justert budsjett 2017Kostnad tidligere år
3844001Energitiltak kommunal bygg55 00025 86923 50031 473
3844002OK19, Varmesentral29 70020 15820 45011 578
3844003Olav Kyrresgate 19 og Stavanger svømmehall, rehabilitering195 00059 882103 00014 251
3844007Madlamark skole, nybygg150 0001 6355 000609
3844013Tastaveden skole, rehabilitering146 000791 000637
3844015Hundvåg skole, utbygging40 50012 59220 0001 136
3844016Gautesete skole, reform 2006, rehabilitering, funksjonsendring30 8004 5506 000515
3844021Selveide boliger i bofellesskap60 00022500151
3844024Hetlandshallen dobbelhall86 00040 22234 4991 171
3844028Bekkefaret kirke, rehabilitering 30 0008 00120 000777
3844036Lunde skole, innvendig ombygging15 00012 47114 0001 887
3844051Ytre Tasta barnehage, avd Vardenes45 0001 6153 1008 093
3844057Kannik skole, utvidelse 25 00010 62315 0001 363
3844059Sunde og Kvernevik bydelshus 2 6008212 000602
3844060Nye Tou, 2. byggetrinn110 00012 35220 0000
3866007Kunstgressbaner, rehabilitering 29 000221 000142
3866011Hillevåg torg11 00011 54813 000503
3866012Kvernevik ring 4 5008 2288 4173 583
391244874Holme Egenes rehab 25 9502 7683 35025 613
391266091Kulvert over motorveien 143 00022 95338 200104 831
391366020Gang-/sykkelsti Austre Åmøy 5 000400
391444808Vålandsbassengene40 0001 8521 8008 707
391444819Nye Gamlingen130 50040 96544 85085 648
391444821Domkirken 2025305 00019 62520 00014 560
391465027Tasta skatepark, del 215 0008 26220 000519
4337Lervig sykehjem470 000106 916120 000314 889
4819Nye Tou, redusert 1. byggetrinn97 50019 47818 20079 305
Sum 2 297 050453 492596 866712 542
Sum øvrige prosjekter    778 933 649 958  
Sum utgifter i investeringer  1 232 4251 246 824 
      
Tabell 10.40 Note 22
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 23: Kapitalkonto

Kapitalkonto (beløp i 1.000 kr)   
01.01.2017 Balanse (underskudd i kapital) 01.01Balanse (kapital) 7 621 748
    
Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året: 
    
Salg av fast eiendom og anlegg25 376 Aktivering av fast eiendom og anlegg1 051 059
Nedskrivninger fast eiendom138 001 Oppskriving av fast eiendom 
Nedskrivning maskiner og utstyr5 747   
Avskriving av fast eiendom og anlegg295 395 Aktivering BBL-leil 
Korrigeringer anlegg Avskrivninger9 584   
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 161 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler181 636
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler 69 212   
Gammel kunst, nedskriving kapitalkonto Annet8 799
Nedskrivninger aksjer og andeler 19 182 Kjøp av aksjer og andeler51 574
Avdrag mottatt på formidlings/startlån 152 039 Utlån formidlings/startlån183 128
Avdrag mottatt på andre utlån 80 456 Utlån egne midler83 050
Avskrevet utlån 4 090 Oppskriving utlån 
Bruk av midler fra eksterne lån 709 850 Avdrag på eksterne lån484 407
Forpliktelse foretak   
Pensjonsforpliktelse - netto endring (økn) Pensjonsforpliktelse - netto endring (red)161 024
    
Salg aksjer   
    
31.12 Balanse (Kapital)8 317 33131.12.2017 Balanse (undersk i kapital) 
    
Tabell 10.41 Note 23
Last ned tabelldata (Excel)

 

Stavanger 15.02.2018

10.3 Konsernregnskap

Prinsipper for konsernregnskapet

Stavanger kommune sitt konsernregnskap, er en konsolidering av alle selskaper som inngår i Stavanger kommune som rettssubjekt. Konsernregnskapets formål er å gi en oversikt over kommunekonsernets økonomiske resultat og den totale verdien av eiendeler, gjeld og egenkapital, det vil si et samlet økonomisk bilde av kommunens virksomhet og engasjementer.

Ved utarbeidelse av konsernregnskapet er det følgende prinsipper lagt til grunn:

Økonomiske oversikterStavanger kommuneStavanger byggdrift KFStavanger natur og idretts-service KFSølvberget KFStavanger boligbygg KF Stavanger Parkerings-selskap KFStavanger utvikling KFSum elimineringerSum Konsern
Økonomisk oversikt - drift         
Driftsinntekter         
Brukerbetalinger 441 954 777         441 954 777
Andre salgs- og leieinntekter 624 517 770 9 519 068 9 592 179 3 026 679 225 264 337 104 987 081 31 348 803 0 1 008 255 917
Overføringer med krav til motytelse (780) 1 104 872 269 279 251 384 150 295 208 7 403 559 14 045 615 00- 427 090 178 1 128 777 857
Rammetilskudd 2 145 543 764       0 2 145 543 764
Andre statlige overføringer 448 556 337       0 448 556 337
Andre overføringer (880) 99 125 107 1 242 687 114 469 78 257 405 6 584 436   - 143 813 943 41 510 161
Skatt på inntekt og formue 4 887 726 506       0 4 887 726 506
Eiendomsskatt 319 490 271       0 319 490 271
Andre direkte og indirekte skatter       00
Sum driftsinntekter 10 071 786 801 290 013 138 160 001 856 88 687 644 245 894 388 104 987 081 31 348 803 0 10 421 815 591
        00
Driftsutgifter       00
Lønnsutgifter 4 364 877 852 122 665 988 73 604 815 40 450 039 8 704 142 22 205 896 6 674 943 0 4 639 183 675
Sosiale utgifter 1 150 710 074 36 496 635 22 478 998 12 315 159 2 651 900 000 1 224 652 765
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1 183 809 835 99 688 548 43 179 177 24 191 998 81 562 484 31 472 639 15 643 009 0 1 479 547 690
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon (380) 2 006 405 170 3 153 991 3 942 522 7 681 981 79 905 890 00- 416 200 527 1 684 889 026
Overføringer (480) 912 267 622 13 633 880 10 056 520 3 988 137 34 100 924 30 000 000 3 000 000 - 143 813 943 863 233 139
Avskrivninger 483 377 952 556 677 4 905 354 2 387 750 26 155 718 12 598 251 00 529 981 703
Fordelte utgifter- 116 726 516    - 3 027 835   0- 119 754 351
Sum driftsutgifter 9 984 721 989 276 195 718 158 167 386 91 015 064 230 053 223 96 276 786 25 317 952 0 10 301 733 648
Brutto driftsresultat 87 064 812 13 817 421 1 834 471 - 2 327 420 15 841 165 8 710 295 6 030 851 0 120 081 943
        00
Finansinntekter       00
Renteinntekter og utbytte 394 109 949 892 656 214 337 205 100 2 362 538 1 833 385 4 365 - 24 025 140 375 597 189
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 17 177 034       0 17 177 034
Mottatte avdrag på utlån 27 717 362       - 25 833 334 1 884 028
Sum eksterne finansinntekter 439 004 344 892 656 214 337 205 100 2 362 538 1 833 385 4 365 0 394 658 251
Finansutgifter       00
Renteutgifter og låneomkostninger 226 259 524 16 172 260 382 521 954 21 680 880 4 394 497 7 089 165 - 24 025 140 236 197 435
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 6 011 594       0 6 011 594
Avdrag på lån 332 367 588   1 902 500 3 386 667 23 683 335 10 820 204 2 500 000 - 31 472 501 343 187 792
Utlån 1 603 481      00 1 603 481
Sum eksterne finansutgifter 566 242 187 16 172 2 162 882 3 908 621 45 364 215 15 214 701 9 589 165 0 587 000 302
Resultat eksterne finanstransaksjoner- 127 237 843 876 484 - 1 948 545 - 3 703 521 - 43 001 677 - 13 381 316 - 9 584 800 0- 192 342 051
        00
Motpost avskrivninger 483 377 952 556 677 4 905 354 2 387 750 26 155 718 12 598 251  0 529 981 703
Netto driftsresultat 443 204 922 15 250 581 4 791 279 - 3 643 191 - 1 004 794 7 927 230 - 3 553 949 0 457 721 595
        00
Interne finanstransaksjoner       00
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 159 387 248 11 246 099 6 369 234     0 177 002 581
Bruk av disposisjonsfond 78 580 000       1 053 949 0 79 633 949
Bruk av bundne fond 80 074 612    3 456 125 1 644 960   0 85 175 697
Sum bruk av avsetninger 318 041 860 11 246 099 6 369 234 3 456 125 1 644 960 0 1 053 949 0 341 812 227
        00
Overført til investeringsregnskapet 179 667 000 1 654 574      0 181 321 574
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk0      00
Avsatt til disposisjonsfond 276 920 248 11 822 237 6 369 234   640 166   0 295 751 885
Avsatt til bundne fond 126 511 574    1 022 316    0 127 533 890
Sum avsetninger 583 098 822 13 476 811 6 369 234 1 022 316 640 166 000 604 607 349
        00
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 178 147 960 13 019 869 4 791 279 - 1 209 382 - 0 7 927 230 - 2 500 000 0 194 926 473
        00
        00
Oversikt - balanse       00
EIENDELER       00
Anleggsmidler 26 001 548 013 351 790 338 211 078 829 127 859 341 975 066 701 283 710 278 1 735 054 0 27 386 290 438
Faste eiendommer og anlegg 13 003 615 024    38 593 452 651 865 355 271 691 062 0 382 092 715 14 347 857 608
Utstyr, maskiner og transportmidler 618 394 989 2 897 232 23 394 467 8 544 654   11 196 654  0 664 427 995
Utlån 2 682 165 836    2 284 817    0 2 684 450 653
Konserninterne langsiktige fordringer 884 590 831 30 000 000 29 000 000 5 000 000    - 948 590 831 0
Aksjer og andeler 718 272 897 8 151 555 3 289 929 1 834 342 310 993 031 822 562 1 735 054 0 1 045 099 370
Pensjonsmidler 8 094 508 435 310 741 551 155 394 433 71 602 077 12 208 316   0 8 644 454 812
Omløpsmidler 3 051 878 275 127 022 976 45 229 907 29 133 647 135 330 069 142 282 391 481 295 702 0 3 505 180 748
Kortsiktige fordringer 559 955 547 39 283 204 19 103 876 13 441 104 35 144 988 9 460 558 384 142 653 - 441 892 715 618 639 215
Konterninterne kortsiktige fordringer 29 244 503       - 65 099 503 - 35 855 000
Premieavvik 372 804 865 21 806 403 8 416 702 3 028 714 26 647   0 406 083 331
Aksjer og andeler       00
Sertifikater       00
Obligasjoner 525 346 071       0 525 346 071
Kasse, postgiro, bankinnskudd 1 564 527 289 65 933 369 17 709 329 12 663 829 100 158 434 132 821 833 97 153 049 0 1 990 967 131
SUM EIENDELER 29 053 426 288 478 813 314 256 308 736 156 992 988 1 110 396 770 425 992 669 483 030 756 0 30 891 471 186
        0 
EGENKAPITAL OG GJELD       00
Egenkapital 9 384 620 143 56 700 029 20 671 005 18 970 467 328 557 840 209 909 593 310 318 184 0 10 329 747 261
Herav:       00
Disposisjonsfond 543 698 268 65 336 382 8 731 629 2 819 241 17 740 341 175 339 171 307 818 184 0 1 121 483 216
Bundne driftsfond 195 410 178    1 022 316  0 0 196 432 494
Ubundne investeringsfond 80 400 000 1 267 436    32 763 899   0 114 431 335
Bundne investeringsfond 109 474 495      26 643 192  0 136 117 687
Regnskapsmessig mindreforbruk 178 147 960 13 019 869 4 791 279    7 927 230  0 203 886 339
Regnskapsmessig merforbruk0  - 1 209 382    2 500 000 0 1 290 618
Udisponert i inv.regnskap0      00
Udekket i inv.regnskap0      00
Kapitalkonto 8 317 330 721 - 22 923 659 7 148 097 16 338 291 278 053 600   0 8 595 947 050
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift0      00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest- 39 841 479       0- 39 841 479
Langsiktig gjeld 18 062 900 309 374 713 997 205 930 732 119 460 680 697 013 101 158 237 354 162 463 031 0 18 832 128 372
Pensjonsforpliktelser 9 927 871 867 374 713 997 191 583 232 88 262 347 16 954 770 4 807 139 3 476 364 0 10 607 669 715
Ihendehaverobligasjonslån 4 790 000 000       0 4 790 000 000
Sertifikatlån 150 000 000       0 150 000 000
Andre lån 3 131 028 442      153 430 215  0 3 284 458 657
Konsernintern langsiktig gjeld 64 000 000   14 347 500 31 198 333 680 058 331   158 986 667 - 948 590 832 0
Kortsiktig gjeld 1 605 905 836 47 399 288 29 706 998 18 561 841 84 825 829 59 623 770 12 749 541 0 1 733 873 601
Annen kortsiktig gjeld 1 605 905 836 47 399 288 29 706 998 18 561 841 84 825 829 29 623 770 12 749 541 - 124 899 503 1 703 873 601
Derivater       00
Konsernintern kortsiktig gjeld      30 000 000  0 30 000 000
Premieavvik0000   00
Korrigering for prinsipp som påvirker EK     - 1 778 047 - 2 500 000 0- 4 278 047
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 29 053 426 288 478 813 314 256 308 736 156 992 988 1 110 396 771 425 992 670 483 030 756 0 30 891 471 187
MEMORIAKONTI        0
Memoriakonto 431 277 358 00 7 939 631 000  439 216 989
Herav:        0
Ubrukte lånemidler 410 002 649    7 939 631      417 942 279
Ubrukte konserninterne lånemidler0       0
Andre memoriakonti 21 274 710         21 274 710
Motkonto for memoriakontiene- 431 277 358   - 7 939 631     - 439 216 989
          
Tabell 10.42 Konsern 2017. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)